dnes je 23.5.2024

Input:

Zákon o stavebních výrobcích

13.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.2
Zákon o stavebních výrobcích

Ing. Bohumír Číhal

Jak jsme představili v článku Právní předpisy o technických požadavcích na výrobky, současný systém právních předpisů platných pro oblast výrobků, zahrnujících i stavební výrobky, je složitý, nepřehledný a mnohdy neúčinný.

Vzhledem k zásadní odlišnosti povahy stavebních výrobků od ostatních výrobků, rozdílným požadavkům při uvádění harmonizovaných stavebních výrobků na trh i neexistenci možnosti kontroly nad výrobky dodávanými přímo na staveniště, bylo rozhodnuto zpracovat pro oblast stavebních výrobků samostatný právní předpis, který souhrnně upraví jak podmínky pro dodávání výrobků na trh a na stavbu (pokud nejsou stanoveny nařízením EU č. 305/2011), tak pro jejich navrhování a použití do staveb v České republice.

Nový zákon má pro stavební výrobky představovat jednotnou, srozumitelnou a komplexní právní úpravu, která zajistí vytvoření kvalitních podmínek pro použití stavebních výrobků s odpovídajícími vlastnostmi ve stavbách.

Pro oblast stanovených stavebních výrobků má návrh zákona stanovit podmínky pro

 • uvádění na trh v České republice,

 • posuzování a ověřování stálosti vlastností včetně požadavku na vypracování CZ prohlášení o vlastnostech a označení SCZ,

 • dodávání do obchodní sítě v České republice,

 • dodávání k použití přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby,

 • činnost kontaktního místa pro stavební výrobky.

Hlavním cílem je přiblížit ve výše uvedených oblastech národní úpravu evropskému systému a odstranit tak podstatné systémové rozdíly a odlišnosti, a to zejména:

 • nahradit systém posuzování shody u stanovených stavebních výrobků systémem posuzování a ověřování stálosti vlastností,

 • zavést princip CZ prohlášení o vlastnostech a označení SCZ,

 • nahradit stavební technické osvědčení technickou specifikací – CZ technickým posouzením,

 • zavést institut CZ subjektu pro technické posuzování a oddělit jeho činnost od činnosti osoby autorizované k činnostem posuzování a ověřování stálosti vlastností (nyní osoby autorizované k činnostem posuzování shody).

Významným úkolem nového zákona je stanovit podmínky pro dozor nad plněním požadavků pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE a stanovených stavebních výrobků na trh v České republice při jejich dodání přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby.

Pro potřeby navrhování a použití stavebních výrobků budou v zákoně stanoveny požadované deklarované charakteristiky skupin výrobků a specifikovány požadované technické parametry (úrovně a třídy vlastností). Pro zajištění kontroly dodávání stavebních výrobků přímo na stavbu se předpokládá rozšíření kompetencí České obchodní inspekce (ČOI).

Příprava návrhu zákona

Na přípravě věcného záměru se podíleli zástupci ústředních orgánů státní správy, zainteresovaných svazů a asociací, autorizovaných osob, ČOI a další experti.

Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb schválila vláda UV ČR č. 872 ze dne 5. října 2016. Mezirezortní připomínkové řízení bylo ukončeno 27. 7. 2018.

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb, předložený Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), projednala vláda na jednání vlády dne 5. 10. 2018 a následně do něj byly zapracovány projednané změny. Připomínkové řízení, jak je zaznamenáno v databázi informačního systému TRIS, bylo ukončeno 18. 3. 2019.

Předpokládaná účinnost zákona má být podle věcného záměru od 1. 1. 2022, s výjimkou ustanovení týkající se autorizovaných osob, která by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Návrh zákona

Návrh zákona vychází z následujících principů:

 • Adaptace Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR) do české legislativy nebude pod zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a jeho příslušná ustanovení přejdou pod tento nový zákon (viz dále Novela zákona č. 22/1997 Sb.).

 • Požadavky na oznámené subjekty podle CPR zůstanou nadále pod zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, bude zrušeno a ustanovení z tohoto nařízení vlády budou zahrnuta do textu nového zákona.

