dnes je 1.3.2024

Input:

Certifikace a osvědčování ve stavebnictví

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3
Certifikace a osvědčování ve stavebnictví

CERTIFIKACE A OSVĚDČOVÁNÍ

Certifikace a osvědčování

Ve vztahu k zákonným požadavkům na vlastnosti staveb je nutno na certifikaci a osvědčování hledět zejména z pohledu státem předepsaných úkonů a postupů. Avšak vzhledem jednak k účelu této publikace – poskytnout odborný výklad aktuálních stavebně-technických předpisů a norem pro stavební praxi, a jednak ke stále probíhajícím revizím, novelám a aktualizacím závazných dokumentů je třeba postihnout podstatu uvedené problematiky a tím se snáze orientovat v následných změnách. Pro proniknutí do zásad certifikace a osvědčování ve stavebnictví je třeba mít na zřeteli vzájemné vazby oblastí norem a předpisů, akreditace a procesu posuzování shody.

Certifikace obecně

Proces certifikace je možno obecně chápat jako postup nezávislé třetí strany, která u právnické nebo fyzické osoby osvědčuje shodu definované vlastnosti s technickou specifikací nebo dokumentací (výrobky, systémy jakosti, životní prostředí apod.).

Akreditace

Odbornost třetí – nezávislé strany osvědčuje proces akreditace, kterou vykonává v této oblasti státem pověřený NAO (Národní akreditační orgán). Tím je v ČR Český institut pro akreditaci (ČIA), obecně prospěšná společnost. Akreditace je službou veřejného zájmu, vychází z jednotného evropského akreditačního systému a z postoje evropského společenství, specifikovaného v globální koncepci o přístupu ke zkoušení a certifikaci. Akreditace je potvrzením nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti osvědčovaného subjektu pro výkon předem definovaných činností. Dokladem o akreditaci je udělené osvědčení.

ČIA osvědčuje:

 • zkušební laboratoře a laboratoře kalibrační,

 • certifikační orgány certifikující výrobky,

 • certifikační orgány certifikující systémy jakosti,

 • certifikační orgány certifikující systémy environmentálního managementu (EMS),

 • certifikační orgány certifikující osoby,

 • inspekční orgány.

Osvědčování se děje podle dále uvedených mezinárodních (ISO) a evropských (EN) norem, zpracovaných v rámci výboru CASCO, resp. CEN/CENELEC. Ty obecně přispívají ke zvýšení ekonomického růstu. Evropské normy jsou dobrovolné, přejímané konsensem a sledují především bezpečnost. Ta je definována v právním předpisu EU nebo členské země, popř. v českých technických normách.

Za základní mezinárodní normy lze považovat:

 • ČSN EN ISO/IEC 1700O Posuzování shody – Slovník a základní principy,

 • ČSN EN ISO/IEC 17011Posuzování shody – Všeobecné požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu (přechodné období do roku 2007),

 • ČSN EN ISO/IEC 17020 Posuzování shody – Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících akreditaci,

 • ČSN EN ISO/IEC 17024 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob,

 • ČSN EN SO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří,

 • ČSN EN ISO/IEC 17030 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany,

 • ČSN EN ISO/IEC 17040 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů,

 • ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě část 1 : Všeobecné požadavky,

 • ČSN EN ISO/IEC 17050-2 Posuzování shody – Prohlášení dodavatele o shodě část 2 : Podpůrná dokumentace,

 • ČSN EN 45011 Všeobecné požadavky na orgány provozující systémy certifikace výrobků v akreditačním systému České republiky,

 • ČSN EN 45012 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systému jakosti v akreditačním systému České republiky,

 • ISO 17021 Všeobecné požadavky na činnost certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu (přechodné období do roku 2007),

 • ISO/IEC Pokyn 66 Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování a certifikaci/registraci systémů environmentálního managementu (EMS) v akreditačním systému ČR,

 • OHSAS 18001 Posuzování způsobilosti žadatelů o akreditaci k výkonu certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) organizací.

POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Posuzování shody stavebních výrobků

Posuzováním shody lze obecně nazvat proces prokazování souladu s předpisy, o kterém technická veřejnost zjednodušeně hovoří jako o certifikaci výrobků. Je to významný nástroj pro objektivní doložení shody nebo způsobilosti v dané oblasti. Posouzení shody je podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 000 definováno jako prokázání, že specifikované požadavky, vztažené k výrobku, procesu, systému, osobě nebo organizaci jsou splněny.

Posouzení shody s následným vystavením certifikátu nebo osvědčení provádí certifikační orgán – notifikovaná osoba (subjekt oznámený zmocněným státním orgánem ČR orgánům ES a všem členským státům EU k oficiálnímu schválení). Za určitých podmínek může výkon provádět i samotný výrobce. Certifikační orgán musí vlastnit osvědčení o akreditaci podle příslušných národních norem přijatých podle harmonizovaných norem, na něž byl zveřejněn odkaz v Ústředním věstníku EU a osvědčení bylo vydáno národně uznaným akreditačním orgánem.

Posuzování shody jak na evropské úrovni, tak v národním systému se řídí směrnicí Evropské unie pro stavební výrobky č. 89/106/EHS (CPD) s ohledem na jejich zabudování do staveb. To se děje za použití technických specifikací, tj. technických dokumentů, podle kterých se postupuje při posuzování shody.

Za technické specifikace považujeme schválené – harmonizované technické dokumenty, jimiž jsou pro stavební výrobky harmonizované evropské normy (hEN) s vazbou vždy na určitou evropskou směrnici a podporující základní požadavky Nového přístupu nebo Evropská technická schválení (ETA), zpracovaná podle ETAG nebo CUAP a nebo neharmonizované technické specifikace uznávané na úrovni Evropského společenství.

Značka CE

Výrobky, které jsou považovány za vhodné k použití, označujeme značkou CE. Takovým výrobkům musí být umožněn volný pohyb a volné použití k zamýšlenému účelu na celém území Společenství. Značka CE potvrzuje, že:

 • výrobky vyhovují příslušným národním normám, přejímajícím harmonizované evropské normy, uvedené v Úředním věstníku Evropského společenství,

 • vyhovují Evropskému technickému schválení,

 • vyhovují národních technickým specifikacím, oznámeným Komisi a náležitě notifikovaným.

Výrobce nebo jeho zástupce nesou odpovědnost za umístění značky CE přímo na výrobek, na připojený štítek nebo na jeho obal nebo v původních obchodních dokumentech.

Základní požadavky na výrobky podle CPD 89/106/EHS

Základní požadavky na stavby jsou ovlivňovány technickými charakteristikami výrobků, které – aby byly vhodné pro zamýšlené použití, musí plnit následující požadavky:

1. Mechanickou odolnost a stabilitu

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:

 1. zřícení celé stavby nebo její části,

 2. větší stupeň nepřípustného přetvoření,

 3. poškození jiných částí stavby nebo zařízení připojených ke konstrukci nebo instalovaného zařízení následkem deformace nosné konstrukce,

 4. poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.

2. Požární bezpečnost

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:

 • byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,

 • byl omezen rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavebním objektu,

 • bylo omezeno šíření požáru na sousední konstrukce,

 • mohly osoby opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,

 • byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

3. Hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích obyvatelů nebo sousedů, především v důsledku těchto jevů:

 • vypouštění toxických plynů,

 • přítomnost nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,

 • emise nebezpečného záření,

 • znečištění nebo zamoření vody nebo půdy,

 • nedostatečné zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,

 • výskyt vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na površích uvnitř stavby.

4. Bezpečnost při užívání

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, elektrickým proudem nebo výbuchem.

5. Ochranu proti hluku

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

6. Úsporu energie a ochranu tepla

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby objem energie, spotřebovaný při provozu, byl nízký s ohledem na klimatické podmínky, místa a požadavky uživatelů.

