dnes je 19.5.2024

Input:

Veřejné investice ve výstavbě

4.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Veřejné investice ve výstavbě

JUDr. Irena Novotná

Veřejná investice

Veřejnou investicí ve výstavbě (dále jen "veřejná investice“) se obvykle rozumí stavební dílo, jehož pořízení je hrazeno zcela nebo zčásti z veřejných prostředků.

Například:

V určitém území je vyvolána potřeba vystavět komunikaci nebo jinou veřejně prospěšnou stavbu, na kterou budou vynaloženy veřejné prostředky, a to buď ze státního rozpočtu, nebo z fondů k tomu zřízených. Pro realizaci této stavby je určena organizace k tomu zřízená příslušnou organizační složkou (ministerstvem) zřizovací listinou.

Právě účast veřejných prostředků na pořízení stavebního díla je určujícím kritériem, že se jedná o oblast veřejného investování. Na tuto oblast se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění. Ve smyslu tohoto zákona jsou pro vymezení veřejné zakázky a návazně na to pro vymezení veřejné investice určující tyto finanční prostředky:

 • prostředky státního rozpočtu,

 • prostředky územních samosprávných celků (obcí, měst a po vzniku krajů také krajů),

 • prostředky státních fondů,

 • prostředky fondů EU,

 • příspěvky mezinárodních organizací.

Proces pořízení veřejné investice jako stavebního díla má dvě základní, z hlediska nároku na odbornost a komplexnost přístupu a vlivu na jakost díla zcela samostatné a rozdílné fáze:

 • přípravnou,

 • realizační.

V přípravné fázi se uskutečňují zásadní rozhodnutí o budoucí veřejné investici na úrovni programů a projektů, zpracovávají se pro ně potřebné podklady, definují se cíle (odborné studie). Investiční záměr musí investor projednat a předložit ke schválení.

PŘÍPRAVNÁ FÁZE

Investiční záměr

Investiční výstavba je jedna z možností reálných investic. To znamená investic do pořízení hmotného majetku. Pořizování hmotného majetku investováním je předmětem trvalého zájmu především tam, kde jde o vytváření podmínek pro realizaci dlouhodobějších investičních aktivit. Tím se rozumí například výstavba sítě komunikací či vodohospodářských staveb v určité oblasti.

V této souvislosti chápeme pojem investičního záměru, ve kterém jde o omysl investovat a je nutné tento úmysl důkladně analyzovat. Velikost investiční akce rozhoduje o obsahu a rozsahu analýz. Podkladem pro rozhodování jsou nejrůznější informace, včetně výsledků ekonomických analýz.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti vytváří podklad pro rozhodování. Její obsah není normativně vymezen. Obvykle se rozeznávají praxi tyto typy studií:

 • Studie investičních příležitostí (jde o obchodně ekonomickou informaci s cílem vytipovat si nadějné směry alokace investic).

 • Úvodní realizační studie (jde o první pokus, o ideové podchycení věcně technického řešení i pokus o vyjádření hlavních ekonomických parametrů).

 • Realizační projektová studie (je podkladem pro rozhodnutí o tom, zda bude zadáno zpracování projektu).

 • Podpůrná studie (ta se zpracovává podle potřeby, především v souvislosti se zpracováním úvodních realizačních studií tehdy, jestliže se vyskytne závažný problém).

Hodnocení vlivu investičních záměrů na ŽP

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, vymezuje investiční záměry a koncepce, pro něž je nezbytné provést před jejich realizací posouzení jejich potenciálních dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a na zdraví obyvatelstva. Prioritním cílem hodnocení je identifikace charakteru a stupně potenciálních rizik nesplnění některého z legislativně stanovených kritérií pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. V případě identifikace možného výskytu některého ze zmíněných rizik je dalším cílem hodnocení navržení takových opatření, která by příslušná rizika minimalizovala. Specialisté – držitelé osvědčení o odborné způsobilosti vydaných Ministerstvem životního prostředí zpracovávají příslušné dokumenty podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, na základě svých profesionálních zkušeností.

Význam přípravné fáze ve veřejném investování

Z hlediska účelnosti a hospodárnosti veřejného investování má rozhodující význam fáze přípravná, neboť i investice jako stavební dílo koncepčně dobře navržené a kvalitně provedené, avšak na základě nesprávných vstupních dat, může být ve svém důsledku špatnou investicí nesplňující svou funkci. Časově jde o moment primárního rozhodování o veřejné investici na základě rozvojových programů a jednotlivých projektů. Přípravná fáze veřejné investice spočívá především na straně zadavatele (investora), který disponuje příslušnými veřejnými prostředky, za jejichž použití nese plnou odpovědnost.

