dnes je 5.6.2023

Input:

211/2000 Sb., Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2023

č. 211/2000 Sb., Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.4.2023
ZÁKON
ze dne 21. června 2000
o Státním fondu podpory investic
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
391/2002 Sb.
(k 26.8.2003)
mění § 3 odst. 1 písm. a)
482/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
mění § 5 odst. 1
61/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
mění 14 novelizačních bodů
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část druhou
71/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 2 nový odst. 3
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 5 a § 6; nové přechodné ustanovení
276/2012 Sb.
(k 6.9.2012)
mění § 1, § 2 odst. 1 písm. i), § 3
111/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 1 odst. 1
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 2 odst. 1 písm. c) a § 3 odst. 2 písm. a)
113/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
vkládá § 11; nové přechodné ustanovení
75/2023 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 3 odst. 1
75/2023 Sb.
(k 1.4.2024)
mění § 3 odst. 1 - dosud neuvedeno
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ FOND PODPORY INVESTIC
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Zřizuje se Státní fond podpory investic se sídlem v Praze (dále jen „Fond”). Účelem Fondu a jeho veřejným posláním je podporovat udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, bydlení a cestovního ruchu v souladu s veřejným zájmem a koncepcemi, strategickými dokumenty, programy a jinými dokumenty schválenými vládou České republiky. Fond dále zajišťuje výběr peněžních příspěvků od cestovních kanceláří do garančního fondu cestovních kanceláří a vyplácení peněžních prostředků z tohoto fondu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.
(2)  Fond je právnickou osobou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo”).
(3)  Fond hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu7) , s vlastním majetkem a s majetkem jiných osob.
(4)  Vlastní majetek Fond nabývá
a)  přijetím určeného majetku od státu nebo jiných osob,
b)  z vlastní činnosti.
(5)  Fond může být zřizovatelem či zakladatelem právnických osob a může v nich nabývat majetkovou účast.
(6)  Prostředky Fondu určené na podporu udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů může Fond převést do fondů rozvoje měst v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie8) .
(7)  Fond může nabývat cenné papíry.
§ 2
Příjmy Fondu
(1)  Příjmy Fondu tvoří
a)  dotace ze státního rozpočtu,
b)  příjem z vydaných dluhopisů,
c)  výnosy z dluhopisů nakoupených v souladu s tímto zákonem,
d)  splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,
e)  úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby získané v souvislosti s použitím prostředků Fondu,
f)  výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,
g)  prostředky z fondů Evropské unie,
h)  přijaté zápůjčky a úvěry,
i)  splátky zápůjček poskytnutých do fondů obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a do fondů rozvoje měst,
j)  další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.
(2)  Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou vydávány podle zvláštního právního předpisu1) .
§ 3
Použití prostředků Fondu
(1)  Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze použít pouze na území České republiky
a)  ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, pořízením, opravami a modernizací bytů, bytových a rodinných domů formou úvěru nebo dotace,
b)  ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,
c)  k ručení za část nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých bankami nebo pobočkami zahraničních bank fyzickým a právnickým osobám
1.  na výstavbu, pořízení, opravu a modernizaci bytů, bytových a rodinných domů,
2.  na výstavbu infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu,
d)  ke krytí části nákladů spojených s nabytím pozemků nebo jejich odpovídajících částí, které jsou kupovány nebo nabývány společně s pořizovanými byty, bytovými nebo rodinnými domy formou úvěru nebo formou krytí části úroků z úvěru,
