dnes je 21.7.2024

Input:

Třídění stavebních prací a zásady zpracování výkazu výměr

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

6
Třídění stavebních prací a zásady zpracování výkazu výměr

Cíl lekce:

Seznámíme se s dvěmi nejrozšířenějšími systémy třídění položek stavebních prací, tak jak jsou využívány ve stavebních rozpočtech. Poté přistoupíme k výčtu zásad, které bychom měli dodržovat pokaždé, když sestavujeme výkaz výměr.

Obsah lekce:

 1. 2.1 Třídění stavebních konstrukcí a prací

  • - Třídník „TSKP“
  • - Třídění „SFB“
  • - Třídění a číslování materiálu
 2. 2.2 Zásady zpracování výkazu výměr

  • - Výčet zásad
  • - Praktická ukázka tvorby výkazu výměr na konkrétní položce
 3. 2.3 Závěrem

  • - Tipy a triky
  • - Doporučená literatura a odkazy

2.1 Třídění stavebních konstrukcí a prací

Třídník „TSKP“

Stavební objekt jakožto finální produkt stavební výroby je prakticky vždy individuální řešení procesu výstavby. Tudíž je nemožné srovnávat jednotlivé stavební objekty mezi sebou. Proto byl postupně vymýšlen a vypracováván jednotný systém, který by umožnil jednotlivé stavební práce se stejnou materiálovou, konstrukční a technologickou charakteristikou přesně klasifikovat a zatřídit a docílit tak standardizace často se opakujících procesů ve stavebnictví.

Tento systém třídění se u nás vyvíjel již od šedesátých let 20. století a je označován jako „třídník stavebních konstrukcí a prací“ (dále jen „TSKP“). Za základ třídění byl zvolen stavební díl jako funkčně vymezená část stavebního objektu. Nad touto úrovní třídění jsou již pouze skupiny stavebních dílů vytvořené tak, aby umožňovaly rozlišení podle konstrukcí a prací hlavní stavební výroby (HSV) a přidružené stavební výroby (PSV).

Tab. 1

Třídník TSKP

Skupina Díl

                                                                                                                                                                                       
0 všeobecné konstrukce a práce
00
1 zemní práce
10
11 přípravné a přidružené práce
12 odkopávky a prokopávky
13 hloubené vykopávky
14 ražení a hloubení tunelářské
15 roubení
16 přemístění výkopku
17 konstrukce ze zemin
18 povrchové úpravy terénu
19 hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
2 zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin
20
21 úprava podloží a základové spáry
22 piloty
23 štětové stěny
24 studny
25 kesony
26 vrty
27 základy
28 zpevňování hornin a konstrukcí
3 svislé a kompletní konstrukce
30
31 zdi podpěrné a volné
32 zdi přehradní a opěrné
33 sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky
34 stěny a příčky
35 stoky
36 štoly
37 obezdívky tunelů a podzemních prostor
38 různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
39 rekonstrukce tunelů
4 vodorovné konstrukce
40
41 stropy a stropní konstrukce
42 vodorovné nosné konstrukce
43 schodiště
44 zastřešení
45 podkladní a vedlejší konstrukce
46 zpevněné plochy
5 komunikace
50
51 kolejové lože
52 kolej
53 kolejové rozvětvení
54 ostatní úpravy železničního svršku
55 trakční vedení
56 podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
57 kryty štěrkových živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch
58 cementobetonové kryty pozemních komunikací a zpevněných ploch
59 dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch
6 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů
60
61 úprava povrchů vnitřní
62 úprava povrchů vnější
63 podlahy a podlahové konstrukce
64 výplně otvorů
7 konstrukce a práce PSV
70
71 izolace
72 zdravotně technické instalace
73 ústřední vytápění
74 silnoproud
75 slaboproud
76 konstrukce ostatní
77 podlahy
78 dokončovací práce
79 ostatní konstrukce a práce PSV
8 trubní vedení
80
81 potrubí z trub betonových
82 potrubí z trub železobetonových a předpjatých
83 potrubí z trub kameninových
84 potrubí z trub azbestocementových
85 potrubí z trub litinových
86 potrubí z truc ocelových
87 potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
88 potrubí z drenážek
89 ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
9 ostatní konstrukce a práce, bourání
90
91 doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
92 doplňující konstrukce a práce železniční
93 různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
94 lešení a stavební výtahy
95 různé dokončovací konstrukce práce na pozemních stavbách
96 bourání konstrukcí
97 prorážení otvorů a ostatní bourací práce
98 demolice
99 přesun hmot

Do těchto stavebních dílů pak zařazujeme příslušné položky stavebních prací a to dle tab. č. 2

Příklad zatřídění konkrétní položky dle třídníku TSKP:

Tab. 2

Na tomto příkladu vidíme, co všechno lze z prvních pěti míst kódu vyčíst. U prací HSV je to z prvního místa kódu skupina stavebních dílů, ze složení prvního a druhého místa vlastní stavební díl (zde Stěny a příčky). Z prvního trojčíslí je již zřejmý konkrétní účel dané konstrukce (zde Izolační ochranná přizdívka). Čtvrté a páté místo je vyhrazeno pro materiálovou charakteristiku. U prací PSV představuje první trojčíslí kódu řemeslný obor (zde Konstrukce klempířské, dále může jít např. o Konstrukce zámečnické, Izolace proti vodě, Malby apod.). Čtvrté místo je vyhrazeno charakteristice materiálové, páté pak konstrukční.

Třídník TSKP je pětimístný číselný znak a je nejrozšířenějším podkladem pro zatřídění stavebních konstrukcí a prací u nás, což zajišťuje jednoznačnou srozumitelnost toku informací mezi všemi účastníky stavebního procesu. Každé položce náleží také příslušná měrná jednotka. Kompletní kód dle TSKP, se kterým se setkáváme v cenících stavebních prací, je 9ti místný, doplněný o další 4 místa dle potřeby. Třídník TSKP je stále v procesu vývoje, aby tak mohl vyhovovat stávajícím i budoucím technickým a technologickým podmínkám ve stavebnictví a je třeba mít na paměti, že některé stavební práce se do něj dostanou mnohdy se skluzem i

Nahrávám...
Nahrávám...