dnes je 21.7.2024

Input:

146/2024 Sb., Vyhláška o požadavcích na výstavbu

č. 146/2024 Sb., Vyhláška o požadavcích na výstavbu
VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2024
o požadavcích na výstavbu
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 152 odst. 1 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podrobné
a)  požadavky na vymezování pozemků,
b)  požadavky na umisťování staveb a
c)  technické požadavky na stavby.
§ 2
(1)  Požadavky obsažené v částech druhé až čtvrté se použijí pro všechny druhy staveb a zařízení, není-li v části páté uvedeno jinak.
(2)  Slouží-li části stavby rozdílným účelům, posuzují se tyto části samostatně.
Základní pojmy
§ 3
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  bytem s univerzálním standardem byt, jehož uspořádání zohledňuje potřeby osob používajících kompenzační pomůcky k chůzi, ve kterém univerzální standard splňují všechny místnosti,
b)  obytným prostorem obytná místnost, nebo část obytné místnosti, jejíž minimální plocha je 8 m2) , která splňuje požadavky na bydlení, a kde se předpokládá převažující pobyt osob,
c)  pobytovým prostorem pobytová místnost, nebo část pobytové místnosti, která svými dispozicemi splňuje předpoklady k tomu, aby se v ní mohly zdržovat osoby,
d)  ubytovací jednotkou
1.  jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu určeny, nebo
2.  ubytovací jednotka ve stavbách pro sociální služby.
e)  stavbou pro výchovu a vzdělávání stavba mateřské školy s výjimkou zázemí lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy, stavba zařízení pro péči o děti předškolního věku s výjimkou prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stavba základní školy, základní umělecké a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, školského zařízení pro zájmové vzdělávání, školského výchovného a ubytovacího zařízení, školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy včetně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
f)  hygienickým zařízením vnitřní prostory a kabiny umýváren, sprch, záchodů a přebalovacích kabin,
g)  parkovacím stáním plocha pro parkování nebo odstavení vozidla,
h)  pochozí plochou plocha určená pro pobyt nebo pohyb osob po rovině, po schodech nebo po šikmé rampě; za pochozí plochu se považuje také každý schodišťový stupeň a vyrovnávací stupeň,
i)  spalinovou cestou volně průchozí dutina určená k odvodu spalin do vnějšího ovzduší,
j)  normou norma uvedená v příloze č. 14 k této vyhlášce,
k)  stavbou pro sociální služby stavba domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, chráněného bydlení, azylového domu, domu na půl cesty a zařízení následné péče.
§ 4
Pro účely této vyhlášky pro oblast vodních děl se dále rozumí
a)  čistírnou odpadních vod objekty a zařízení sloužící k čištění odpadních vod s mechanickým, biologickým, popřípadě dalším stupněm čištění; za čistírny se nepovažují zařízení pro hrubé předčištění odpadních vod, septiky, žumpy a jednoduchá zařízení s mechanickou funkcí, která
Nahrávám...
Nahrávám...