dnes je 25.5.2024

Input:

Závaznost českých technických norem

27.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.32
Závaznost českých technických norem

Mgr. Martina Pavelková

Obecná úprava technických norem je obsažena v zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Podle ustanovení § 4 odst. 1 tohoto zákona je česká technická norma dokument schválený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu. Dále je v předmětném ustanovení řečeno, že česká technická norma není obecně závazná.

Jak judikovaly v minulosti i Nejvyšší správní a Ústavní soud, technické normy se stanou závaznými, pokud tak svým odkazem stanoví právní předpis. Na úseku stavebního práva je využití ČSN charakteristické tím, že v mnohých případech je závaznost konkrétních norem stanovena právě stavebním zákonem, resp. jeho prováděcími předpisy.

Obecné ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. upravující povinnost dodržovat ČSN je ustanovení § 160 odst. 2, podle kterého je zhotovitel povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Odkazy na technické normy v souvislosti s konkrétními požadavky na výstavbu obsahují jednotlivé prováděcí předpisy. Vyhláška o obecných požadavcích na využití území obsahuje přímý odkaz na technické normy v souvislosti s řešením odstavných a parkovacích stání pro účely využití pozemku a užívání staveb na něm (normy pro navrhování místních komunikací). Vyhláška o technických požadavcích na stavby pracuje ve velké míře s pojmem normová hodnota, kdy v rámci jednotlivých požadavků stanoví, že navrhovaná stavba musí být v souladu s normovými hodnotami (ne s normou celou), eventuálně naopak, že je možno se od normových hodnot

Nahrávám...
Nahrávám...