dnes je 27.3.2023

Input:

Záplavová územní a územní plánování

25.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V českém právním prostředí jsou záplavová území zakotvena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 66 tohoto zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah stanoví vodoprávní úřad.

V místech, kde se záplavové území překrývá se zastavěným územím či zastavitelnými plochami vymezí podle nebezpečnosti povodňových průtoků vodoprávní úřad tzv. aktivní zónu záplavových území. Za vedení evidence stanovených záplavových území na území České republiky zodpovídá Ministerstvo životního prostředí. 

Poměrně často vzniká v praxi problém v souvislosti se snahou vymezovat v záplavových územích v územních plánech nové zastavitelné plochy. Zákaz vymezovat v rámci územního plánování v záplavových územích nové zastavitelné plochy ze zákona o vodách totiž výslovně nevyplývá. Přesto je však třeba pohlížet na takový postup jako na nezákonný. V bodě 26 Politiky územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1 (republikové priority) je uvedeno,

Nahrávám...
Nahrávám...