dnes je 14.6.2024

Input:

Stavební zákon 2021 - teze vyhlášky o stavebním řádu

5.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.64
Stavební zákon 2021 – teze vyhlášky o stavebním řádu

Mgr. Martina Pavelková

S přípravou nového stavebního zákona, který by měl být v průběhu měsíce října projednán Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR souvisí také zcela nové prováděcí předpisy, k jejichž vydání návrh nového stavebního zákona na mnoha místech zmocňuje. Teze prováděcích vyhlášek a jejich průběžné verze jsou zveřejňovány na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků v sekci "Rekodifikace veřejného stavebního práva".

Vyhláška o stavebním řádu by měla dle těchto tezí reagovat na několik zmocňovacích ustanovení návrhu nového stavebního zákona, a sice ust. § 154 odst. 2, § 161 odst. 4, § 169 odst. 2, § 172 odst. 2, § 277, § 284 odst. 4 a § 291 odst. 5. Na základě těchto ustanovení by s přihlédnutím ke stávající právní úpravě vyhlášky č. 503/2006 Sb. měla nová vyhláška upravovat několik následujících oblastí:

1) Formuláře žádostí o úkony před zahájením řízení a jejich přílohy

V této části budou upraveny formuláře žádostí o předběžnou informaci a o vyjádření vlastníka veřejné dopravní a technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Žádost o předběžnou informaci by měla kromě obecných náležitostí obsahovat:

 • konkrétní požadavky na předběžnou informaci;

 • konkrétní údaje o záměru, zejména jeho umístění, účel a technické provedení záměru.

Žádost o vyjádření vlastníka veřejné infrastruktury by měla zahrnovat:

 • identifikační údaje žadatele a identifikační údaje o záměru;

 • dokumentaci pro povolení záměru.

2) Formuláře žádostí o povolení záměru a jejich přílohy

Tzv. povolení záměru by mělo zahrnovat standardní řízení, povolení stavby ve zrychleném řízení, řízení s posouzením vlivů EIA a řízení bez posouzení vlivů pro již samostatně posouzený záměr s EIA. Konkrétně budou v této části upraveny formuláře žádostí o povolení stavebního záměru, nestavebního záměru (změna využití území, dělení nebo scelování pozemků, stanovení ochranného pásma) a o rámcové povolení, a to v souladu s ust. § 184 odst. 1 a 2, § 203 odst. 1 a § 207 odst. 1 návrhu nového stavebního zákona.

Žádost o povolení záměru by měla obsahovat:

 • dokumentaci pro povolení záměru;

 • plánovací smlouvu, je-li uzavřena;

 • souhlas vlastníka;

 • souhlas účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení ve zrychleném řízení;

 • vyjádření, koordinované vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto zákonem nebo jiným právním předpisem;

 • vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální technické mapě;

 • závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, byl-li vydán;

 • specifikaci výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její odůvodnění a vyjádření;

 • koordinované vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká;

 • další podklady vyžadované jinými právními předpisy.

Pro účely řízení s posouzením vlivů na životní prostředí stavebník k žádosti také připojí dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. V případě záměru již samostatně posouzeného bude nad rámec uvedeného výčtu přílohou žádosti také dokumentace EIA, posudek a závazné stanovisko k posouzení vlivů nebo rozhodnutí podle § 206 návrhu nového stavebního zákona.

3) Obsahové náležitosti štítku

Jedná se o štítek, který zasílá stavební úřad stavebníkovi po nabytí právní moci stavebního povolení společně s oznámením o ověření projektové dokumentace. Tento štítek bude obsahovat identifikační údaje o povolené stavbě.

4) Formulář žádosti o změnu záměru před dokončením a její přílohy

Obsahové náležitosti této žádosti upravuje ust. § 223 odst. 4 návrhu nového stavebního zákona takto:

 • popis změn;

 • dokumentace pro povolení záměru s

Nahrávám...
Nahrávám...