e)  ke krytí části úhrady formou úvěru za účelem nabytí družstevního podílu v družstvu, nebo za účelem nabytí podílu v právnické osobě, stane-li se žadatel nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se nabytí členských práv a povinností nebo nabytí podílu týká,
f)  ke krytí části úhrady formou dotace za účelem nabytí družstevního podílu v bytovém družstvu, stane-li se žadatel nájemcem bytu, kterého se nabytí družstevního podílu týká,
g)  ke krytí části nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru,
h)  ke krytí části nákladů spojených s řešením bezbariérovosti veřejných prostranství a budov ve vlastnictví obce nebo kraje formou dotace nebo úvěru,
i)  ke krytí části nákladů spojených s pořízením technického vybavení obcí a dobrovolných svazků obcí určeného k údržbě veřejných prostranství formou dotace nebo úvěru,
j)  ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na pořízení vybavení do vybraných budov ve vlastnictví krajů a obcí,
k)  ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru na vybudování nebo obnovu
1.  veřejné dopravní infrastruktury a s ní souvisejících zařízení,
2.  veřejné technické infrastruktury,
3.  občanského vybavení, kterým jsou zejména stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu, sociální služby a péči o rodinu,
4.  veřejných prostranství,
5.  staveb sloužících pro poskytování služeb ve veřejném zájmu,
l)  ke krytí části nákladů formou dotace nebo úvěru zaměřených na revitalizaci území, včetně projektové přípravy, demolice nebo rekonstrukce budov,
m)  ke krytí části nákladů projektů za účelem rozvoje regionů v oblasti cestovního ruchu formou dotace nebo úvěru,
n)  ke krytí části nákladů formou dotace na zpracování územně plánovacích dokumentací nebo územně plánovacích podkladů,
o)  ke krytí části nákladů formou dotace na zlepšování architektonické a urbanistické kvality staveb a prostředí vytvářeného výstavbou, včetně pořádání architektonických a urbanistických soutěží,
p)  na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu.
(2)  Peněžní prostředky státu, se kterými Fond hospodaří, lze dále použít
a)  k nákupu krytých dluhopisů,
b)  k nákupu dluhopisů, jejichž emitentem je Česká národní banka,
c)  k nákupu státních dluhopisů,
d)  k úhradě závazků plynoucích z ručení podle odstavce 1 písm. c),
e)  k úhradě závazků z vydaných dluhopisů,
f)  k úhradě nákladů spojených se správou a činností Fondu,
g)  k úhradě nákladů spojených s poskytováním prostředků podle odstavce 1,
h)  k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení, cestovního ruchu a udržitelného rozvoje obcí, měst a regionů,
i)  k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie nebo jinými státy tvořícími Evropský hospodářský prostor, členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, cenných papírů a dluhopisů vydaných centrálními bankami těchto států a dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou.
(3)  Vlastní prostředky Fondu a prostředky jiných osob, se kterými Fond hospodaří, lze použít v souladu s jejich určením a účelem Fondu.
(4)  Činnosti spojené s funkcí Fondu s výjimkou poskytování dotací podle odstavce 1 písm. a), f) a h) až o) může Fond svěřit jiné právnické osobě vybrané podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
(5)  Fond uzavírá s příjemci peněžních prostředků Fondu smlouvu o poskytnutí prostředků podle odstavce 1.
(6)  V souvislosti s poskytnutím prostředků Fondu podle odstavce 1 Fond si vyžádá od fyzické nebo právnické osoby žádající o poskytnutí prostředků z Fondu poskytnutí informací a podkladů nezbytných k posouzení jejich schopnosti hospodárně použít peněžní prostředky k účelu, ke kterému mají být poskytnuty.
(7)  Při hospodaření Fondu se nesmí aktiva Fondu snížit pod 6 miliard Kč. Zůstatky prostředků Fondu se na konci kalendářního roku převádějí do následujícího kalendářního roku.
(8)  Na poskytnutí prostředků z Fondu není právní nárok.
§ 3a
Tvorba a použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb
Fond může vytvářet fond kulturních a sociálních potřeb, na jehož tvorbu a hospodaření s prostředky se použijí ustanovení zvláštního právního předpisu2b) obdobně.
§ 4
(1)  O použití prostředků Fondu v souladu se schváleným rozpočtem Fondu rozhodují orgány Fondu.
