dnes je 19.7.2024

Input:

Autorský dozor a autorské právo

30.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Autorský dozor představuje závěrečnou kreativní účast tvůrce projektu stavby na její realizaci. Obdobně jako projekt je práce autorského dozoru složena z mozaiky dílčích profesních částí a činností, které osoba pověřená autorským dozorem spojuje a organizuje k dosažení společného cíle, kterým je hotová stavba.

Postavení autorského dozoru

Autorský dozor představuje závěrečnou kreativní účast tvůrce projektu stavby na její realizaci. Obdobně jako projekt je práce autorského dozoru složena z mozaiky dílčích profesních částí a činností, které osoba pověřená autorským dozorem spojuje a organizuje k dosažení společného cíle, kterým je hotová stavba. Stavba optimálně realizovaná podle společně vytvořené a dohodnuté předlohy – podle projektové dokumentace. Výkonem činnosti autorského dozoru je zprostředkována přímá vazba pro přenos nezobrazitelné a jinak nesdělitelné části myšlenek tvůrců projektu až k účastníkům procesu realizace stavby.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje v oddílu 4: U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Cíle a úkoly autorského dozoru

Nejdůležitějším cílem autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu nové stavby a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby – profesními projekty. Převážnou část předmětu činnosti výkonu autorského dozoru představuje účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce na operativním řešení problémů vzniklých při realizaci stavby. Autorský dozor by měl vždy vykonávat zpracovatel projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, protože on je jako její autor zodpovědný za celou koncepci díla. Z toho vychází i postavení autorského dozoru, který je závěrečnou fází partnerského vztahu mezi projektantem (autorem díla) a investorem (stavebníkem) v časovém období provádění stavby.

Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Účast na předání staveniště zhotoviteli. Staveniště předává investor. Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou projektovou dokumentací.

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Dalším důležitým úkolem autorského dozoru projektanta je sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

Autorský dozor poskytuje vysvětlení potřebná pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek; upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením apod.

Podle investorových pokynů (zpravidla technického dozoru investora) posuzuje autorský dozor návrhy zhotovitele na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní. Ve svých vyjádřeních má na zřeteli dodržení technickoekonomických parametrů stavby. Podobně se vyjadřuje k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci.

Je-li autorský dozor projektanta investorem vyzván, pak se účastní předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spolupůsobí se stavebníkem při získávání kolaudačního souhlasu s dokončenou stavbou. Běžná je též podpora projektanta při komplexních zkouškách a při zkušebním provozu.

Rozsah a způsob výkonu

Rozsah a způsob výkonu autorského dozoru je předmětem dohody mezi objednatelem projektových prací a zhotovitelem – projektantem stavby. Jako zvláštní výkony, které obvykle nejsou součástí výkonu funkce autorského dozoru je v dohodě možné sjednat např.: Kontrolu a vypořádávání účtů stavby, porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele se skutečností, sestavení platebních plánů a úprav harmonogramů postupu výstavby nebo jejich novelizace a řadu dalších prací.

Dokumentace skutečného provedení stavby, kterou podle prováděcí vyhlášky stavebního zákona může stavební úřad požadovat ke kolaudaci, (nebo investor pro své potřeby), není součástí projektové

Nahrávám...
Nahrávám...