dnes je 13.7.2024

Input:

Podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povolení

14.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.36 Podmínky v územním rozhodnutí a stavebním povolení

Mgr. Martina Pavelková

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcích právních předpisů může územní rozhodnutí i stavební povolení obsahovat podmínky. V obou případech jsou podmínky obsaženy ve výroku předmětného rozhodnutí. Při stanovení těchto podmínek vychází stavební úřad především z požadavků stavebního zákona, a dále z požadavků dotčených orgánů, které reflektují úpravu zvláštních právních předpisů, příp. také z požadavků vlastníků a správců sítí veřejné infrastruktury.

Převážně se většinou jedná o podmínky vyplývající ze závazných stanovisek, která jsou podle § 149 SŘ závazná pro výrokovou část rozhodnutí. Tímto způsobem je zaručeno, že dotčené orgány kontrolují ve vztahu k adresátovi příslušného rozhodnutí dodržení podmínek převzatých ze závazných stanovisek (§ 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb.).

V územním rozhodnutí stanoví stavební úřad podmínky pro využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. Pokud má posouzení veřejných zájmů proběhnout při realizaci stavby, při kontrolních prohlídkách nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, uloží v rámci podmínek v územním rozhodnutí stavební úřad zpracování prováděcí dokumentace stavby. Jedná se o dokumentaci ještě podrobnější, než je klasická projektová dokumentace, a zároveň o dokumentaci, která je přikládána k žádosti o vydání stavebního povolení, a jejíž rozsah je stanoven v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Tato podmínka, která požaduje vedle zpracování projektové dokumentace zpracování dokumentace ještě podrobnější, může být obsažena pouze v územním rozhodnutí. Územní rozhodnutí může obsahovat jak podmínky, které jsou kontrolovány společně s žádostí o vydání stavebního povolení, tak i podmínky, které se

Nahrávám...
Nahrávám...