 • K novému zákonu budou vydány dva prováděcí předpisy ve formě vyhlášek upravující

  • výrobkové skupiny (podle přílohy č. 2 NV č. 163/2002 Sb.) a k nim přiřazené systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností,

  • základní charakteristiky stavebních výrobků a jejich vlastnosti z hlediska zamýšleného použití (forma technických listů).

 • Sjednotí se pravidla pro harmonizovanou a neharmonizovanou oblast stavebních výrobků. V obou případech se bude vydávat Prohlášení o vlastnostech a používat jednotný systém a ověřování stálosti vlastností.

 • Doplní se požadavek, aby v projektové dokumentaci byly navrženy a následně do stavby použity jen ty stavební výrobky, které budou v souladu s požadavky na vlastnosti (úrovně a třídy) stavebních výrobků ve smyslu nového zákona. Za tím účelem bude provedena úprava zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (viz dále Úpravy stavebního zákona).

 • Doplní se požadavek na dodržování správného způsobu zabudování výrobku do stavby (pokud výrobce stavebních výrobků vydal pokyn/návod na montáž a technologický postup pro zabudování stavebních výrobků) včetně kontroly ze strany stavebního úřadu resp. technického dozoru stavebníka. Za tím účelem se upraví stavební zákon.

 • Doplní se oprávnění České obchodní inspekce ke vstupu na stavbu/staveniště jako oprávněná úřední osoba a to i bez předchozího ohlášení. Za tím účelem se upraví zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekciZDE

Zákon upravuje

 1. Podmínky pro uvádění a dodávání stanovených stavebních výrobků na trh v České republice, pokud nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie stanovujícím harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR). Jedná se o právní úpravu pro uvádění a dodávání neharmonizovaných stanovených stavebních výrobků,
 2. Podmínky pro návrh a použití stavebních výrobků do staveb v České republice. Pro oblast stavebních výrobků s označením CE se jedná o úpravy nutné pro zajištění aplikovatelnosti přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky a o úpravy, které jsou členské státy oprávněné provést podle tohoto předpisu.
 3. Práva a povinnosti hospodářských subjektů uvádějících nebo dodávajících stavební výrobky na trh v České republice, pokud nejsou upraveny přímo použitelným předpisem. Předmětem je rovněž stanovení podmínek pro návrh a zejména použití stavebních výrobků do staveb v České republice, a to jak stavebních výrobků s označením CE tak i stanovených stavebních výrobků.
 4. Úpravu práv a povinností hospodářských subjektů a výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním stavebních výrobků na trh v České republice, včetně dozoru nad plněním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem a ukládání sankcí za porušení těchto povinností, pokud nejsou upraveny přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky.

Pojmy pro účely zákona

Ustanovení § 2 definuje pojmy, se kterými zákon pracuje nejen pro uvádění na trh ale i pro použití do staveb. Zde se zaměříme především na ty pojmy, které ovlivňují rozhodování o užití legislativních nástrojů.

Pojem stavební výrobek je použit jako obecný pojem, zahrnující dva druhy výrobků – stanovený stavební výrobek a stavební výrobek s označením CE. Tato konstrukce je použita pro případ dozoru nad trhem a pro případ právní úpravy přestupků, neboť ve většině těchto ustanovení se hovoří obecně o obou typech výrobků. Požadavky zákona se vztahují i na repasované, opětovně použité a recyklované stavební výrobky, u kterých je nezbytné zajistit požadovanou kvalitu a bezpečnost s ohledem na jejich zamýšlené použití ve stavbě.

Stavebním výrobkem s označením CE se rozumí harmonizovaný stavební výrobek (včetně stavebních výrobků určených jako část stavebního výrobku), na který se vztahuje přímo použitelný předpis pro stavební výrobky (CPR). Jedná se o výrobky vyrobené v kterémkoliv členském státě EU včetně České republiky nebo dovezené do některého členského státu z třetí země, pokud jsou v souladu s některou harmonizovanou technickou specifikací.

Stanoveným stavebním výrobkem se rozumí neharmonizovaný stavební výrobek (včetně stavebních výrobků určených jako část stanoveného stavebního výrobku), uvedený v seznamu ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních výrobků. Může být vyrobený v České republice nebo dovezený z ciziny (z členského státu EU nebo třetí země), pokud jsou jeho vlastnosti v souladu s technickými požadavky platnými pro použití v České republice.

