dnes je 25.2.2024

Input:

Zásady požární bezpečnosti

24.11.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou zásady požární bezpečnosti? Které osoby jsou odborně způsobilé v oblasti požární ochrany? Jakou dokumentaci požární ochrany jsou povinny vést právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím? Dozvíte se zde.

POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, stanovuje obecnou povinnost právnických a podnikajících fyzických osob plnit zásady požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování své činnosti. Za plnění povinností u právnických osob odpovídá statutární orgán, u podnikající fyzické osoby přímo tato osoba nebo její oprávněný zástupce.  V případě užívání společných prostor více osobami (právnické i fyzické) plní povinnosti vlastník těchto prostor, nestanoví-li smlouva jinak.

Členění provozovaných činností z hlediska míry požárního nebezpečí je následovné:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím.


Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím:

 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se nacházejí nebezpečné látky a přípravky s klasifikací oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství více než 1000 kg v pevném nebo 250 l v kapalném stavu,
 • v jednom prostoru nebo požárním úseku se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících (nádobách) se součtem objemů více než 100 l a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím nad 60 kg,
 • při výrobě nebo manipulaci se vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že hrozí nebezpečí výbuchu nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
 • na pracovištích s min. 3 zaměstnanci se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a více,
 • v prostorách se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a více,
 • používání otevřeného ohně nebo jiného zápalného zdroje v bezprostřední blízkosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, vyjma lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
 • v budovách o 7 a více nadzemních podlažích nebo o výšce více než 22,5 m, vyjma bytových domů,
 • ve stavbách určených pro shromažďování většího počtu osob, pro obchod, v ubytovacích zařízeních a ve stavbách, které jsou určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (na základě kolaudačního rozhodnutí),
 • v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a více, ve kterých se může současně vyskytovat 7 a více osob,
 • u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím:

 • při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky s klasifikací oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství více než 5000 t,
 • výroba nebo plnění do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 t a vyšší,
 • v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu s klasifikací extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším,
 • v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,
 • v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

Posouzení požárního nebezpečí v případě provozování činností s vysokým nebezpečím, může být provedeno pouze odborně způsobilou osoba ve smyslu § 11, zákona o požární ochraně, viz dále.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dále povinny:

 • obstarávat a zabezpečovat ve stanoveném rozsahu a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,
 • vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce (volné příjezdové cesty a nástupní plochy pro požární techniku, volné únikové cesty, přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení, k věcným prostředkům požární ochrany aj.),
 • dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • prostory využívané k provozování činnosti označovat příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny vztahující se k požární ochraně,
 • pravidelně kontrolovat dodržování předpisů požární ochrany prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany,
 • orgánu státního požárního dozoru bezúplatně poskytovat výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí:

 • vypalovat porosty,
 • spalovat hořlavé látky na volném prostranství, aniž by předem stanovily opatření proti vzniku a šíření požáru a bez oznámení záměru územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru.

Zákon rovněž specifikuje povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob provozující činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím.

Plnění povinností právnických a podnikajících osob v oblasti požární ochrany a při provozování činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, musí být zajištěno prostřednictvím osoby se způsobilostí technika požární ochrany, viz dále.


ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Odborně způsobilými osobami (na základě osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby) v oblasti požární ochrany jsou:

 • znalci a znalecké ústavy zapsaní v seznamu vedeném krajskými soudy,
 • absolventi škol požární ochrany nebo vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem,
 • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem,
 • příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Technik požární ochrany (na základě osvědčení o odborné způsobilosti technika požární

Nahrávám...
Nahrávám...