dnes je 21.7.2024

Input:

Tvorba položkového stavebního rozpočtu - 2. část

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

18
Tvorba položkového stavebního rozpočtu – 2. část

Cíl lekce:

V této lekci budeme pokračovat v objasňování činnosti, spočívající v sestavování výkazu výměr, kdy za pomoci graficky znázorněného postupu zpracování a doprovodných komentářů, dokončíme problematiku týkající se zbylých logických celků.

Obsah lekce:

  1. 5.1 Tvorba položkového stavebního rozpočtu – 2. část
    • - Postup zpracování rozpočtu dle dokumentace stavby po jednotlivých logických celcích
  2. 5.2 Závěrem
    • - Doporučená literatura a odkazy
    • -

5.1 Tvorba položkového stavebního rozpočtu - 2. část

Postup zpracování rozpočtu dle dokumentace stavby po jednotlivých logických celcích

Na tomto místě v procesu tvorby výkazu výměr plynule navážeme na předešlou lekci, kterou jsme ukončili problematikou hydroizolací. Je třeba opětovně zdůraznit, že zde znázorněné postupy zpracování výkazu výměr jsou jakýmsi empirickým výsledkem, jenž vyplývá z dlouhodobých zkušeností při sestavování rozpočtů. Měly by být pouze pomocným vodítkem při rutinním sestavování výkazu výměr, které se nám postupem času zažije. Všechny zmiňované číselné hodnoty, uvedené ve výpočtech výkazu výměr, korespondují se vzorovou obrazovou dokumentací stavby – viz soubory z předešlé lekce.

graf 1

příklad výpočtu „Svislé zděné konstrukce“:
Cílem tohoto výpočtu je výpočet objemu suterénního betonového zdiva z tvárnic BSK.

   
311 27-5132 –Zdi z tvárnic betonových BSK TN 30/19 tl. 300 mm m2
suterénní zdivo:
(2*6,85+2*4,40)*2,30*0,40 20,700
odpočet otvorů ve zdivu:
-(2,99*2,12+1,00*0,50)*0,40 -2,740
CELKEM 17,960

vysvětlení výpočtu „Svislé zděné konstrukce“:
Při výpočtu objemu suterénního betonového zdiva z tvárnic BSK TN 30/19 je ve výkazu výměr v závorce dvakrát vynásobena délka prvního rozměru suterénního zdiva a k této hodnotě přičten stejným způsobem vynásobený druhý rozměr suterénního zdiva. Tímto dostáváme hodnotu celkové délky obvodu zdiva a dále ji násobíme výškou zdiva (což můžeme vyčíst z příslušného řezu domem) a tloušťkou zdiva (v tomto případě 400 mm). U tohoto typu položek, kdy položka obsahuje zároveň provedení i dodávku materiálu stavební práce, nikdy nepočítáme ztratné (prořez). Ztratné přísluší pouze do specifikačních položek, tj. dodávek stavebních materiálů.

Druhý z výpočtů uvedených v tomto výkazu výměr nám ukazuje jak odečíst z hmoty zdiva vyskytující se otvory. V závorce značí první součin plochu otvoru pro garážová vrata a druhý plochu suterénního okna. Výslednou hodnotu opět násobíme příslušnou tloušťkou zdiva (v tomto případě 400 mm).

graf 2

příklad výpočtu „Betonové konstrukce“:
Cílem tohoto výpočtu je výpočet objemu dobetonávky skládané stropní konstrukce.

 
411 32-1313 – Beton stropů deskových železový B 20 m3
dobetonávky skládaných stropů u obvodových stěn:
(0,48+0,30)*4,85*0,25 0,950
CELKEM 0,950

411 35-1101 – Bednění stropů deskových zřízení m2
(0,48+0,30)*4,85 3,780
CELKEM 3,780

411 35-1102 – Bednění stropů deskových odstranění m2
viz položka 411 35-1101; 3,78 3,780
CELKEM 3,780

411 35-4177 – Podpěrná konstrukce stropů - zřízení m2
viz položka 411 35-1101; 3,78 3,780
CELKEM 3,780

411 35-4178 – Podpěrná konstrukce stropů - odstranění m2
viz položka 411 35-1101; 3,78 3,780
CELKEM 3,780

 
411 36-2021 – Výztuž stropů sítě svařované KARI t
dle statiky S1+S2:
0,229 0,229
CELKEM 0,229

vysvětlení výpočtu „Betonové konstrukce“:
Při výpočtu objemu dobetonávky skládané stropní konstrukce jsou v závorce sečteny dvě vyskytující se šířky dobetonávek, které jsou následně vynásobeny jejich délkou a nakonec i tloušťkou dobetonávky (stropní konstrukce). Při výpočtu plochy bednění je postup obdobný, samozřejmě bez násobení třetím rozměrem tj. tloušťkou stropu. Na dalších položkách souvisejících s bedněním stropní konstrukce vidíme, že využíváme odkazů (přenosů) na již spočítané položky (zde: odstranění bednění, podpěrná konstrukce stropů – zřízení i odstranění). Poslední zde uvedenou položkou je výztuž betonové stropní konstrukce, ve které je využito taktéž odkazu, v tomto případě se odvoláváme na statickou část projektové dokumentace na hodnoty S1 a S2.

graf 3

příklad výpočtu „Překlady a ocelové nosníky“:
Cílem tohoto výpočtu je výpočet tonáže montáže ocelového překladu a jeho dodávka.

 
317 94-1123 - Osazování ocelových nosníků výšky do 22 cm stěny m2
překlad garážových vrat I 160:
3*3,50*0,0179 0,188
CELKEM 0,188

 
133 80530 - Dodávka tyč ocel 11373 I 160 t
překlad nad garážovými vraty:
3*3,50*0,0179*1,08 0,203
CELKEM 0,203

vysvětlení výpočtu „Překlady a ocelové nosníky“:
Při výpočtu tonáže montážní položky (317 94-1123) je z výkazu výměr zřejmé toto:

První číslo v součinu značí počet kusů nosníků, druhé jejich délku, třetí váhu konkrétního prvku na metr běžný. Pro výpočet tonáže dodávky ocelového nosníku se k součinu uvedenému ve výpočtu tonáže montážní položky, přidává ještě ztratné (prořez), které je u tyčových ocelových prvků zpravidla uvažováno ve výši 8 % (proto koeficient 1,08).

graf 4

příklad výpočtu „Schodišťové konstrukce“:
Cílem tohoto výpočtu je stanovení objemu betonu schodiště a ploch bednění schodišťových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že vzorová dokumentace neobsahuje monolitické schodiště, předvedeme si jej na jiném (individuálním) příkladě.

   
430 32-1313 – Beton schodišťových konstrukcí železový B20 m3
schodišťová ramena:
(3,10+3,20)*1,10*0,15 1,040
mezipodesta:
2,10*1,10*0,15 0,347
CELKEM 1,387

     
431 35-1121 – Bednění schodišťových konstrukcí - zřízení m2
schodišťové rameno SCH 1 :
(3,10+0,15)*1,10 3,575
schodišťové rameno SCH 2 :
(3,20+0,15)*1,10 3,685
mezipodesta:
2,10*1,10 2,310
CELKEM 9,570

431 35-1122 – Bednění schodišťových konstrukcí - odstranění m2
viz 431 35-1121 9,570
CELKEM 9,570

 
434 35-1141 – Bednění stupňů přímočarých – zřízení m2
plocha podstupnic:
18*1,10*0,164 3,247
CELKEM 3,247

Nahrávám...
Nahrávám...