dnes je 25.5.2024

Input:

Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

4.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.6.5
Závazné stanovisko dotčeného správního orgánu/úřadu - vzor

Ing. Bohumír Číhal

Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení

(označení správního orgánu věcně a místně příslušného k rozhodnutí ve správní věci)

Vaše značka/datum: Naše č. j.: / Spis. zn.: Místo/vročení:

Oprávněná úřední osoba:

tel./e-mail: dle rozdělovníku

SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY

Odbor výstavby Úřadu ........................., jakožto stavební úřad příslušný podle SZ ustanovení § 13 odst. 1 písm. ..) a § 84 a § 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 32 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a podle obecně závazné vyhlášky č. 20/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle SZ ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona žádost o vydání společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby nazvané

".............................................................................................................." (dále jen "stavba"),

kterou dne xx. xx. 20xx podal

".............................................................................................................." (dále jen "žadatel"),

zastoupen:

".........................................................................................................................................."

na základě plné moci ze dne xx. xx. 20xx.

Na základě tohoto posouzení vydává

I. podle ustanovení § 92 stavebního zákona a ustanovení § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

toto

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Na pozemcích parc. č. 0000/0, 0000/0, 0000/0, (vymezení pozemků) ............................................. v katastrálním území ....................................., obce ................................................ (popřípadě s dalším místním určením) se umísťuje stavba

"..................................................................................................................................................".

II. podle ustanovení § 115 SZ a ustanovení § 18b až 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

toto

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ STAVBY

Na shora uvedených pozemcích se povoluje stavba

"..........................................................................................................................".

členěná na soubory objektů uvedených níže.

1. Umísťovaná a povolovaná stavba bude obsahovat:

1.1. objekty stavební:

 • domy ....................................................................................................................... ,

  • domy s garáží a technickým vybavením se samostatným nadzemním vjezdem .............................................................................................................. ,

   • související stavby pomocné/doplňkové .............................................................. ,

b) připojení na pozemní komunikace ........................................................................... ,

c) přípojky technických sítí ........................................................................................... .

 1. objekty stavební liniové
  • .............................................................................................................. (pozemní komunikace),

  • ......................................................................... (uliční řady a přípojky technické infrastruktury),

  • ......................................................................................................... (přeložky technických sítí),

  • ................................................................................................... (osvětlení veřejné a areálové),

  • ............................................................................................... (jiné případy stavebních objektů),

 2. objekty nestavební (zahradní a krajinné úpravy):
  • terénní a sadové úpravy (zeleň)............................................................................................... ,

  • ............................................................................................................................................... ,

  • ............................................................................................................................................... ,

a to tak, jak jsou zakresleny v dokumentaci (v situačním výkresu širších vztahů na podkladu katastrální mapy v měřítku 1 : 1 000 až1 : 5 000 a v celkovém situačním výkresu v měřítku 1 : 200 až 1 :1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2000 nebo 1 : 5000), která bude v souladu se SZ s ustanovením § 92 odst. 4 a § 115 odst. 3 stavebního zákona ověřena a předána žadateli po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. (Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace bude zasláno vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem).

2. Pro umístění a provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

 1. Základní územní a architektonicko–stavební náležitosti stavby včetně podmínek památkové ochrany

2.1.1 Umísťuje se a povoluje stavba podle dokumentace zpracované a ověřené v souladu s ustanovením § 86 odst. 5§ 110 odst. 4 stavebního zákona projektanty/autory návrhu, dokumentace a projektu ................................................................ (ČKA/ČKAIT 00000) a dalšími oprávněnými osobami,

2.1.2 ............................................................................................................................................. ,

(určující znaky stavby/souboru staveb včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy – DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.1.3 ........................................................................................................................................... .

(určující znaky staveb doplňkových ke stavbě hlavní včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Terénní a parkové úpravy (zeleň) a podmínky ochrany přírody a krajiny

2.2.1 .......................................................................................................................................... ,

(určující znaky terénních úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS)

2.2.2 ........................................................................................................................................... .