Stanovené stavební výrobky určené k posuzování a ověřování stálosti vlastností stanoví Ministerstvo průmyslu a obchodu, podle ustanovení § 36 Návrh a použití stavebních výrobků do staveb v České republice, vyhláškou o skupinách výrobků. Vyhláška bude specifikovat v návaznosti na harmonizované technické specifikace (harmonizované normy a evropské dokumenty pro technické posuzování) a určené stavební normy.

 • skupiny stanovených stavebních výrobků a určení systémů posuzování stálosti jejich vlastností v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich použitím do stavby,

 • popis systémů posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků,

 • podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a autorizovaných subjektů při posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků,

 • pravidla pro poskytování CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech a prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku formou zveřejnění na internetu (v návaznosti na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014).

Skupiny podle Přílohy č. 2 aktuálně platného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. budou podřazeny skupinám podle přímo použitelného předpisu tak, aby byl zajištěn jednotný systém skupin stavebních výrobků. Vyhláška podrobně popíše systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (nahradí dnešní postupy posuzování shody podle NV č. 163/2002 Sb.), včetně činností třetích stran.

Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh

Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh v České republice upravuje přímo použitelný předpis (CPR), jak potvrzuje ustanovení § 5 Části druhé, Hlavy I zákona. Ustanovení požaduje (v souladu s přímo použitelným předpisem) vypracování prohlášení o vlastnostech, bezpečnostních informací a pokynů v českém jazyce. Za soulad překladu odpovídá výrobce, který uvádí, případně distributor, který první dodává stavební výrobek s označením CE na trh v České republice.

Tuto oblast výrobků v současnosti upravuje zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná ustanovení budou změnovým zákonem z tohoto zákona vyjmuta (viz dále: Úpravy Stavebního zákona).

Pro stavební výrobky s označením CE může vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků stanovit podmínky pro jejich použití do stavby podle přímo použitelného předpisu. V takovém případě lze stavební výrobek s označením CE uvést nebo dodat na trh v České republice splňuje-li tyto podmínky.

Oznámené subjekty

Ustanovení § 6 stanoví Ministerstvu průmyslu a obchodu podmínky pro určení právnické osoby k výkonu činností subjektu pro technické posuzování v souladu s přímo použitelným předpisem. Převzetím ustanovení ze zákona č. 22/1997 Sb. nedochází ke změně právní úpravy. Podle ustanovení § 51 odst. 4 subjekty, které byly oznámeny Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie podle zákona č. 22/1997 Sb. a jsou oprávněny k příslušným činnostem podle Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 se považují za oznámené podle tohoto zákona.

Ustanovení § 7 stanoví, že pro podmínky pro proces oznamování subjektů oprávněných provádět činnosti oznámeného subjektu při posuzování stálosti vlastností stavebních výrobků s označením CE, práva a povinnosti těchto subjektů, jejich kontrolu a sankce za porušení jejich povinností, a postup při pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení, včetně informačních povinností souvisejících s oznamováním, platí obdobně zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Oznamujícím orgánem se stanovuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Uvádění a dodávání stanovených stavebních výrobků na trh

Ustanovení části druhé, Hlavy II, § 8 až 19 stanovují podmínky pro uvádění a dodávání stanovených stavebních výrobků na trh v České republice, tak aby bylo možné jejich použití do staveb v ČR a současně byl zajištěn soulad s principem vzájemného uznávání.

Na trh v České republice smí být uveden nebo dodán pouze takový stanovený stavební výrobek

 • u něhož byla posouzena stálost vlastností,

 • jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro použití v České republice,

 • bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o vlastnostech a

 • byl označen SCZ.

Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě Evropské unie může být dodán na trh v České republice

 • pokud jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro použití v České republice,

 • bylo pro něj vydáno prohlášení distributora

  • o vlastnostech a byl označen SCZ, nebo

  • o stanoveném stavebním výrobku.

Postupy týkající se uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě stanoví Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008.

Pro experimentální účely nebo pro předvádění lze použít stanovené stavební výrobky, které nesplňují uvedené požadavky. Tato skutečnost musí být u výrobku zřetelně vyznačena.