(2)  Podrobnosti o činnosti Fondu, vztazích mezi jeho orgány a o jeho vnitřní organizaci stanoví statut Fondu, který na návrh ministra pro místní rozvoj (dále jen „ministr”) schvaluje vláda.
(3)  Při posuzování místních a regionálních potřeb podpory investic spolupracují orgány Fondu se samosprávnými orgány obcí a krajů.
(4)  Prostředky poskytnuté Fondem musí být vráceny zpět do Fondu, nebyly-li použity v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, nebo pominul-li důvod pro jejich poskytnutí.
(5)  Za účelem ověření údajů, které byly Fondu poskytnuty žadatelem a příjemcem peněžních prostředků, se Fondu poskytují údaje katastru nemovitostí bezúplatně, a to prostřednictvím dálkového přístupu.
§ 4a
Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
(1)  Fond využívá při výkonu své působnosti ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu
a)  příjmení,
b)  jméno, popřípadě jména,
c)  adresa místa pobytu,
d)  datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e)  datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(2)  Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)  datum narození,
c)  místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil,
d)  rodné číslo,
e)  adresa místa trvalého pobytu,
f)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3)  Fond využívá při výkonu své působnosti z informačního systému cizinců údaje v rozsahu
a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b)  datum narození,
c)  místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,
d)  státní občanství, popřípadě státní příslušnost,
e)  druh a adresa místa pobytu,
f)  počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.
(4)  Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 5
Rozpočet a účetnictví Fondu
(1)  Fond sestavuje pro každý kalendářní rok návrh svého rozpočtu, který předkládá vládě ministr vždy do 31. srpna. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, spolu s návrhem státního rozpočtu na tentýž rok ke schválení Poslanecké sněmovně. Fond v návrhu svého rozpočtu stanoví své celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.2a)
(2)  Není-li Poslaneckou sněmovnou Parlamentu schválen rozpočet Fondu na příslušný kalendářní rok před prvním dnem tohoto kalendářního roku, řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době od prvního dne tohoto kalendářního roku do schválení rozpočtu na tento rok objemem a členěním příjmů a výdajů rozpočtu Fondu v předchozím roce. Výdaje v tomto období se uvolňují v jednotlivých položkách rozpočtu Fondu ve výši jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci tohoto období.
(3)  Po skončení kalendářního roku sestavuje Fond k rozvahovému dni účetní závěrku, kterou spolu s výroční zprávou o činnosti Fondu předkládá ministr vládě a vláda je předkládá do 31. března běžného kalendářního roku ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu. Účetní závěrka Fondu sestavená k rozvahovému dni musí být před jejím předložením vládě ověřena auditorem.
(4)  Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.
(5)  Fond ve svém účetnictví vede odděleně náklady spojené se správou Fondu a v tom samostatně odměny členů výboru a dozorčí rady Fondu. Takto jsou tyto výdaje jako samostatné položky uvedeny i v rámci rozpočtu Fondu na příslušný rok.
(6)  Výbor Fondu může na návrh ředitele Fondu schválit v průběhu kalendářního roku nezbytné přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu Fondu, nepřesáhnou-li tyto přesuny v souhrnu za daný kalendářní rok 5 % celkových výdajů stanovených schváleným rozpočtem Fondu na příslušný kalendářní rok. Další nebo vyšší přesuny schvaluje v případě naléhavé potřeby na návrh ministra výbor Poslanecké sněmovny, do jehož působnosti patří regionální rozvoj.
§ 6
Orgány Fondu
(1)  Orgány Fondu jsou výbor Fondu (dále jen „výbor”), dozorčí rada Fondu (dále jen „dozorčí rada”) a ředitel Fondu (dále jen „ředitel”).
(2)  Výbor má 7 členů a skládá se ze 4 zástupců ministerstva, zástupce Ministerstva financí, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a zástupce územně samosprávných celků. Předsedou výboru je ministr. Místopředsedu a dalších 5 členů výboru jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra. Jejich funkční období
Nahrávám...
Nahrávám...