dnes je 23.2.2024

Input:

Autorizace podle dalších zákonů

11.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.7
Autorizace podle dalších zákonů

JUDr. Irena Novotná

Autorizace ke zpracování dokumentace a posudků o vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Dokumentaci, posudky o vlivu záměrů na životní prostředí, oznámení nahrazující dokumentaci, a vyhodnocení mohou zpracovávat jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. Podnikající subjekty se mohou zavazovat k vypracování těchto dokumentů jen tehdy, jestliže pro ně tuto činnost zabezpečuje osoba takto autorizovaná.

Oprávnění udělit autorizaci

Autorizaci podle zákona č. 100/2001 Sb. uděluje a odnímá Ministerstvo životního prostředí ve správním řízení. Podmínkou udělení autorizace je bezúhonnost, odborná způsobilost, nejméně tříletá praxe v oboru a způsobilost k právním úkonům.

Prokazování odborné způsobilosti

Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního programu a dokladem o vykonané zkoušce odborné způsobilosti.

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším 3 měsíců, který prokazuje, že žadatel o autorizaci nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, který souvisí s autorizovanou činností, u cizinců dokladem státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má bydliště, popř. čestným prohlášením, jestliže tento stát takový doklad nevydává. Autorizace se uděluje na dobu 5 let a může být o dalších 5 let prodloužena, pokud o to držitel autorizace požádá alespoň 6 měsíců před uplynutím doby, na niž mu byla autorizace udělena. Autorizaci nelze převést na jinou fyzickou osobu. Autorizace zavazuje osobu, jíž byla udělena, posuzovat dokumentaci v plném rozsahu a objektivně.

Zánik autorizace

Autorizaci lze odejmout, pokud její držitel závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti s ní spojené nebo dojde-li ke změně podmínek, za nichž byla udělena.

Autorizace zaniká uplynutím doby, na niž byla udělena, nedojde-li k jejímu prodloužení, rozhodnutím o jejím odnětí a smrtí jejího držitele nebo jeho prohlášením za mrtvého. Za zkoušku odborné způsobilosti je nutno uhradit 3 000 Kč.

Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a hodlá na území České republiky vykonávat dočasně činnosti, k nimž je autorizace zapotřebí, jestliže je státním příslušníkem tohoto státu a je oprávněna k těmto činnostem podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. O nesplnění těchto požadavků vydává ministerstvo rozhodnutí do 15 dnů ode dne, kdy mu byly doklady předloženy. Nebylo-li toto rozhodnutí vydáno, lze uvedené činnosti vykonávat nejdéle po dobu 1 roku ode dne, kdy uplynula lhůta k vydání rozhodnutí.

Státní správa v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

Státní správu vykonává v této oblasti Ministerstvo životního prostředí a orgány krajů (Magistrát hlavního města Prahy nebo městské části hlavního města Prahy). Ministerstvu životního prostředí, jako ústřednímu správnímu úřadu, přísluší v této oblasti vykonávat vrchní státní dozor, zajišťovat posuzování záměrů uvedených ve sloupci A přílohy č. l k zákonu č. 100/2001 Sb., a veškerých záměrů Ministerstva obrany, zajišťovat mezistátní posuzování záměrů, vyhrazovat si posouzení jednotlivých záměrů, pro jejichž posouzení jsou příslušné krajské úřady, vest souhrnné evidence v uvedené oblasti, rozhodovat o autorizaci a zveřejňovat každoročně seznam jejích držitelů a seznam posudků a jejich zpracovatelů. Zajišťuje posuzování územních plánů velkých územních celků a koncepcí, kdy dotčené území tvoří celé území kraje nebo více krajů, na území národních parků nebo na území chráněných krajinných oblastí a poskytuje Evropské unii informace podle předpisů Evropských společenství. Orgány krajů zajišťují posuzování záměrů uvedených ve sloupci B přílohy č. l zákona a jejich změn, záměrů podlimitních a aktivity ovlivňující evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, vedou potřebnou evidenci a zveřejňují každoročně seznam posudků a jejich zpracovatelů. Posuzují územní plány obcí a koncepce v případech, kdy není příslušné ministerstvo. Ministerstvo si může vyhradit posuzování záměru nebo koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje a může též přenést svou působnost v této oblasti v dohodě na příslušný orgán kraje.

