dnes je 17.1.2019
Input:

Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

4.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.5
Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

(označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci)

Vaše značka/datum: Naše č. j.: / Spis. zn.: Místo/vročení:

Oprávněná úřední osoba:

tel./e-mail: dle rozdělovníku

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby Úřadu ........................., jakožto stavební úřad příslušný podle SZ ustanovení § 13 odst. 1 písm. ..) a § 84 a § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a podle obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle SZ ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby nazvané

„..............................................................................................................” (dále jen „stavba”),

kterou dne xx. xx. 20xx podal

„.......................................................................…....................................” (dále jen „žadatel”),

zastoupen:

„..........................................................................................................................…………....”

na základě plné moci ze dne xx. xx. 20xx.

Na základě tohoto posouzení vydává

I. podle ustanovení § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

toto

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Na pozemcích parc. č. 0000/0, 0000/0, 0000/0, (vymezení pozemků) ……………………………….…..... v katastrálním území ....................................., obce ..................................……........ (popřípadě s dalším místním určením) se umísťuje stavba

„..................................................................................................................................................”.

II. podle ustanovení § 115 SZ a ustanovení § 18b až 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

toto

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY

Na shora uvedených pozemcích se povoluje stavba

„..........................…………………………..................................................................”.

členěná na soubory objektů uvedených níže.

1. Umísťovaná a povolovaná stavba bude obsahovat:

1.1. objekty stavební:

 • domy ......................................................…………..................................................… ,

  • domy s garáží a technickým vybavením se samostatným nadzemním vjezdem .........................................................................................…...............… ,

   • související stavby pomocné/doplňkové ...........................................................… ,

b) připojení na pozemní komunikace ...........................................…….......................… ,

c) přípojky technických sítí ..................................................................................……… .

 1. objekty stavební liniové
  • ...........................................................................................................… (pozemní komunikace),

  • ......................................................................… (uliční řady a přípojky technické infrastruktury),

  • ....................................................................................................….. (přeložky technických sítí),

  • ...........................................................…..................................… (osvětlení veřejné a areálové),

  • ............................................................................................… (jiné případy stavebních objektů),

 2. objekty nestavební (zahradní a krajinné úpravy):
  • terénní a sadové úpravy (zeleň).....................................................................…….................… ,

  • .........................................................................................................………………...........….….. ,

  • .......................................................................................................................……..………...…. ,

a to tak, jak jsou zakresleny v dokumentaci (v situačním výkresu širších vztahů na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 až1 : 5 000 a v celkovém situačním výkresu v měřítku 1 : 200 až 1 :1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000), která bude v souladu se SZ s ustanovením § 92 odst. 4 a § 115 odst. 3 stavebního zákona ověřena a předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. (Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace bude zasláno vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem).

2. Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

 1. Základní územní a architektonicko–stavební náležitosti stavby včetně podmínek památkové ochrany

2.1.1 Umísťuje se a povoluje stavba podle dokumentace zpracované a ověřené v souladu s ustanovením § 86 odst. 5§ 110 odst. 4 stavebního zákona projektanty/autory návrhu, dokumentace a projektu ................................................................ (ČKA/ČKAIT 00000) a dalšími oprávněnými osobami,

2.1.2 ...................................................................................................................……………….....… ,

(určující znaky stavby/souboru staveb včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy – DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.1.3 ................................................................………………......................................................… .

(určující znaky staveb doplňkových ke stavbě hlavní včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Terénní a parkové úpravy (zeleň) a podmínky ochrany přírody a krajiny

2.2.1 ...................................................................................…………….....................................… ,

(určující znaky terénních úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS)

2.2.2 .................................................................................................……………….....................… .

(určující znaky parkových úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Doprava a dopravní vybavenost včetně napojení stavby na veřejné pozemní komunikace (popřípadě souvislost s dalšími dopravními subsystémy– drážní, civilní letecká, vnitrozemská vodní)

2.3.1 ........................................................................................………………..............................… ,

(určující znaky řešení dopravy včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.3.2 ........................................................................................………………..............................… .

(určující znaky řešení dopravy v klidu včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Technická infrastruktura a technická vybavenost včetně napojení stavby na sítě technického vybavení území

2.4.1 ..................................................................................................................……………......… ,

(určující znaky zásobování vodou a odkanalizování včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.4.2 ......................................................................................……………..................................… ,

(určující znaky zásobování energiemi /elektřina silnoproudá a slaboproudá+plyn+teplo+jiné/ včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.4.3 .................................................................................…………….......................................… ,

(určující znaky odpadového hospodaření včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.4.4 ....................................................................................……………....................................… .