Přípravná a projektová dokumentace

Průzkumy území a stavební řízení

V této fázi se provádí různé průzkumy (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, archeofyzikální průzkum, archeologický výzkum, pyrotechnický průzkum, geodetické práce apod.) a probíhá územní a stavební řízení, pro něž se zabezpečuje příslušná dokumentace v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a vyhl. č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, v platném znění. Podmínky k provádění průzkumů a výzkumů jsou dány příslušnými zákony, které současně obsahují i podmínky k získání osvědčení způsobilosti pro daný obor činností. V oblasti veřejného investování, které zastřešuje v České republice Ministerstvo místního rozvoje ČR, se předpokládá, že veškeré inženýrské činnosti a stavební práce budou zadávány veřejnými zakázkami, jejichž nedílnou součástí je i provedení řádné kvalifikace uchazečů. To znamená, že práce jsou zajišťovány zhotoviteli, kteří mají odbornou způsobilost podle podmínek stanovených v § 152 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

V rámci přípravy a realizace akce se podle potřeby zpracovávají:

 • technicko-ekonomická studie (studie proveditelnosti) v rozsahu podle složitosti stavby,

 • průzkumy, posudky, expertizy (geologické, geodetické, ekologické, statické apod.),

 • projektová dokumentace pro územní řízení,

 • projektová dokumentace pro stavební řízení,

 • projektová dokumentace stavby zpracovaná v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ,

 • projektová dokumentace pro realizaci stavby,

 • dokumentace podle skutečného provedení.

Zabezpečení projektové přípravy stavby pro územní řízení zahrnuje:

 • vypracování podkladů nutných pro zpracování návrhu na vydání ozemního rozhodnutí,

 • přípravu podkladů pro vypracování zadávací dokumentace pro vyhlášení zakázky na zpracovatele projektu,

 • zadání zakázky na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení a uzavření smlouvy s vybraným zpracovatelem,

 • projednání dokumentace zpracovatelem s dotčenými orgány za účelem vydání územního rozhodnutí,

 • vypracování návrhu na vydání územního rozhodnutí a vydání územního rozhodnutí.

Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební řízení, projektové dokumentace pro zadání stavby a autorského dozoru zahrnuje:

 • vypracování podkladů nezbytných k podání žádosti o stavební povolení,

 • přípravu podkladů pro vypracování zadávací dokumentace pro vyhlášení zakázky na zpracovatele projektu,

 • zadání veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební řízení a uzavření smlouvy s vybraným zpracovatelem,

 • projednání dokumentace zpracovatelem s dotčenými orgány za účelem vydání stavebního povolení,

 • vypracování žádosti o stavební povolení a vydání stavebního povolení,

 • vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby.

Přípravná fáze končí zadáním veřejné zakázky zhotoviteli díla na základě zadávacího řízení.

REALIZAČNÍ FÁZE

Fáze realizační představuje vlastní provedení díla zhotovitelem. U zadavatele převažuje výkon kontrolních pravomocí, jimiž zajišťuje, aby dílo bylo provedeno řádně a včas. V rámci realizace akce vykonává inženýrskou činnost včetně výkonu technického dozoru manažer akce nebo jiná právnická nebo fyzická osoba na základě mandátní smlouvy uzavřené s manažerem akce.

Výkon inženýrské činnosti ve stadiu realizace stavby zahrnuje zejména:

 • odevzdání staveniště zhotoviteli,

 • koordinaci prací a dodávek,

 • projednávání dodatků a změn projektů bez vlivu na lhůtu výstavby a rozpočet,

 • kontrolu věcné a cenové správnosti cenových podkladů a faktur,

 • spolupráci s projektantem při zpracování projektové dokumentace,

 • kontrolu předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, včetně dodání příslušných certifikátů, atestů a protokolů,

 • sledování vedení stavebních a montážních deníků,

 • kontrolu postupu prací,

 • kontrolu konstrukcí před zakrytím,

 • spolupráci s projektantem při zajišťování autorského dozoru,

 • kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání,

 • zajištění kolaudačního řízení až do fáze pravomocného kolaudačního rozhodnutí,

 • kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem.

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÝCH INVESTIC STÁTU

Zajištění financování veřejných investic

Potřeby investiční výstavby jsou zpravidla kryty systémově určenými výdaji státního rozpočtu

Nahrávám...
Nahrávám...