dnes je 21.7.2024

Input:

Členění rozpočtových nákladů a vedlejší rozpočtové náklady stavby

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

26
Členění rozpočtových nákladů a vedlejší rozpočtové náklady stavby

Cíl lekce:

V průběhu tohoto kurzu jsme se již setkali s mnoha členěními a tříděními, které potkáváme při tvorbě rozpočtů doslova na každém kroku. Dnes se podíváme na další takové členění a tím je členění rozpočtových nákladů stavby. V druhé části dnešní lekce se zaměříme na vedlejší rozpočtové náklady stavby a na způsob jejich možného vyjádření do stavebního rozpočtu.

Obsah lekce:

 1. 7.1 Členění rozpočtových nákladů stavby
  • - Používané členění nákladů do 11 hlav
  • - Rozbor detailního členění stavby
  • - Ukázka praktického využití členění
 2. 7.2 Vedlejší rozpočtové náklady stavby
  • - Co to jsou vedlejší rozpočtové náklady stavby
  • - Jak VRN tyto náklady a vyjadřovat ve stavebním rozpočtu
  • - Konkrétní příklad stanovení vedlejších rozpočtových nákladů
 3. 7.3 Závěrem
  • - Slovo závěrem o vedlejších rozpočtových nákladech

7.1 Členění rozpočtových nákladů stavby

Používané členění nákladů do 11 hlav

Na tomto místě si povíme něco o členění rozpočtových nákladů stavby do jednotlivých částí tak, jak tuto problematiku upravovala již zrušená vyhláška č.5/87 Sb. o dokumentaci staveb nebo vyhláška č.43/90 Sb. o projektové přípravě staveb. Přestože tyto vyhlášky již byly zrušeny a mnozí z řad investorů tento typ členění opustili, má nám tato léty vytříbená osnova členění co nabídnout a ve své praxi se s ní jistě nejednou potkáme. Dokonce se v poslední době dá hovořit i o jistém návratu k této formě členění a to hlavně z důvodu neexistence jiné (vhodnější) formy. Toto členění se skládá z 11 hlavních úrovní (tzv. „hlav“), které jsou označovány většinou římskými číslicemi či v některých případech písmeny.

Osnova tohoto členění pak vypadá nejčastěji takto:

 1. Projektové a průzkumné práce

 2. Provozní soubory

 3. Stavební objekty

 4. Stroje a zařízení nevyžadující montáž na stavbě

 5. Umělecká díla

 6. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby

 7. Práce nestavebních organizací

 8. Rezerva

 9. Ostatní náklady

 10. Vyvolané investice

 11. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby

Obecně lze říci, že takovéto členění je třeba z důvodu velkého množství rozličných nákladů, které vyplývají ze vzniku stavebního díla a slouží investorovi po dobu celé předrealizační i realizační fáze výstavby ke kontrole a správě finanční náročnosti. Jak jsme se již zmínili v jedné z předchozích lekcí, celkové náklady na pořízení stavby nelze nikdy přesně předem odhadnout a jsou známé až po úplném dokončení stavby. Pokud ale chceme, aby nás různé „vícenáklady“ co nejméně v průběhu přípravy a samotné výstavby stavebního díla co nejméně překvapovaly, tak volíme takovýto systém uspořádání nákladů, ze kterého je patrné mnohé.

Rozbor detailního členění stavby

Z výše uvedeného nástinu problematiky členění stavby je zřejmé, s jakými typy nákladů se při pořizování stavby můžeme setkat. K tomuto účelu jsou dále rozpracovány jednotlivé hlavy do podrobností, které si nyní představíme a popíšeme ke správnému pochopení.

Celkové náklady stavby můžeme zatřídit do těchto položek:

 1. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE
  1. projektové práce:

   • činnost projektanta stavby

   • autorský dozor

   • projekty demolic a demontáží, jsou-li součástí stavby

   • změny a doplňky vyžádané odběratelem

   • ostatní smluvené práce v rámci projektové dokumentace

   • modely pro projektové práce

  2. průzkumné práce:

   • geologický průzkum a dokumentace

   • geodetické a kartografické práce k získání podkladů pro projektovou dokumentaci

 2. PROVOZNÍ SOUBORY

   • dodávka a montáž strojů, zařízení, nářadí a inventáře funkčně spojeného se stavebním objektem (např. výtahy, gastro provoz, technologické linky apod.)

 3. STAVEBNÍ OBJEKTY

   • pořízení a dodávka stavebních objektů včetně dodávky veškerých materiálů a prací

 4. STROJE A ZAŘÍZENÍ NEVYŽADUJÍCÍ MONTÁŽ NA STAVBĚ

   • stroje a zařízení, které nejsou součástí provozních souborů ani stavebních objektů a nevyžadují montáž (vysokozdvižné vozíky, zkušební stroje, měřící zařízení, svářecí agregáty apod.)

 5. UMĚLECKÁ DÍLA

   • umělecká díla, pokud jsou nedílnou součástí staveb (sochy, fresky, mozaiky), a jsou tedy nepřenosná (jinak patří do hlavy XI.)

 6. VEDLEJŠÍ NÁKLADY SPOJENÉ S UMÍSTĚNÍM STAVBY

   • náklady na zařízení staveniště

   • provozní vlivy (provoz investora případně třetích osob, silniční provoz, železniční a městský kolejový provoz, zdraví škodlivé prostředí)

   • území se ztíženými výrobními podmínkami

   • náklady související s vlivem extrémních klimatických podmínek

   • mimořádně ztížené dopravní podmínky

   • doprava zaměstnanců dodavatele na pracoviště a zpět

   • individualizace nákladů mimostaveništní dopravy

   • náklady vznikající z titulu prací na chráněných památkových

Nahrávám...
Nahrávám...