dnes je 21.7.2024

Input:

149/2024 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

č. 149/2024 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona
VYHLÁŠKA
ze dne 30. května 2024
o provedení některých ustanovení stavebního zákona
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 333 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 154 odst. 2, § 161 odst. 4, § 169 odst. 2, § 172 odst. 2, § 227 odst. 2 a 5, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5 zákona:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
(1)  Tato vyhláška stanoví formulář návrhu na stanovení ochranného pásma a formulář žádosti o
a)  předběžnou informaci stavebního úřadu,
b)  vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
c)  povolení stavby nebo zařízení,
d)  změnu povolení,
e)  povolení změny využití území,
f)  povolení dělení nebo scelení pozemků,
g)  vydání rámcového povolení,
h)  změnu záměru před dokončením,
i)  vydání kolaudačního rozhodnutí,
j)  povolení předčasného užívání stavby,
k)  povolení zkušebního provozu,
l)  povolení změny v užívání stavby,
m)  povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav a
n)  dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav.
(2)  Tato vyhláška dále upravuje
a)  obsahové náležitosti štítku,
b)  vzor průkazu zaměstnance stavebního úřadu pověřeného výkonem kontroly ve věcech stavebního řádu,
c)  podrobnosti rozsahu kontrolní prohlídky,
d)  rozsah a obsah systému stavebně technické prevence (dále jen „systém”),
e)  obsahové náležitosti oznámení výskytu závady nebo havárie a výsledku šetření jejich příčin,
f)  postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost,
g)  přípravu, provádění a obsah zkoušek autorizovaných inspektorů,
h)  obsahové náležitosti žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora a
i)  náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.
ČÁST DRUHÁ
FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ A NÁVRHŮ
HLAVA I
Žádosti o úkony před zahájením řízení
§ 2
Žádost o předběžnou informaci stavebního úřadu
Formulář žádosti o předběžnou informaci stavebního úřadu je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Žádost o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
Formulář žádosti o vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury z hlediska možnosti a způsobu napojení záměru nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.
HLAVA II
Žádosti o povolení záměru
§ 4
Žádost o povolení stavby nebo zařízení
Formulář žádosti o povolení stavby nebo zařízení je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 5
Žádost o změnu povolení
Formulář žádosti o změnu povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 6
Žádost o povolení změny využití území
Formulář žádosti o povolení změny využití území je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.
§ 7
Žádost o povolení dělení nebo scelení pozemků
Formulář žádosti o povolení dělení nebo scelení pozemků je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.
§ 8
Žádost o vydání rámcového povolení
Formulář žádosti o vydání rámcového povolení je stanoven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
§ 9
Žádost o změnu záměru před dokončením
Formulář žádosti o změnu záměru před dokončením je
Nahrávám...
Nahrávám...