(určující znaky ostatních subsystémů včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Podmínky pro zpracování navazující projektové dokumentace pro provedení stavby a doložení závazných stanovisek nezbytných pro provádění stavby

Oprávněné osobě projektanta – architektovi/inženýrovi pro pozemní stavby ......……………….………………... (vedené na seznamu autorizovaných architektů pod č.a. 00000/ČKA // inženýrů pod č.a. 000000/ČKAIT) se k řádně autorizované dokumentaci ukládá pro navazující stupeň dokumentace pro provádění stavby upřesnit/doplnit/specifikovat/předložit statické výpočty...

2.5.1 ...................................................................................……………..........................................,

2.5.2 ...................................................……………..........................................................................,

2.5.3 .................................................……………............................................................................,

2.5.4 ...................................................……………..........................................................................,

2.5.5 .součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude detailní řešení .………......….

.................................................................................................… …………………………….......… .

 1. Koordinační podmínky pro provedení stavby a uvedení stavby do provozu a užívání/podmínky pro zkušební provoz

2.6.1 ..........................................................................………………............................................… ,

(koordinace s jinými vydanými rozhodnutími)

2.6.2 ...................................................................………………...................................................… ,

(koordinace s jinými stavbami)

2.6.3 ..................................................................………………....................................................… .

(požadavky pro kolaudaci a uvedení stavby do provozu a užívání/včetně požadavků a podmínek zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby)

 1. Harmonogram kontrolních prohlídek stavby

(stanovení kontroly dodržení technologických postupů stavby podléhajících režimu kontrolních prohlídek stavby);

2.7.1 Pro provedení kontrolních prohlídek stavby se v souladu s ustanovením § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., v souladu s dokumentací, podmínkami stanovenými ve shora citovaném územním rozhodnutí a podmínkami stanovenými v závazných stanoviscích vydaných do řízení dotčenými správními orgány, ukládá oznámit postupem podle bodu 2.7.2 tyto skutečnosti:

a) předání a převzetí staveniště

........................................................................................................................… ,

b) kontrola správnosti vytyčení stavby, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .……………………….. a ve lhůtě .....................… (zejména kontrola polohového a výškového osazení, kontrolní výškové a směrové zaměření objektu),

c) kontrola v rámci přejímky základové spáry, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .....……………………....... a ve lhůtě ..............… (zejména zahrnuje kontrolu po realizaci výkopových prací, kontrolu složení a kvality základové půdy, posouzení naplnění předpokladů z geologického průzkumu, a to zemní práce, zatřídění zemin; konstrukce do úrovně základové spáry; násypy a podsypy; polohové a výškové zaměření základů; provedení betonářské výztuže; pevnost betonu monolitických konstrukcí v tlaku),

d) kontrola úrovně hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ................................………………. a ve lhůtě ...............................… (zahrnuje zejména posouzení, kontrolu výškové úrovně a kvalitu spodní vody a soulad s předpoklady hydrogeologického průzkumu, dále kontrolu ověřující funkčnost drenážního systému (je–li navržen), provedení hydroizolačního systému a jeho kvality (ochrana proti zemní vlhkosti, příp. stékající nebo tlakové vodě), provedení opatření proti pronikání radonu, provedení izolace proti radonu, vodě a zemní vlhkosti),

e) kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .......................……………….......... a ve lhůtě ...............… (zahrnuje zejména kontrolu ověření funkčnosti kanalizace a jejího zaústění do projektovou dokumentací stanovených zapojovacích míst; kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace; vodovodní přípojka a vnitřní vodovod; plynovodní přípojka a vnitřní plynovod; elektroinstalace, hromosvod, slaboproud),

f) kontrola v rámci provádění nosných konstrukcí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ........…………………………………………...... a ve lhůtě ...........................… (zahrnuje zejména kontrolu souladu realizace nosných konstrukcí podle použité materiálové varianty prováděnou postupně v rozsahu projektovou dokumentací stanovených celků (např. podlaží); nosné konstrukce zděné; přesnost, tuhost a tolerance bednění; ostatní vodorovné konstrukce; montáž stavebních dílců; svislost objektu, měření rovinnosti podlaží; pevnost a provedení zálivek styků; provedení výztuže a svarových spojů),

g) kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí,v součinnosti s dotčeným správním orgánem ...........................………………………………....... a ve lhůtě ..........................… (zahrnuje zejména kontrolu souladu realizace kompletačních konstrukcí – obvodového, střešního pláště, dělících konstrukcí, skladby podlah – z hlediska dodržení parametrů stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu; tepelné izolace styků obvodového pláště; provedení střech vč. krytiny a izolací; těsnění vnějších spár obvodového pláště; osazení zárubní, rámů a výplní otvorů; montáž výrobků zámečnických a OK; klempířské práce; úprava povrchů stěn, a stropů; nátěry vč. základních a ochranných; podlahy; podkladní betony),

