dnes je 1.4.2023

Input:

Změna územního plánu - časový a finanční aspekt, možná úskalí

14.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7
Změna územního plánu – časový a finanční aspekt, možná úskalí

Mgr. Martina Pavelková

Je známo, že právní úprava územního plánování je poměrně složitá a jednotlivé procesy jsou ne vždy zcela přehledné. Od 1. 1. 2018 navíc k tradičnímu postupu pořizování změn územního plánu, který kopíruje postup pořízení územního plánu jako takového, přistoupil i tzv. zkrácený postup pořizování změn, který zákon předpokládá u méně významných změn nevyžadujících variantní řešení.

Na změnu územního plánu pořizovanou standardním postupem je nutno aplikovat co do jejího rozsahu stejná procesní pravidla, jako při pořizování územního plánu nového (§ 44 a násl. zákona č. 183/2006 Sb.). Pořízení změny územního plánu má tedy všechny zákonem předpokládané etapy, jako je zadání, společné jednání i veřejné projednání návrhu. V každé etapě zákon stanoví lhůty pro vyjádření jednotlivých orgánů a veřejnosti, pro projednání dokumentace, další lhůty pak vyplývají ze zákonem stanoveného způsobu doručování veřejnou vyhláškou. Pokud pouze tyto zákonem striktně stanovené lhůty sečteme, získáme celkový časový úsek v délce cca. 6 měsíců. K tomu je potřeba připočíst dobu potřebnou k výběru zhotovitele – projektanta (často v režimu zákona o veřejných zakázkách), následně dobu pro zpracování návrhu, dobu potřebnou k vyhodnocení výsledků projednání, stanovisek, připomínek a námitek, vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách, a také čas nutný pro schválení zadání a následně změny územního plánu zastupitelstvem. I v případě nepodstatné změny územního plánu je tedy nutno počítat s její minimální délkou 6 měsíců, mnohdy v praxi však podstatně delší.

U zkráceného postupu, který je ve stávajícím stavebním zákoně upraven v § 55a a 55b, se neuplatní fáze zadání ani společného jednání o návrhu. Součtem lhůt získáme údaj o minimálním možném trvání pořízení takové změny v délce cca 3 měsíce, což je polovina ve srovnání s pořizováním změny tradičním způsobem. I v tomto případě je však třeba počítat i s dobou nutnou pro zpracování návrhu po rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny, k vyhodnocení

Nahrávám...
Nahrávám...