(určující znaky parkových úprav včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Doprava a dopravní vybavenost včetně napojení stavby na veřejné pozemní komunikace (popřípadě souvislost s dalšími dopravními subsystémy– drážní, civilní letecká, vnitrozemská vodní)

2.3.1 ........................................................................................................................................... ,

(určující znaky řešení dopravy včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.3.2 ........................................................................................................................................... .

(určující znaky řešení dopravy v klidu včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Technická infrastruktura a technická vybavenost včetně napojení stavby na sítě technického vybavení území

2.4.1 .......................................................................................................................................... ,

(určující znaky zásobování vodou a odkanalizování včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.4.2 .......................................................................................................................................... ,

(určující znaky zásobování energiemi /elektřina silnoproudá a slaboproudá+plyn+teplo+jiné/ včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.4.3 .......................................................................................................................................... ,

(určující znaky odpadového hospodaření včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

2.4.4 .......................................................................................................................................... .

(určující znaky ostatních subsystémů včetně přesného polohopisného a výškopisného určení a základních architektonicko–urbanistických znaků a podmínek stanovených DOSS, popřípadě akceptovaných námitek účastníků řízení anebo připomínek veřejnosti)

 1. Podmínky pro zpracování navazující projektové dokumentace pro provedení stavby a doložení závazných stanovisek nezbytných pro provádění stavby

Oprávněné osobě projektanta – architektovi/inženýrovi pro pozemní stavby .............................................. (vedené na seznamu autorizovaných architektů pod č.a. 00000/ČKA // inženýrů pod č.a. 000000/ČKAIT) se k řádně autorizované dokumentaci ukládá pro navazující stupeň dokumentace pro provádění stavby upřesnit/doplnit/specifikovat/předložit statické výpočty...

2.5.1 ............................................................................................................................................,

2.5.2 ............................................................................................................................................,

2.5.3 ............................................................................................................................................,

2.5.4 ............................................................................................................................................,

2.5.5 .součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude detailní řešení ....................

.................................................................................................... ........................................... .

 1. Koordinační podmínky pro provedení stavby a uvedení stavby do provozu a užívání/podmínky pro zkušební provoz

2.6.1 ........................................................................................................................................... ,

(koordinace s jinými vydanými rozhodnutími)

2.6.2 ........................................................................................................................................... ,

(koordinace s jinými stavbami)

2.6.3 ........................................................................................................................................... .

(požadavky pro kolaudaci a uvedení stavby do provozu a užívání/včetně požadavků a podmínek zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby)

 1. Harmonogram kontrolních prohlídek stavby

(stanovení kontroly dodržení technologických postupů stavby podléhajících režimu kontrolních prohlídek stavby);

2.7.1 Pro provedení kontrolních prohlídek stavby se v souladu s ustanovením § 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., v souladu s dokumentací, podmínkami stanovenými ve shora citovaném územním rozhodnutí a podmínkami stanovenými v závazných stanoviscích vydaných do řízení dotčenými správními orgány, ukládá oznámit postupem podle bodu 2.7.2 tyto skutečnosti:

a) předání a převzetí staveniště

........................................................................................................................... ,

b) kontrola správnosti vytyčení stavby, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .............................. a ve lhůtě ........................ (zejména kontrola polohového a výškového osazení, kontrolní výškové a směrové zaměření objektu),

c) kontrola v rámci přejímky základové spáry, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .................................... a ve lhůtě ................. (zejména zahrnuje kontrolu po realizaci výkopových prací, kontrolu složení a kvality základové půdy, posouzení naplnění předpokladů z geologického průzkumu, a to zemní práce, zatřídění zemin; konstrukce do úrovně základové spáry; násypy a podsypy; polohové a výškové zaměření základů; provedení betonářské výztuže; pevnost betonu monolitických konstrukcí v tlaku),