h) kontrola provádění technických zařízení budov, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ........................………………………....… a ve lhůtě ...................................… (zahrnuje kromě dodržení podmínek a požadavků na „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ zejména kontrolu dodržení koncepce a funkčnosti silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení, plynových rozvodů a zařízení, rozvodů vody a kanalizace, vytápění a větrání včetně případných vzduchotechnických zařízení, technologických zařízení a dále závěrečnou kontrolu vypracovaných revizních zpráv, výsledků předepsaných zkoušek u jednotlivých zařízení; montáž potrubí a objektů kanalizace, montáž potrubí vodovodu; montáž potrubí plynovodu; konstrukce topného kanálu; potrubí ÚT v topném kanálu; tepelná izolace potrubí; výtahy, vzduchotechnika, klimatizace),

i) kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ............…………………………................... a ve lhůtě ...................................… (zahrnuje zejména kontrolu provedení napojení jednotlivých medií podmiňujících funkčnost stavby, kontrolu provedení příslušných zkoušek ověřujících účinnost a spolehlivost – revizních zpráv),

j) kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .............……….................... a ve lhůtě ..........………...… (zahrnuje zejména kontrolu prokazující kvalitu provedení protipožárních opatření a jejich soulad s projektovou dokumentací),

k) kontrola splnění požadavků ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ................................... a ve lhůtě ...............................… (zahrnuje zejména kontrolu ověřující splnění hygienických a dalších podmínek stanovených v projektové dokumentaci)

l) kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .................………………….. a ve lhůtě .....................… (zahrnuje zejména kontrolu plnění podmínek bezbariérových řešení, standardu řešení a vybavení prostor přístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace),

m) kontrola splnění požadavků památkové péče, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ................................………………. a ve lhůtě .......................… (zahrnuje zejména splnění požadavků a podmínek orgánů památkové péče v případě obnovy nemovitých kulturních památek nebo obnovy staveb v chráněných územích a dalších požadavků stanovených v ,

n) kontrola splnění požadavků na péči o přírodní složky prostředí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .......................……………............ a ve lhůtě .........……….. (zahrnuje zejména soulad s požadavky na „Práci s půdou”, „Výsadbu rostlin”, „Zakládání trávníků”, „Technicko–biologická zabezpečovací opatření”, „Rozvojová a udržovací péče o rostliny” a „Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech” a dále kontrolu provádění sadových úprav a čistých terénních úprav a dodržení podmínek stanovených dotčenými správními orgány a dalších podmínek stanovených v projektové dokumentaci),

2.7.2 Kontrolní prohlídka stavby bude stavebníkem, popřípadě jeho zástupcem oznámena stavebnímu úřadu, popřípadě dotčenému správnímu orgánu vždy nejméně tři, nejvýše však pět pracovních dnů předem, a to písemně nebo dohodnutou elektronickou formou .………………….. . (stanovení režimu oznamování kontrolních prohlídek stavby).

 1. Zařízení staveniště a organizace výstavby

2.8.1 ........................................................................................................................… ,

(umístění zařízení staveniště)

2.8.2 ........................................................................................................................… ,

(základní uspořádání zařízení staveniště a stanovení podmínek provozu a ochrany okolí z hlediska územního, včetně případných záborů veřejných prostranství)

2.8.3 ........................................................................................................................… ,

(dopravní připojení zařízení staveniště, podmínky provozu zařízení staveniště a staveništní dopravy)

2.8.4 ........................................................................................................................… .

(připojení zařízení staveniště na sítě)

 1. Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (v případe, že přichází v úvahu)

Realizace stavebního záměru vyžaduje na sousední stavbě/pozemku ……………………… , který vlastní/má vlastnická nebo jiná práva ……………………………, následující opatření ………………………………………………. (uvést podrobnosti opatření, druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací). Souhlas s opatřeními je v příloze žádosti.

(Pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě, řeší se samostatným výrokem podle ustanovení § 141 SZ.)

 1. Podmínky uvedení stavby do provozu a užívání

Stavbu lze užívat a provozovat jen na základě vykonatelného kolaudačního souhlasu.

 1. Termín dokončení stavby

Stavba bude provedena nejpozději do xx. xx. 20xx.

 1. Platnost společného povolení

Toto rozhodnutí platí v souladu s ustanovením § 94p odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci. (stavební úřad může v odůvodněných případech stanovit lhůtu delší, nejdéle však 5 let). Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

ODŮVODNĚNÍ

Dne xx. xx. 20xx podal žadatel ........................................................., zastoupený ............................................., žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby, podle předložené společné dokumentace, zpracované (osobou, společností) ................................................................... dne xx. xx. 20xx. Předložená dokumentace byla řádně autorizována oprávněnou osobou, architektem/inženýrem pro pozemní stavby ........................................... (veden na seznamu autorizovaných architektů pod č.a. 00000/ČKA // inženýrů pod č.a. 000000/ČKAIT).

