dnes je 23.5.2024

Input:

Zvláštní odborná způsobilost a kvalifikační požadavky na úseku územního plánování a stavebního řádu

28.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Není žádným tajemstvím, že zákon o úřednících územních samosprávných celků stanoví územně samosprávnému celku povinnost zajistit výkon správních činností stanovených prováděcím právním předpisem úředníky, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost.

Zmiňovaným prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků. Mezi správní činnosti, pro které musí úředník prokázat formou zkoušky zvláštní odbornou způsobilost patří i činnosti na úseku územního plánování, územní rozhodování, rozhodování stavebního úřadu a vedení vyvlastňovacích řízení. Vyhláška upravuje také průběh samotné zkoušky a postupy jí předcházející.

Základním předpokladem tedy je, že všichni úředníci vykonávající správní činnosti v režimu zákona by měli mít zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, a to vždy pro každou jednotlivou správní činnost, kterou vykonávají. Zákon o úřednících územních samosprávných celků však v ust. § 21 odst. 4 a 6 stanoví pro určité případy výjimky. Jednou z těchto situací je ta, kdy jeden úředník (typicky na nějaké malé obci) vykonává více správních činností, pro které by za jiných okolností potřeboval prokázat více druhů zvláštních odborných způsobilosti. Pokud nejsou na obecním úřadě zřízeny alespoň dva odbory, úředník je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost pouze pro jednu ze správních činností, které vykonává. Dalším případem, kdy zákon obsahuje speciální úpravu této povinnosti je způsobilost vedoucích odborů, kteří řídí úředníky vykonávající více správních činností. U těchto postačí, když prokážou odbornou způsobilost pro jednu ze správních činností vykonávanou jimi řízenými úředníky. Co se týče časového momentu, do kdy musí úřední osoby zvláštní odbornou způsobilost prokázat, musí tak podle obecné úpravy obsažené v zákoně o úřednících územních samosprávných celků učinit nejpozději do 18 měsíců od začátku pracovního poměru, případně momentu, kdy začnou určitou správní činnost vykonávat.

Pro výkon územně plánovací činnosti (pořizování územního a regulačního plánu, územních studií, vymezení zastavěného území, vkládání dat do evidence územně plánovací činnosti, a další činnosti podle stavebního zákona) stanoví stavební zákon v ust. § 24 požadavků více, stejně jako v ust. § 13a pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu (územní rozhodování a stavební řád). Kromě osvědčení zvláštní odborné způsobilosti musí úřední osoba splnit požadavky na vzdělání a praxi.

Úředník vykonávající územně plánovací činnost musí mít vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci pro obor územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe v oblasti územního plánování ve veřejné správě, nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování, resp. vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, a nejméně tři roky praxe. Kromě toho splňuje kvalifikační požadavky také autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace obecná nebo pro obor územní plánování. U těchto požadavků je stanovena doba pro jejich splnění na tři roky, po které může vyjmenované činnosti

Nahrávám...
Nahrávám...