d) kontrola úrovně hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ................................................... a ve lhůtě .................................. (zahrnuje zejména posouzení, kontrolu výškové úrovně a kvalitu spodní vody a soulad s předpoklady hydrogeologického průzkumu, dále kontrolu ověřující funkčnost drenážního systému (je–li navržen), provedení hydroizolačního systému a jeho kvality (ochrana proti zemní vlhkosti, příp. stékající nebo tlakové vodě), provedení opatření proti pronikání radonu, provedení izolace proti radonu, vodě a zemní vlhkosti),

e) kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ................................................... a ve lhůtě .................. (zahrnuje zejména kontrolu ověření funkčnosti kanalizace a jejího zaústění do projektovou dokumentací stanovených zapojovacích míst; kanalizační přípojka a vnitřní kanalizace; vodovodní přípojka a vnitřní vodovod; plynovodní přípojka a vnitřní plynovod; elektroinstalace, hromosvod, slaboproud),

f) kontrola v rámci provádění nosných konstrukcí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .............................................................. a ve lhůtě .............................. (zahrnuje zejména kontrolu souladu realizace nosných konstrukcí podle použité materiálové varianty prováděnou postupně v rozsahu projektovou dokumentací stanovených celků (např. podlaží); nosné konstrukce zděné; přesnost, tuhost a tolerance bednění; ostatní vodorovné konstrukce; montáž stavebních dílců; svislost objektu, měření rovinnosti podlaží; pevnost a provedení zálivek styků; provedení výztuže a svarových spojů),

g) kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí,v součinnosti s dotčeným správním orgánem ...................................................................... a ve lhůtě ............................. (zahrnuje zejména kontrolu souladu realizace kompletačních konstrukcí – obvodového, střešního pláště, dělících konstrukcí, skladby podlah – z hlediska dodržení parametrů stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu; tepelné izolace styků obvodového pláště; provedení střech vč. krytiny a izolací; těsnění vnějších spár obvodového pláště; osazení zárubní, rámů a výplní otvorů; montáž výrobků zámečnických a OK; klempířské práce; úprava povrchů stěn, a stropů; nátěry vč. základních a ochranných; podlahy; podkladní betony),

h) kontrola provádění technických zařízení budov, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .......................................................... a ve lhůtě ...................................... (zahrnuje kromě dodržení podmínek a požadavků na "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ zejména kontrolu dodržení koncepce a funkčnosti silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů a zařízení, plynových rozvodů a zařízení, rozvodů vody a kanalizace, vytápění a větrání včetně případných vzduchotechnických zařízení, technologických zařízení a dále závěrečnou kontrolu vypracovaných revizních zpráv, výsledků předepsaných zkoušek u jednotlivých zařízení; montáž potrubí a objektů kanalizace, montáž potrubí vodovodu; montáž potrubí plynovodu; konstrukce topného kanálu; potrubí ÚT v topném kanálu; tepelná izolace potrubí; výtahy, vzduchotechnika, klimatizace),

i) kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ............................................................. a ve lhůtě ...................................... (zahrnuje zejména kontrolu provedení napojení jednotlivých medií podmiňujících funkčnost stavby, kontrolu provedení příslušných zkoušek ověřujících účinnost a spolehlivost – revizních zpráv),

j) kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .......................................... a ve lhůtě ......................... (zahrnuje zejména kontrolu prokazující kvalitu provedení protipožárních opatření a jejich soulad s projektovou dokumentací),

k) kontrola splnění požadavků ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ................................... a ve lhůtě .................................. (zahrnuje zejména kontrolu ověřující splnění hygienických a dalších podmínek stanovených v projektové dokumentaci)

l) kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ........................................ a ve lhůtě ........................ (zahrnuje zejména kontrolu plnění podmínek bezbariérových řešení, standardu řešení a vybavení prostor přístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace),

