dnes je 30.9.2022

Input:

Závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření

28.8.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý, kdo předkládá stavebnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí nebo opatření podle stavebního zákona se setká se závaznými stanovisky, stanovisky nebo vyjádřeními dotčených orgánů. V následujícím textu nastíním, jaký je rozdíl mezi uvedenými podklady, jakým způsobem mohou jednotlivé úkony ovlivnit správní rozhodnutí, a jaké jsou proti nim možnosti obrany.

Jmenované úkony spojuje to, že jsou správními orgány, majícími k tomu zákonné zmocnění, vydávány podle části čtvrté správního řádu, a že jsou ve většině případů vydávány jako podklady pro správní řízení.

Nejvýznamnějšími z hlediska právní síly jsou závazná stanoviska. Jedná se o specifický druh úkonu podle části čtvrté správního řádu, jež je upraven v ust. § 149 téhož zákona. Uvedené ustanovení zavádí právě „závaznost“ těchto stanovisek, tzn. že správní orgán vydávající následující rozhodnutí, je co do jeho výroku těmito stanovisky vázán, včetně případných podmínek, které tato stanoviska obsahují. Tím, že závazná stanoviska jsou závaznými pro výrokovou část rozhodnutí, jsou samozřejmě patrné o to vyšší nároky na jejich odůvodnění, zvlášť pokud jsou zamítavá, a naopak nižší nároky na odůvodnění samotného rozhodnutí v části, ze které ze závazného stanoviska vychází. S tím souvisí i specifický působ přezkoumání těchto stanovisek, který je odlišný od přezkumu ostatních úkonů správního orgánu vydávaných podle části čtvrté.

Závazné stanovisko není rozhodnutím správního orgánu, a proto proti němu nelze podat samostatně odvolání. V této souvislosti je na místě také upozornit, že ne vždy zákonná terminologie zvláštních právních předpisů užívá pojmu závazné stanovisko, přestože orgán co do formy závazné stanovisko vydává, a s příslušným úkonem je jako se závazným stanoviskem nakládáno. Jedná se například souhlas vodoprávního úřadu vydávaný podle vodního zákona ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry, souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu nebo souhlas orgánu ochrany přírody vydávaný ke stavbám, jež mohou narušit krajinný ráz. Zvláštním případem je ten, kdy speciální zákon stanoví, že orgán vydává rozhodnutí, i když má úkon spíše povahu závazného stanoviska. Pokud tak zákon výslovně stanoví, bude se jednat vždy o rozhodnutí.

Způsob, jakým lze závazné stanovisko napadnout, je podat odvolání proti následnému rozhodnutí stavebního úřadu, ať už zamítavému nebo kladnému. V odvolání je co do jeho důvodů třeba uvést, v čem je spatřována nezákonnost či nesprávnost závazného stanoviska. Odvolací správní orgán, jakmile takové odvolání obdrží, postupuje podle ust. § 149 správního řádu, a posílá odvolání včetně spisu nadřízenému správní orgánu vůči orgánu, který závazné stanovisko vydal (v případě napadeného stanoviska hygieny např. Ministerstvo zdravotnictví, u stanoviska hasičů Ministerstvo vnitra apod.), který závazné stanovisko může potvrdit nebo změnit. Po tuto dobu neběží lhůty pro vydání rozhodnutí odvolacím správním orgánem vůči stavebnímu úřadu. Samozřejmě není vyloučeno, aby v jednom odvolání bylo napadeno více závazných stanovisek najednou, čehož může být v praxi zneužíváno těmi, v jejichž zájmu je, aby řízení trvalo co

Nahrávám...
Nahrávám...