dnes je 21.7.2024

Input:

Tvorba položkového stavebního rozpočtu - 1. část

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

14
Tvorba položkového stavebního rozpočtu - 1. část

Cíl lekce:

V dnešní lekci si nastíníme základní členění vyskytující se ve stavebních rozpočtech a za pomoci grafického znázornění a doprovodných komentářů si objasníme 1. část problematiky tvorby položkového stavebního rozpočtu. Pro tento postup neexistuje žádná zákonná úprava či předpis a proto každý rozpočtář používá v praxi více či méně podobné postupy těm, které si dnes představíme.

Obsah lekce:

 1. 4.1 Základní přehled používaného členění
  • - Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory
  • - Členění stavebního objektu do kapitol
  • - Základní typy položek používaných v rozpočtech
 2. 4.2 Tvorba položkového stavebního rozpočtu
  • - Postup zpracování rozpočtu dle dokumentace stavby po jednotlivých logických celcích
 3. 4.3 Závěrem
  • - Doporučená literatura a odkazy
  • -

4.1 Základní přehled používaného členění

Než přistoupíme k vlastnímu předvedení procesu tvorby stavebního rozpočtu, tak si musíme povědět něco o členění stavby. Pomineme-li stavby drobného charakteru, které není třeba z důvodu přehledného uspořádání více dělit na jednotlivé celky, tak můžeme tvrdit, že každá stavba je rozdělena na stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS). Stavebním objektem se rozumí jednotlivá prostorově a stavebně ucelená část stavby, provozním souborem pak každá prostorově a technologicky ucelená dodávka technologie.

Příklad běžného členění stavby:

   
SO 01 Administrativní budova
SO 02 Skladovací hala
SO 03 Budova technického zázemí
SO 04 Budova závodní jídelny
SO 04 Krytá parkovací stání
SO 05 Objekt vrátnice
SO 06 Komunikace a zpevněné plochy
SO 07 Oplocení areálu
PS 01 Výtahy
PS 02 Zakládací plošiny pro automobily
PS 03 Gastro provoz

Z tohoto příkladu je zřejmé, že takovéto členění je velmi přehledné a podává strukturovaný náhled na finanční náklady stavby. Díky takovémuto rozvrstvení získává investor informace o finanční náročnosti a dokáže je použít k řízení priorit finančního toku do výstavby.

Členění stavebního objektu do kapitol

V této chvíli máme konkrétní akci (stavbu) rozdělenu na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. Dostáváme se tedy k volbě systému třídění položek stavebních prací a s tím související problematice členění stavebního objektu do kapitol. Na výběr máme z třídníku TSKP, SfB či jiných. Abychom mohli pokračovat dále příklady na konkrétních situacích, musíme se zde pro jedno třídění rozhodnout. Vzhledem k tomu, že Třídník stavebních konstrukcí a prací je u nás zatím tím nejpoužívanějším, vybereme tento.

Podrobnost členění kapitol v jednotlivých stavebních objektech vídáme u menších zakázek často v základním třímístném tvaru.

Příklad třídění kapitol stavebního objektu v základní podobě:

Tab. 1

001 Zemní práce
002 Základy
003 Svislé a kompletní konstrukce
004 Vodorovné konstrukce
005 Komunikace
006 Úpravy povrchů
009 Ostatní konstrukce a práce
711 Izolace proti vodě
713 Izolace tepelné
721 Zdravotně technické instalace budov
761 Konstrukce sklobetonové
762 Konstrukce tesařské
764 Konstrukce klempířské
765 Krytiny tvrdé
767 Konstrukce zámečnické
776 Podlahy povlakové
783 Nátěry
784 Malby

Sestavujeme-li rozpočet (výkaz výměr) k větší zakázce, či chceme-li rozpočet učinit přehlednějším, pak volíme především u položek z ceníků HSV třídění kapitol čtyřmístné. Klasickým případem jsou zejména kapitoly „006 Úpravy povrchů“ a „009 Ostatní konstrukce a práce“.

Příklad čtyřmístného třídění kapitol:

Rozpad kapitoly „006 - Úpravy povrchů“:

Tab. 2

0061 Úpravy povrchů vnitřní
0062 Úpravy povrchů vnější
0063 Podlahy a podlahové konstrukce
0064 Osazování výplní otvorů

Rozpad kapitoly „009 – Ostatní konstrukce a práce“:

Tab. 3

0094 Lešení
0095 Dokončovací konstrukce a práce
0096 Bourání
0098 Demolice
0099 Přesun hmot

Základní typy položek používané v rozpočtech

Položka je po stavebním objektu a kapitole nejnižším stupněm rozpadu stavebního rozpočtu. Tyto položky dělíme v zásadě na dvě hlavní skupiny. Ty, které jsou svým způsobem standardní a máme je v cenové (normativní) základně a ty, které standardní nejsou a musíme je při jejich oceňování jednotlivě kalkulovat či v horším případě odhadovat. Dalším a posledním ze základních rozlišovacích znaků položek je skutečnost, zda se jedná o položky stavební práce či položky materiálové (specifikační).

Standardní ceníková položka:

Tab. 4

Typ Ceník Část Položka Popis MJ
C 011 A01 622 42-1143 Omítky vnější stěn vápenné štukové m2
Nahrávám...
Nahrávám...