CZ prohlášení o vlastnostech

CZ prohlášení o vlastnostech nahrazuje současné Prohlášení výrobce o shodě s příslušnou určenou normou nebo stavebním technickým osvědčením podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

CZ prohlášení se vydává na základě výsledků posouzení a ověření stálosti vlastností v systému určeném pro daný stanovený stavební výrobek podle Vyhlášky o skupinách výrobků. Principiálně se jedná o zásadní rozdíl oproti aktuálně požadovanému prohlášení o shodě, u kterého výrobce deklaruje pouze shodu s příslušnou technickou specifikací.

Kopie CZ prohlášení se poskytuje v tištěné podobě (na vyžádání) nebo elektronickými prostředky. Pravidla pro zveřejňování CZ prohlášení na internetu stanoví Vyhláška o skupinách výrobků.

Kopie CZ prohlášení o vlastnostech musí být přiložena ke každému typu stanoveného stavebního výrobku při uvedení nebo dodání na trh v České republice. Při dodávce více kusů jednoho typu stanoveného stavebního výrobku může k ní být přiložena pouze jedna kopie.

V ustanovení § 10 jsou uvedeny stanovené stavební výrobky, které nemusí splňovat požadavky navrhovaného zákona, protože se jimi nenarušují pravidla tržního prostředí a jsou natolik individuální, že není problém vysledovat jejich výrobce, distributora nebo stavebníka. Výjimky z vypracování CZ prohlášení o vlastnostech jsou umožněny (obdobně jako u stavebních výrobků s označením CE) např. pro kusové výrobky vyrobené nesériově podle individuálního požadavku zákazníka pro jednu konkrétní stavbu, u kterých se nepředpokládá opakování výroby, za podmínky, že za zabudování odpovídá výrobce a osoby odpovědné za provedení prací.

Obsah CZ prohlášení o vlastnostech stanoví ustanovení § 11 zákona, vzor zveřejní MPO na svých internetových stránkách.

Ustanovení specifikuje zejména požadavek na uvedení konkrétních vlastností výrobku, které mají vztah k základním požadavkům na stavby s ohledem na jeho zamýšlené použití. Je nutné zohlednit a uvádět vlastnosti, které stanoví Vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků. Tento požadavek je upraven obdobným způsobem, jako v přímo použitelném předpisu a Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků.

Výrobce je povinen v CZ prohlášení o vlastnostech uvést, zda stanovený stavební výrobek obsahuje nebo neobsahuje komponenty ohrožující zdraví, životní prostředí anebo bezpečnost. Pokud stanovený stavební výrobek tyto komponenty obsahuje, je povinen k CZ prohlášení o vlastnostech připojit i další bezpečnostní informace. Podle požadavku přímo použitelného předpisu tak učiní formou zpracování bezpečnostního listu. Jedná se zejména o chemické látky podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006.

Požadavky na Technickou dokumentaci pro posuzování stálosti vlastností stanoveného stavebního výrobku v rozsahu, který je nezbytný pochopení funkce stavebního výrobku při jeho zamýšleném použití a pro požadovaný rozsah posouzení stálosti vlastností specifikuje ustanovení § 14.

Prohlášení distributora

V případě dodávání stanovených stavebních výrobků uvedených na trh v jiném členském státě na trh v České republice, jsou tři možné postupy distributora, které upravuje ustanovení § 26. První možnost představuje případ, kdy výrobce vydá CZ prohlášení o vlastnostech a označí výrobek SCZ.

V případě, kdy výrobce nevydá CZ prohlášení o vlastnostech, může distributor postupovat dvěma způsoby:

 • v případě, že jsou uvedeny vlastnosti stanoveného stavebního výrobku pro použití do staveb v České republice ve Vyhlášce o vlastnostech, vydá Prohlášení distributora o vlastnostech a označí výrobek SCZ,

 • v případě, že nejsou uvedeny vlastnosti stanoveného stavebního výrobku pro použití do staveb v České republice ve Vyhlášce o vlastnostech, vypracuje Prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku.

Obsah obou Prohlášení stanoví ustanovení § 26. Prohlášení distributora o vlastnostech nebo prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku může být zpřístupněno zveřejněním na internetu. Pravidla pro zveřejňování na internetu stanoví Vyhláška o skupinách výrobků. Vzor prohlášení zveřejní MPO na svých internetových stránkách.