m) kontrola splnění požadavků památkové péče, v součinnosti s dotčeným správním orgánem ................................................... a ve lhůtě .......................... (zahrnuje zejména splnění požadavků a podmínek orgánů památkové péče v případě obnovy nemovitých kulturních památek nebo obnovy staveb v chráněných územích a dalších požadavků stanovených v ,

n) kontrola splnění požadavků na péči o přírodní složky prostředí, v součinnosti s dotčeným správním orgánem .................................................. a ve lhůtě .................... (zahrnuje zejména soulad s požadavky na "Práci s půdou", "Výsadbu rostlin", "Zakládání trávníků", "Technicko–biologická zabezpečovací opatření", "Rozvojová a udržovací péče o rostliny" a "Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech" a dále kontrolu provádění sadových úprav a čistých terénních úprav a dodržení podmínek stanovených dotčenými správními orgány a dalších podmínek stanovených v projektové dokumentaci),

2.7.2 Kontrolní prohlídka stavby bude stavebníkem, popřípadě jeho zástupcem oznámena stavebnímu úřadu, popřípadě dotčenému správnímu orgánu vždy nejméně tři, nejvýše však pět pracovních dnů předem, a to písemně nebo dohodnutou elektronickou formou ........................ . (stanovení režimu oznamování kontrolních prohlídek stavby).

 1. Zařízení staveniště a organizace výstavby

2.8.1 ........................................................................................................................... ,

(umístění zařízení staveniště)

2.8.2 ........................................................................................................................... ,

(základní uspořádání zařízení staveniště a stanovení podmínek provozu a ochrany okolí z hlediska územního, včetně případných záborů veřejných prostranství)

2.8.3 ........................................................................................................................... ,

(dopravní připojení zařízení staveniště, podmínky provozu zařízení staveniště a staveništní dopravy)

2.8.4 ........................................................................................................................... .

(připojení zařízení staveniště na sítě)

 1. Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě (v případe, že přichází v úvahu)

Realizace stavebního záměru vyžaduje na sousední stavbě/pozemku ........................... , který vlastní/má vlastnická nebo jiná práva ................................., následující opatření ....................................................... (uvést podrobnosti opatření, druh prací, rozsah záboru, doba trvání prací). Souhlas s opatřeními je v příloze žádosti.

(Pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě, řeší se samostatným výrokem podle ustanovení § 141 SZ.)

 1. Podmínky uvedení stavby do provozu a užívání

Stavbu lze užívat a provozovat jen na základě vykonatelného kolaudačního souhlasu.

 1. Termín dokončení stavby

Stavba bude provedena nejpozději do xx. xx. 20xx.

 1. Platnost společného povolení

Toto rozhodnutí platí v souladu s ustanovením § 94p odst. 5 stavebního zákona dva roky ode dne nabytí právní moci. (stavební úřad může v odůvodněných případech stanovit lhůtu delší, nejdéle však 5 let). Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

ODŮVODNĚNÍ

Dne xx. xx. 20xx podal žadatel ........................................................., zastoupený ............................................., žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby, podle předložené společné dokumentace, zpracované (osobou, společností) ................................................................... dne xx. xx. 20xx. Předložená dokumentace byla řádně autorizována oprávněnou osobou, architektem/inženýrem pro pozemní stavby ........................................... (veden na seznamu autorizovaných architektů pod č.a. 00000/ČKA // inženýrů pod č.a. 000000/ČKAIT).

Doklady a podklady připojené k dokumentaci stavby

(doklady o vlastnických právech a další podklady připojené k žádostí)

□kopie katastrální mapy ze dne ........................

□výpisy z katastru nemovitostí ze dne ........................

□informace o sousedních pozemcích ze dne ........................

□výpis z obchodního rejstříku stavebníka ze dne .......................

□plná moc k zastupování v územním řízení ze dne ..........................

□osvědčení o autorizaci

Nahrávám...
Nahrávám...