dnes je 22.4.2024

Input:

Bezpečnost výrobku

24.6.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnost výrobku je jednou z nejzásadnějších vlastností každého výrobku, ne-li tou zcela nejdůležitější. V tématu týdne se proto podíváme na to, který výrobek je považován za bezpečný, který právní předpis bezpečnost výrobku upravuje a které povinnosti vyplývají z daného předpisu pro výrobce, dovozce, popř. jiné osoby.

Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku. Přitom se sledují zejména:

- vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, návod na jeho montáž a uvedení do provozu, návod na způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsoby označení, návod na údržbu a likvidaci, další údaje a informace poskytnuté výrobcem. Návod musí být uveden v českém jazyce;

- vliv na další výrobky, jestliže lze důvodně předpokládat jeho užívání s dalším výrobkem;

- způsoby předvádění výrobků;

- kategorie uživatelů, kteří mohu být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Za bezpečný výrobek se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu a mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv. Pokud pro výrobek takový předpis neexistuje, považuje se za bezpečný ten výrobek, který splňuje požadavky českých technických norem nebo odpovídá stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jeho uvedení na trh.

Poznámka: Možnost dosažení vyšší úrovně bezpečnosti nebo dostupnosti jiných výrobků představujících nižší stupeň rizika není důvodem k tomu, aby nebyl výrobek považován za bezpečný.

Obecná bezpečnost výrobků - Zákon č. 102/2001 Sb.

V zákonu č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, je v rámci úpravy obecných požadavků na bezpečnost výrobků stanoveno, že za bezpečný se považuje výrobek splňující požadavky zvláštního právního předpisu, který přejímá právo Evropského společenství (ES), např. nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb. Jestliže takový právní předpis stanoví pouze některá hlediska bezpečnosti nebo v případě, že takový zvláštní právní předpis neexistuje, považuje se za bezpečný výrobek, který je ve shodě s právním předpisem členského státu Evropské unie, na jehož území je uveden na trh.

Pokud se bezpečnost výrobku nestanoví podle těchto pravidel, posuzuje se výrobek podle české technické normy, která přejímá příslušnou evropskou normu, na niž zveřejnila Komise ES odkaz v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU) podle práva ES (čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES, o všeobecné bezpečnosti výrobků) a tento odkaz byl zveřejněn ve Věstníku ÚNMZ (jde o určitou obdobu

Nahrávám...
Nahrávám...