Dotčené správní úřady

Dotčenými správními úřady při posuzování vlivů na životní prostředí jsou z hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví, popř. příslušné orgány hygienické služby a Státní úřad pro jadernou bezpečnost, týká-li se záměr jaderných zařízení. Ministerstvo životního prostředí je pak samo dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní prostředí při projednávání územně plánovací dokumentace podle předpisů stavebních. Od posuzování vlivů na životní prostředí lze upustit, jestliže je provedení záměru nutné ke zmírnění nebo odvrácení důsledků událostí, které závažně a bezprostředně ohrožují životní prostředí, zdraví, bezpečnost nebo majetek obyvatelstva. Zákon upravuje kromě jiného i účastenství místně příslušných jednotek občanských sdružení nebo obecně prospěšných společností, jejichž předmětem činnosti je ochrana veřejných zájmů a účastenství obcí dotčených záměrem. Na řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. se nevztahuje správní řád, pokud tento zákon sám nestanoví jinak (viz autorizace).

Novelizace zákona č. 100/2001 Sb.

Zákon č. 100/2001 Sb. byl novelizován zákonem č. 223/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb, s účinností od 28. 12. 2009. Novelizace spočívá v § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., a zákona č. 124/2008 Sb., na konci odstavce 10 se doplňuje věta: "Autorizace pro zpracování dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 4 a vyhodnocení vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb."

Novela zákona č. 100/2001 Sb., zákon č. 227/2009 Sb.

Další novelizace proběhla s účinností v roce 2010 zákonem č. 227/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, s účinností od 1. 7. 2010. Základní registry jsou jedním z infrastrukturních projektů současného egovernmentu. Podstatou tohoto projektu je vytvoření 4 základních registrů veřejné správy, kde se budou soustřeďovat nejdůležitější údaje o občanech, cizincích, právnických osobách a orgánech veřejné moci. Systém základních registrů by měl tvořit páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňovat sdílení dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy tak, aby občan nemusel dokládat údaje, které jsou o něm vedené v příslušném registru. Systém je přitom otevřen i využívání pro potřeby informačních systémů provozovaných v soukromé sféře. Ostrý provoz základních registrů by měl být spuštěn k 1. 7. 2012. Předmětem navrhovaného zákona je v návaznosti na aktuální stav přípravy spuštění upravit některé technické podrobnosti zápisu údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Navrhované změny by měly přispět k vyšší míře efektivity celého systému v souladu s obecným cílem zajistit sdílení údajů v informačních systémech veřejné správy a snížit tak významně administrativní zátěž jak pro fyzické a právnické osoby, tak pro orgány veřejné moci.

Změna v zákoně č. 100/2001 Sb. na základě novely

V zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se za § 20 vložil nový § 20a.

Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí:

 • referenční údaje ze základního registru obyvatel,

 • údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

 • údaje z agendového informačního systému cizinců.

Poskytovanými referenčními údaji ze základního registru obyvatel jsou:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení,

 • datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

 • datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

 • adresa místa pobytu,

 • státní občanství, popřípadě více státních občanství.

Poskytovanými údaji z agendového informačního systému cizinců jsou:
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu, státní občanství, popřípadě více státních občanství.

Poskytovanými údaji z agendového informačního systému cizinců jsou:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

 • datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

 • státní občanství, popřípadě více státních občanství,

 • druh a adresa místa pobytu,

 • počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

Autorizace k některým činnostem na úseku ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění

Hodnocení důsledků koncepcí a záměr na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45h a násl .

Jakákoliv koncepce, například jak stanoví zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Nahrávám...
Nahrávám...