dnes je 21.7.2024

Input:

Časový a finanční harmonogram stavby

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

42
Časový a finanční harmonogram stavby

Cíl lekce:

V úvodní části dnešní lekce se budeme věnovat harmonogramu stavby. Seznámíme se s pojmy časového a finančního harmonogramu stavby a ty si také předvedeme na příkladech. Dále se podíváme na vazbu rozpočtáře a rozpočtu na certifikát ISO 9001 nebo ISO 9002 v organizaci, která jej má zaveden. A závěrem také nahlédneme na několik základních dokumentů vyskytujících se v procesu výstavby.

Obsah lekce:

 1. 11.1 Harmonogram stavby
  • - Pojem „projektové řízení“
  • - Co je to harmonogram, z čeho se skládá a k čemu slouží
  • - Časový harmonogram stavby
  • - Standardní postup sestavení harmonogramu
  • - Finanční harmonogram stavby (tzv. „CASH FLOW “)
 2. 11.2 Certi fik át ISO a rozpočtář
  • - Vazba mezi ISO a rozpočtářem v certifikované stavební firmě
 3. 11.3 Závěrem
  • - Doporučená literatura a odkazy

11.1 Časový a finanční harmonogram stavby

Pojem „projektové řízení“

V úvodu této části lekce se musíme zmínit o pojmu „ projektové řízení“. Základním pilířem projektového řízení je „projekt“. Tento pojem „projektu “ je definován jako proces s jasně definovaným začátkem a koncem, vstupy a výstupy, který je tvořený sledem činností vykonávaných k dosažení předem stanoveného cíle. Každý projekt je určen sektorem své působnosti (v našem případě jde o stavebnictví), organizací, místem, časem, náklady, zdroji, průběhem, cíli, strategií apod. Projekt tedy zachycuje všechny podstatné souvislosti spojené s cílem o který usiluje.

„Cíl“ projektu vyjadřuje očekávané změny, které od projektu očekáváme. Tento cíl je v našem případě dobře měřitelný. K jeho naplnění je zapotřebí spotřebovat určité množství lidských, přírodních, energetických, finančních a případně dalších zdrojů.

Z hlediska proveditelnosti je účelné projekt rozdělit do několika částí. Tyto „části“ pak dále na jednotlivé úkoly a činnosti, pro které vybíráme z předem připravených variant optimální rozvrh těchto úkolů, který posléze můžeme standardizovat a použít jej tak na dalších akcích obdobného charakteru.

Co je to harmonogram, z čeho se skládá a k čemu slouží

V souvislosti s řízením projektu se nám objevuje nový termín a to je „harmonogram“. Harmonogram je grafické znázornění časového sledu a doby trvání jednotlivých složek výstavby. Jinými slovy, je to časový plán definující termíny, lhůty a intervaly mezi stavebními činnostmi.

Podle podrobnosti členění činností a časového horizontu rozlišujeme tyto harmonogramy:

 1. strategický

 2. koordinační

 3. prováděcí

„Strategický harmonogram“ je časovým plánem zpracovávaným na celý průběh realizace stavby. Stanovuje lhůty realizace jednotlivých hrubých a dílčích fází výstavby, zejména pak smluvní termíny. Slouží k obchodnímu vedení investora (objednatele) stavby. Časovou jednotkou zde bývá měsíc nebo čtvrtletí.

„Koordinační harmonogram“ je časový plán sloužící pro potřeby operativního řízení stavební nebo technologické části stavby. Zpracovává se samostatně pro jednotlivé části výstavby. Časovou jednotkou je zde den, popřípadě týden.

„Prováděcí harmonogram“ je podrobný, přehledný časový plán pro taktické řízení realizace výstavby a je určen pro vedení projektu. Časovou jednotkou je zde taktéž den, popřípadě týden. Právě tento typ harmonogramu bude předmětem našeho dalšího

Nahrávám...
Nahrávám...