dnes je 24.2.2024

Input:

378/2005 Sb., Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), ve znění účinném k 1.6.2020

č. 378/2005 Sb., Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů), ve znění účinném k 1.6.2020
ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005
o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu podpory investic, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
(zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 16 odst. 1 písm. b) nahrazuje slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 5 odst. 1 zákona
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 11 písm. b)
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 14 odst. 1 písm. b)
113/2020 Sb.
(k 1.6.2020)
mění název zákona, nadpis části první a § 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU PODPORY INVESTIC
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky, za kterých lze v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu1) poskytnout bytovému družstvu z prostředků Státního fondu podpory investic (dále jen „Fond”) dotaci a úvěr na krytí části pořizovacích nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů na území České republiky (dále jen „podpora”). Zákon dále upravuje postup při podání žádosti o podporu, při uzavírání smlouvy o poskytnutí podpory, podmínky při jejím využívání, kontrolu dodržování podmínek stanovených tímto zákonem a důsledky jejich porušení.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  bytovým domem stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení,
b)  družstevním bytem byt v bytovém domě ve vlastnictví bytového družstva, který je určen formou nájmu k uspokojování bytových potřeb člena bytového družstva, případně osoby žijící s ním v domácnosti,
c)  výstavbou družstevních bytů
1.  výstavba bytového domu s družstevními byty,
2.  změna dokončené stavby bytového domu ve vlastnictví bytového družstva, kterou vzniknou nové družstevní byty, nebo
3.  změna dokončené stavby, kterou vznikne bytový dům s družstevními byty,
d)  pořizovacími náklady spojenými s výstavbou družstevních bytů
1.  náklady spojené se získáním pozemku, jedná-li se o výstavbu družstevních bytů podle písmena c) bodu 1, nebo náklady spojené se získáním pozemku a bytového domu, jedná-li se o výstavbu družstevních bytů podle písmena c) bodu 2, nebo náklady spojené se získáním pozemku a dokončené stavby, jedná-li se o výstavbu družstevních bytů podle písmena c) bodu 3,
2.  stavební náklady spojené s výstavbou družstevních bytů,
e)  rozpočtovými náklady předpokládané pořizovací náklady spojené s výstavbou družstevních bytů,
f)  podporou dotace a úvěr poskytnuté na úhradu nákladů spojených s výstavbou družstevních bytů,
g)  účelově vázaným účtem účet bytového družstva u pověřené právnické osoby určený pro poskytování podpory.
§ 3
Základní podmínky poskytnutí podpory a stanovení její výše
(1)  Výše podpory poskytnutá podle tohoto zákona musí být v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím podporu malého rozsahu1) .
(2)  Podpora může být poskytnuta pouze bytovému družstvu, které splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a financuje výstavbu družstevních bytů do svého vlastnictví za finanční účasti svých členů podle tohoto zákona. Vláda
Nahrávám...
Nahrávám...