Doklady a podklady připojené k dokumentaci stavby

(doklady o vlastnických právech a další podklady připojené k žádostí)

□kopie katastrální mapy ze dne ……………………

□výpisy z katastru nemovitostí ze dne ……………………

□informace o sousedních pozemcích ze dne …………………...

□výpis z obchodního rejstříku stavebníka ze dne …………………..

□plná moc k zastupování v územním řízení ze dne ……………………..

□osvědčení o autorizaci projektanta ze dne …………………….

□biologické hodnocení zpracované osobou/společností ......…………....…...... ze dne ………..

□rozptylová studie znečištění zpracované osobou/společností .......................... ze dne …….….

□hluková studie zpracovaná osobou/společností ...........…………..…................ ze dne ………...

□dopravní kapacitní posouzení zpracované osobou/společností .........….......... ze dne ………...

□vyjádření Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, č.j. ....... ze dne ..……....

□stanovisko orgánu ochrany přírody ……………………….…..č.j. ..……………... ze dne ..…..….

□dohoda o opatřeních na sousedním pozemku/stavbě ……………………….…...ze dne ..…..….

□ …….………………………………………………………...………………………...………………….

(popřípadě další vyžádané podklady nezbytné pro povolení stavby).

Podklady pro rozhodnutí

1. Závazná stanoviska/rozhodnutí dotčených správních orgánů (s doložkou právní moci) na úseku: (uvést: organizace………., odbor ....... , č.j. ...... , ze dne …… , doba platnosti………)

□všeobecné správy území ………………………………………………………….…..

□ochrany přírody a krajiny ………………………………………………………….…..

□ochrany vod, ovzduší, lesa ………………………………………………..……….....

□ochrany zemědělského půdního fondu ……………………………….………….…..

□ochrany ložisek nerostných surovin …………...……..………...…..…………….….

□odpadového hospodářství ......………….....……………………………………….....

□veterinární péče ………………………………………………………………….….….

□památkové péče…………………………………………………………………….…...

□dopravy……………………………………………………………………...…………....

□energetiky a elektronických komunikací …………………………………………...….

□využívání jaderné energie a ionizujícího záření …………………………….………….

□obrany, bezpečnosti státu a civilní ochrany ………………………………...………….

□požární ochrany …………………………………………………..………………………

□bezpečnosti práce …………………………………………….………………………….

□ochrany osob s omezenou schopností pohybu a orientace …………….…….…….

□ …….……………………………………………………………….………….…………...

(popřípadě další vyžádané podklady nezbytné pro povolení stavby)

2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená na situačním výkresu, a to na úseku

(vlastník/správce …...……, č.j. ………., ze dne ………….)

□elektřiny ………………………………………………………………………...……...

□plynu ……………………………………………………………………………..…….

□vody ………………………………………………………………………………….…

□kanalizace ………………………………………………………………………..…….

□rozvodu tepla …………………………………………………………………….…….

□elektronických komunikací …………………………………………………...……….

□dopravy ………………………………………………………………………..……….

□další ………………………………………………………………………….………….

…………………………………………………………………………..………………….

3. Vyjádření účastníků územního řízení a dalších subjektů včetně připomínek veřejnosti

(vyjádření .…….................., č.j. ............................ ze dne ………...)

(námitky ....……................., č.j. ............................ ze dne ………...)

(připomínky veřejnosti ......................., zastoupené ........................ ze dne ……..)

…………………………………………………………………………..………………….

…………………………………………………………………………..………………….

Účastníci společného územního a stavebního řízení

(uvést jména a identifikace osob)

Účastníkem společného územního a stavebního řízení jsou podle ustanovení § 94k stavebního zákona

a) stavebník ………………………………………………….,

(podle ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona též osoby ve společenství práv s ním)

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn ……………………………… ,

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn ……………..…………….. ,

(není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem)

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn ……………………… ,

(není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku)

e) osoby, jejíchž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno ……………………

………………………………………………………………………………………………………...………....

………………………………………………………………………………………………….……………… .

Doručování

Podle ustanovení § 94p odst. 4 zašle stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

(Alt.:) Podle ustanovení § 94m odst. 2 v případě řízení s velkým počtem účastníků (velký počet účastníků podle § 144 odst. 1 správního řádu) stavební úřad doručuje společné povolení účastníkům podle ustanovení § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 SprŘ jsou vždy účastníci podle SZ § 94k písm. a), c) a d).

(Alt.:) U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků doručuje společné povolení vždy veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 odst. 3 SprŘ; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle SZ ustanovení § 94k písm. a) až d). (Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.)

……………………………………………………………………………………………………………………...

(Na tomto místě odůvodnění uvede stavební úřad důvody, které ho vedly ke zvolenému způsobu vedení správního řízení a doručování.)

Průběh, podmínky a náležitosti společného územního a stavebního řízení

Nejnavštěvovanější semináře
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz