dnes je 13.7.2024

Input:

Čerpání stavebního rozpočtu, Fakturace stavebních prací

1.6.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

46
Čerpání stavebního rozpočtu, Fakturace stavebních prací

Cíl lekce:

V průběhu této lekce se zastavíme u dvou témat. Prvním z nich je čerpání stavebního rozpočtu, kdy navážeme na naše znalosti z minulé lekce, jež se týkají problematiky harmonogramů, zejména pak finančního harmonogramu. V druhém z nich si poměrně obšírně ukážeme postup fakturace stavebních prací, a témata s tímto procesem příbuzná.

Obsah lekce:

 1. 12.1 Čerpání stavebního rozpočtu
  • - Co znamená pojem „čerpání rozpočtu“
  • - Možné způsoby čerpání
 2. 12.2 Fakturace stavebních prací
  • - Co předchází fakturaci
  • - Faktura a její náležitosti
  • - Fakturace víceprací a méněprací
  • - Kniha faktur
  • - Sazby DPH dle typu stavebních objektů
  • - Reklamace
  • - Dokumenty související se stavbou
 3. 12.3 Závěrem
  • - Doporučená literatura a odkazy

12.1 Čerpání stavebního rozpočtu

Co znamená pojem „čerpání rozpočtu“

Než se podíváme blíže na možné způsoby „čerpání stavebního rozpočtu“, tak se zastavíme u vysvětlení tohoto pojmu. Čerpáním stavebního rozpočtu rozumíme proces vyjadřování nákladů rozpočtu v závislosti na zvoleném čase a přenos hodnot jím získaných do faktur. V praxi to znamená aplikaci míry rozestavěnosti stavby do příslušných položek rozpočtu, které se pak stávají předmětem fakturované částky (viz následující kapitola 12.2. Fakturace stavebních prací).

Možné způsoby čerpání

Čerpat jednotlivé části rozpočtu lze:

 1. přímým zadání provedené výměry položky

 2. procentuelně, tj. odhadem aktuální míry rozestavěnosti

Příklad čerpání rozpočtu:

Na tomto ukázkovém případu klasického uspořádání prvků čerpání vidíme, že jde vlastně o rozpočet stavby doplněný o další údaje položek. Kromě shodného popisu položky s rozpočtem, je shodná i měrná jednotka. To co je nové, je čerpaná výměra a odpovídající procento vyčerpanosti položky. V dalším sloupci je pak uvedena celková odčerpaná cena položky a celkový procentuelní podíl čerpání. Pole přírůstek značí nárůst mezi jednotlivými čerpáními (vzhledem k tomu že je toto čerpání prvním, je tato hodnota všude nulová). Pole hmotnosti a suti jistě netřeba objasňovat. Položku je samozřejmě možné odčerpat i naráz. K tomuto slouží u většiny specielního SW příkaz „vyčerpat položku“.

Tab.1

Velmi dobře nám o míře vyčerpanosti položky vypovídá příslušné grafické znázornění čerpání. Ve zde uvedeném grafu vidíme hned několik složek čerpaného rozpočtu. První z nich je celková vyčerpaná cena v poměru k celkové základní ceně rozpočtu. Druhým takovýmto poměrem je poměr dosud spotřebovaných normohodin k plánované celkové sumě normohodin. Obdobně jsou vyjádřeny i položky hmotnosti, suti, přímých nákladů (hmoty, mzdy, stroje, odvody a subdodávky) a nákladů nepřímých (režie výrobní, režie správní, zisku a případně rizika).

Graf 1

K úplnému vyčerpání rozpočtu dochází v okamžiku, kdy sestavujme závěrečné čerpání a spolu s ním konečnou fakturu.

12.2. Fakturace stavebních prací

Co předchází fakturaci

Obecně lze říci, že stavební firma může fakturovat pouze práce již provedené a odsouhlasené investorem či jeho odpovědným zástupcem, eventuelně pověřeným stavebním dozorem (bývá označován zkratkou TDI, tj. „technický dozor investora“).

K přebírání jednotlivých prací, či jejich částí (např. od subdodavatelů) slouží předávací protokoly o provedené práci, které podepisuje stavbyvedoucí generálního dodavatele

Nahrávám...
Nahrávám...