dnes je 30.9.2022

Input:

Závaznost českých technických norem

25.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Je obecně známo, že české technické normy jsou co do svého obsahu někde na pomezí závazných a nezávazných pravidel. Tomu odpovídá i formalizovaný proces jejich vydávání.

Obecnou právní úpravu technických norem obsahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, podle kterého je technická norma dokument schválený pověřenou právnickou osobou (osoba pověřená Ministerstvem průmyslu a obchodu) pro opakované nebo stálé použití, vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tentýž právní předpis stanoví i to, že normy nejsou právně závazné. Na úseku stavebního práva se však dennodenně setkáváme se závaznými technickými normami, přičemž cílem tohoto sloupku je jejich „závaznost“ vysvětlit a konkretizovat.

Jak judikovaly v minulosti i Nejvyšší správní a Ústavní soud, normy se stanou závaznými, pokud tak svým odkazem stanoví právní předpis. Pro stavební předpisy je tento způsob „zezávaznění“ technických norem typický. Stavební zákon obsahuje odkaz na splnění i dodržování technických norem na více místech (ust. § 89, 114, 115 ad.), za stěžejní ustanovení však lze považovat ust. § 160, podle kterého je zhotovitel stavby povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Odkazy na technické normy pak obsahují i jednotlivé prováděcí předpisy. Vyhláška o dokumentaci staveb stanoví jako

Nahrávám...
Nahrávám...