dnes je 4.2.2023

Input:

Změna v užívání stavby

10.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna v užívání stavby je stavebním zákonem upravená situace, kdy vlastník stavby nebo jiná osoba, které vůči stavbě svědčí určitý titul, chce stavbu užívat k jinému účelu, než jaký je uveden v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu (pokud stavba není kolaudována, vychází se z účelu, který je uveden ve stavebním povolení).

V těchto případech zákon stanoví povinnost záměr projednat se stavebním úřadem. Pokud je stavba užívána v rozporu s jejím účelem, aniž by k tomu bylo vydáno povolení nebo souhlas stavebního úřadu, jedná se o přestupek nebo správní delikt, za který může stavební úřad uložit pokutu ve výši až 500 000 Kč. 

Obecnou premisou je, že ke změně v účelu užívání stavby může dojít pouze v případě, kdy k tomu vydá stavební úřad souhlas, nebo vydá rozhodnutí, kterým změnu povolí. V ust. § 126 odst. 2 stavební zákon rozlišuje více druhů změn v účelu užívání stavby, a to změnu účelu užívání oproti kolaudačnímu rozhodnutí, změnu v provozním zařízení, ve způsobu výroby, nebo spočívající v jejím podstatném rozšíření, nebo změnu v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí. V neposlední řadě stavební zákon tento režim přiznává také změně doby trvání (její prodloužení) u staveb dočasných. Je na vlastníkovi, aby vyhodnotil, zda změna, kterou na své stavbě zamýšlí provést, spadá do některé z výše uvedených kategorií. Pokud stavební úřad vyhodnotí, že změna, kterou chce stavebník provést, bude mít dopad na území formou vlivů na životní prostředí nebo nároků na veřejnou infrastrukturu, vyzve stavebníka, aby podal zároveň také žádost ve smyslu ust. § 81 stavebního zákona, a nové vlivy stavby tak budou projednány také ve zvláštním typu územního řízení, které může být s řízením o změně účelu užívání spojeno. Pokud jsou se změnou účelu užívání stavby spojeny její stavební úpravy – tzn. že změna účelu užívání je podmíněna změnou dokončené stavy, stavební úřad projedná v příslušném režimu tyto stavební úpravy (v režimu stavebního povolení nebo ohlášení), příp., pokud je potřeba, tyto úpravy umístí vydáním územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. V žádosti o stavební povolení nebo v ohlášení stavby stavebník označí nový účel stavby, jehož přípustnost bude stavebním úřadem projednána ve stavebním řízení. V těchto případech tedy k povolení nového účelu užívání nedochází v režimu „změny v účelu užívání stavby“, ale oznámením užívání nebo vydáním kolaudačního souhlasu na základě vydaného stavebního povolení. 

Základními požadavky, jejichž splnění stavební úřad zkoumá po obdržení žádosti o vydání povolení či souhlasu se změnou v užívání stavby, je soulad s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,  obecnými požadavky na výstavbu a se zvláštními

Nahrávám...
Nahrávám...