dnes je 13.7.2024

Input:

148/2023 Sb., Zákon o jednotném environmentálním stanovisku

č. 148/2023 Sb., Zákon o jednotném environmentálním stanovisku
ZÁKON
ze dne 10. května 2023
o jednotném environmentálním stanovisku
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět a účel úpravy
Tento zákon upravuje postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispění k udržitelnému rozvoji při rozhodování v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „následné řízení”).
§ 2
Jednotné environmentální stanovisko
(1)  Jednotným environmentálním stanoviskem je závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „záměr”), které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí1) .
(2)  Jedná-li se o záměr, pro který je vydáváno rámcové povolení podle stavebního zákona, vydává se jednotné environmentální stanovisko jako podklad pro povolení záměru podle stavebního zákona. Jednotné environmentální stanovisko, ani správní úkony, namísto nichž se podle odstavce 1 jednotné environmentální stanovisko vydává, se s výjimkou správních úkonů podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí před vydáním rámcového povolení podle stavebního zákona nevydávají.
§ 3
Žádost
(1)  Žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „žádost”) musí obsahovat obecné náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko. Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej žadatel v žádosti pouze jednou.
(2)  Součástí žádosti je dokumentace pro povolení záměru, podléhá-li záměr povolování podle stavebního zákona, nebo srovnatelný podklad vyžadovaný jiným právním předpisem2) jako podklad pro první následné řízení, nepodléhá-li záměr povolování podle stavebního zákona.
(3)  Neobsahuje-li žádost všechny náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve správní orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „příslušný orgán”) žadatele bez zbytečného odkladu, nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne podání žádosti, k odstranění vad žádosti; přitom postupuje tak, aby mohly být všechny vady odstraněny najednou, je-li to možné. Za tímto účelem příslušný orgán poskytne žadateli přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění vad žádosti. Neodstraní-li žadatel ve stanovené lhůtě vady žádosti, které brání vydání jednotného environmentálního stanoviska, sdělí mu příslušný orgán písemně, že jednotné environmentální stanovisko nemůže být vydáno.
(4)  Předloží-li žadatel v průběhu vydávání jednotného environmentálního stanoviska upravenou žádost, použije se obdobně odstavec 3.
§ 4
Vyjádření správních orgánů příslušných podle jiných právních předpisů
(1)  Příslušný orgán v případě potřeby zašle žádost správnímu
Nahrávám...
Nahrávám...