Zákon č. 22/1997 Sb., a stavební výrobky

Právní rámec pro posuzování shody stavebních výrobků tvoří zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a na něj navazující právní předpisy, tj. nařízení vlády. Ta jsou pro stavební výrobky dvě. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE a pro které platí harmonizované české technické normy (ČSN EN), nebo Evropská technická schválení (ETA) nebo jiné notifikované národní technické specifikace. Proces posuzování shody se nazývá "evropským“ a provádí jej autorizované – notifikované osoby. Přehled subjektů v ČR autorizovaných k činnostem při posuzování shody staveních výrobků označovaných CE je uveden ve skupině zkušebnictví – podskupina stavební výrobky na www.unmz.cz .

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, implantuje část směrnice CPD, kdy lze výrobky posuzovat podle platných národních předpisů, které však nejsou plně harmonizované se směrnicí CPD. Pro jednotlivé skupiny výrobků jsou proto vypracovány tzv. technické návody. Přehled autorizovaných osob k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,v platném znění je uveden buď ve Věstníku ÚNMZ, nebo ve skupině zkušebnictví – podskupina stavebních výrobků na www.unmz.cz .

V souladu s posláním této publikace je třeba technickou veřejnost upozornit na probíhající revizi Nového přístupu a revizi CPD. Revize Nového přístupu sleduje pět základních cílů:

 1. Posílit a sjednotit dozor nad jednotných evropským trhem.

 2. Sjednotit požadavky na NAO a harmonizovat proces akreditace a notifikace.

 3. Posílit roli akreditace v procesu notifikace tak, aby byla zajištěna odborná způsobilost pro výkon potřebných činností.

 4. Sjednocení postupů a procesů společných všem směrnicím.

 5. Zajistit, aby posuzování shody a uvádění výrobků na trh nepředstavovaly překážky konkurenceschopnosti při dodržení výše uvedených šesti základních požadavků CPD. Revize CPD by tedy neměla dodatečně klást povinně vyžadované požadavky vázané na umístění výrobků do konkrétních staveb, protože pro konkrétní stavbu jsou vyžadovány konkrétní vlastnosti výrobků. EK také spatřuje smysluplné řešení v dobrovolné certifikaci, nikoliv v uvalování dodatečných požadavků na stavební výrobky před jejich zabudováním do konkrétních staveb.

ČASTO POUŽÍVANÉ TERMÍNY

Často používané termíny

Pro praktický návod k postupu žadatele o certifikát je vhodné si ujasnit nejvíce používané termíny.

 • Procesy certifikace, akreditace a posuzování shody byly již vysvětleny dříve. Stejně tak technické specifikace (hEN, ETA), značka CE a směrnice CPD.

 • Stanovený výrobek je ten, pro který byly vydány harmonizované technické specifikace a který podléhá režimu zkoušení podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění.

 • Určené technické normy jsou technické normy vydané ÚNMZ k národním předpisům a jsou vyhlašovány ve Věstníku ÚNMZ dosud prakticky k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Jimi jsou české technické normy nebo neharmonizované evropské technické normy, které se používají jako podklad pro posuzování shody a vztahují se vždy na konkrétní nařízení vlády.

 • Výrobce je osoba, která vyrábí nebo navrhuje výrobek.

 • Dovozce je osoba, která v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost pro uvedení výrobku na trh.

 • Autorizace je pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků včetně posuzování činností souvisejících s výrobou, event. s jejich opakovaným použitím.

 • Uvedení výrobku na trh je okamžik, kdy je výrobek poprvé předán nebo nabídnut na trhu ES za účelem distribuce nebo používání.

 • Notifikovaná osoba je právnické osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámená orgánům Evropského společenství a všem členským státům EU jako osoba pověřená členským státem EU k činnostem při posuzování shody.

 • Regulovaná oblast je tvořena výrobky, pro které existují hEN popř. ETA a které jsou před uvedením na trh podrobeny

Nahrávám...
Nahrávám...