dnes je 5.10.2023

Input:

Záplavová územní a umísťování staveb

25.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V českém právním prostředí jsou záplavová území zakotvena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přestože tento předpis přímý zákaz vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích neupravuje, tento požadavek upravuje Politika územního rozvoje České republiky, která představuje pro pořizování územně plánovací dokumentace závazný podklad. I přes to je však vzhledem k průběžné aktualizaci záplavových území poměrně běžné, že se v těchto lokalitách nacházejí zastavitelné plochy již stávající, příp. že se v nich nachází přímo zastavěné území. Umísťování staveb v nich pak dle příslušných regulativů územního plánu možné je, a to podle toho, zda se jedná o aktivní zónu či nikoliv.

V aktivní zóně záplavových území je zákonné omezení stavební činnosti poměrně přísné. Upravuje jej ust. § 67 zákona o vodách, podle kterého je v aktivní zóně záplavových území

Nahrávám...
Nahrávám...