dnes je 21.7.2024

Input:

Základy kalkulace jednotkových cen stavebních prací

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

30
Základy kalkulace jednotkových cen stavebních prací

Cíl lekce:

V průběhu této lekce se budeme zabývat tématikou ceny stavební práce, potažmo správným sestavením jednotkové ceny položky stavební práce. Tato oblast je velice rozsáhlá a my se zde zastavíme u těch nejpodstatnějších momentů, z kterých se proces kalkulace ceny stavební práce skládá. Budeme mluvit konkrétně o přímých nákladech, nepřímých nákladech (režii) a zisku.

Obsah lekce:

 1. 8.1 Kalkulace cen stavebních prací
  • - Úvod do problematiky kalkulace
  • - Oceňovací prvky
  • - Základní oceňovací prvky
  • - Doplňkové oceňovací prvky
 2. 8.2 Skladba jednotkové ceny
  • - Kalkulační vzorec
  • - Grafická podoba skladby jednotkové ceny
  • - Přímé náklady
  • - Nepřímé náklady
 3. 8.3 Závěrem
  • - Doporučená literatura a odkazy

8.1 Kalkulace cen stavebních prací

Úvod do problematiky kalkulace

O kalkulacích cen stavebních prací můžeme získat z různých zdrojů opravdu odlišné informace a této specifické oblasti stavební ekonomie byla a je věnována poměrně značná pozornost. Nelze říci, že ta či ona cesta je ta jediná správná a jedině po té by jsme měli při oceňování stavebních prací jít. Přesto existuje několik základních principů a metodik, jenž mají vždy obdobný základ a odlišují se pak dále způsobem výpočtu z těchto základů a procentuelní výší dílčích kalkulovaných prvků. Až dosud jsme hovořili pouze o tvorbě položkového stavebního rozpočtu (tj. o jeho fyzickém sestavování) a oceňování stavebních prací, které s tímto procesem samozřejmě přímo souvisí jsme se záměrně vyhýbali. To vše z důvodu přehlednějšího podání, abychom se uceleným výkladem problematiky nedostávali do střetů mezi jednotlivými oblastmi.

Oceňovací prvky

Pro optimální stanovení ceny stavebního díla byly v rámci různých oceňovacích systémů vymezeny tzv. „oceňovací prvky“.

Členění oceňovacích prvků:

 1. základní

  • jednotkové ceny

  • hodinové zúčtovací sazby

  • specifikace (materiál)

  • doprava

   1. přesun hmot

   2. přemístění suti

 2. doplňkové

  • přirážky a srážky

  • náklady na umístění stavby

  • přípočty a odpočty

Základní oceňovací prvky

Jak už bylo uvedeno, byly pro potřebu ocenění stavebních prací zavedeny takzvané „jednotkové ceny“. Pod tímto pojmem rozumíme cenu za jednici stavební konstrukce a práce (např. metr čtvereční štukové omítky či metr krychlový cihelného zdiva). Tyto jednotkové ceny vztahujeme k některé z položek soustavy či databáze cen stavebních prací, které byly vytvořeny tak, aby umožnily co nejvýstižnějším způsobem ocenění stavebního objektu v návaznosti na konkrétní míru podrobnosti projektu. V databázích či cenících stavebních prací pak nalezneme jednotkové ceny uváděné za jednotlivé položky stavebních konstrukcí a prací.

Tyto ceny obsahují všechny náklady a zisk potřebný k provedení stavební práce. Neobsahují pouze náklady na umístění stavby nebo-li vedlejší rozpočtové náklady a daň z přidané hodnoty.

Příklad uvedení jednotkových cen v ceníku stavebních prací:

Složený roletový překlad POROTHERM RONO (RONO A a RONO B) pro šířku zdiva 440mm

317 16-8150 délky 100 cm kus 2640,00 0,24427
317 16-8151 délky 125 cm kus 3240,00 0,29233
317 16-8152 délky 150 cm kus 3790,00 0,33835
317 16-8153 délky 175 cm kus 4410,00 0,39152
317 16-8154 délky 200 cm kus 5080,00 0,43880
317 16-8155 délky 225 cm kus 5650,00 0,45524
317 16-8156 délky 250 cm kus 6390,00 0,53972
317 16-8157 délky 275 cm kus 6940,00 0,58676
317 16-8158 délky 300 cm kus 7490,00 0,63380
317 16-8159 délky 325 cm kus 8030,00 0,67982

V tomto konkrétním případě je měrnou jednotkou „kus“. V prvním sloupci je uvedeno číslo položky dle třídníku TSKP, ve druhém sloupci je popis stavební práce či konstrukce, ve třetím je již zmiňovaná měrná jednotka, ve čtvrtém jednotková cena a posledním sloupcem který uvádí ceník stavebních prací je tonáž položky (hmotnost).

Dalším termínem, který se objevuje v přehledu hlavních oceňovacích prvků je „hodinová zúčtovací sazba“ (dále jen „HZS“). HZS se sjednává za zvláštních podmínek, kdy nejsou stavební práce objektivně kalkulovatelné (nejasný rozsah prováděných prací, snížená míra bezpečnosti práce apod.), neexistuje projekt stavebního díla, nejde o běžné stavební práce (nejsou v cenících či databázích) či pokud jde o zakázku menšího věcného a časového rozsahu.

Příklady použití HZS:

HZS se používají zejména k ocenění těchto úkonů:

 • předběžné prohlídky staveniště vyžádané objednatelem

 • průzkumu k získání podkladů pro realizaci stavebního díla na stávajících objektech

 • revizi staveb nebo jejich částí

 • při haváriích, živelných pohromách apod., kde jde o čas

 • neobsahuje-li katalog stavebních prací příslušné práce

Ve „specifikaci“ se oceňují všechny „hlavní“ či „nosné“ materiály, které nejsou započteny v jednotkových cenách. Informace o tom, zda materiál je či není v položce započten získáme z kvalitativních podmínek k těmto cenám, popřípadě je tento výčet materiálů vyznačen v popise nebo v poznámkách položek v jednotlivých cenících.

Příklad uvedení popisu položky v ceníku:

413 94-…. Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech

I nebo IE nebo U nebo UE nebo L

413 94-1121 do č.12 nebo do v. 120 mm t 5580,00 0,01954
413 94-1123 č.14 až 22 nebo do v. 220 mm t 5130,00 0,01709
Nahrávám...
Nahrávám...