Princip prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku koresponduje s aktuálně schvalovanou novelou Nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, která předpokládá nový institut prohlášení o vzájemném uznávání, tak aby bylo zřejmé jaké podmínky a právní předpisy v členském státě výrobce při uvedení výrobku na trh musel splnit.

Cílem je zajistit dostupnost potřebných informací pro následné použití stanoveného stavebního výrobku do staveb v České republice.

Distributor nemůže vypracovat CZ prohlášení o vlastnostech.

Jiné možnosti uvádění stanovených stavebních výrobků na trh

Ustanovení § 27 upravuje další možnosti dovozce a distributora při uvádění stanovených stavebních výrobků na trh. Dovozce resp. distributor je považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce

 • pokud uvádí na trh v České republice stanovený stavební výrobek pod svým jménem, nebo ochrannou známkou, nebo

 • pokud již na trh uvedený stanovený stavební výrobek upravuje takovým způsobem, že je dotčena shoda s CZ prohlášením o vlastnostech vydaným výrobcem.

Označení stanoveného stavebního výrobku

Ustanovení § 12 nově zavádí povinnost označení SCZ takového stanoveného stavebního výrobku, pro který bylo vypracováno CZ prohlášení o vlastnostech anebo prohlášení distributora o vlastnostech.

Označení SCZ je jediným označením, kterým oznamuje výrobce, že nese odpovědnost za shodu stanoveného stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v CZ prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení distributora o vlastnostech (obdobně jako je tomu u označení CE). Vzor označení SCZ zveřejní MPO na svých internetových stránkách.

Označení SCZ nesmí být ke stanovenému stavebnímu výrobku připojeno, pokud pro něj nebylo vypracováno CZ prohlášení o vlastnostech anebo prohlášení distributora o vlastnostech.

Ustanovení § 13 stanovuje pravidla a podmínky pro připojování označení SCZ obdobně jako u označení CE podle přímo použitelného předpisu. Označení SCZ musí být před uvedením nebo dodáním stanoveného stavebního výrobku na trh v České republice viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno k výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

K označení SCZ se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno, jméno a kontaktní adresa výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, číslo CZ prohlášení o vlastnostech, označení a číslo použité technické specifikace, zamýšlené použití, autorizovaná osoba nebo CZ subjekt pro technické posuzování, případně internetová stránka výrobce, kde je CZ prohlášení o vlastnostech dostupné (sečteno: celkem 10 údajů).

CZ technické posouzení

Pokud pro stanovený stavební výrobek neexistuje určená stavební norma nebo pokud vlastnosti a další požadavky nejsou v určené stavební normě plně obsaženy nebo pokud výrobce nechce dobrovolně postupovat podle evropského dokumentu pro posuzování, musí být pro posuzování a ověřování stálosti vlastností použito CZ technické posouzení. Podmínky pro jeho vypracování a obsah specifikuje ustanovení § 17.

Pro zpracování se využijí zejména metody a postupy z určených stavebních norem, již vydaných CZ technických posouzení a z technických dokumentů v oblasti harmonizovaného posuzování stavebních výrobků.

Doba platnosti je stanovena maximálně na 5 let s možností prodloužení. Platnost může být prodloužena pouze v případě, že nedojde ke změnám (výrobku, systému řízení výroby, technické specifikace, zkušební metody), které mají vliv na vlastnosti stanoveného stavebního výrobku s ohledem na splnění základních požadavků na stavby. Doba platnosti 5 let byla ponechána s ohledem na dosavadní zkušenosti a značnou rozdílnost jednotlivých stavebních výrobků.

Určené stavební normy

Požadavky na Určené stavební normy specifikuje ustanovení § 16. Určenou stavební normou může být technická norma nebo jiný technický dokument, pokud z hlediska základních požadavků, zamýšleného použití a systémů pro posuzování a ověřování stálosti vlastností konkretizuje všechny vlastnosti stanoveného stavebního výrobku. Určenými stavebními normami mohou být i normy pro navrhování staveb, pokud stanoví požadované vlastnosti s ohledem na použití do stavby v České republice.

Určené stavební normy určuje MPO na návrh ÚNMZ a zveřejňuje ve Věstníku ÚNMZ. Určit lze pouze takový technický dokument, který byl notifikován podle nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud stanovený stavební výrobek odpovídá

Nahrávám...
Nahrávám...