dnes je 3.10.2023

Input:

Certifikát autorizovaného inspektora

2.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.14
Certifikát autorizovaného inspektora

Mgr. Martina Pavelková

Možnost realizovat stavbu na základě oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora zavedlo ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb. Od té doby doznala i tato úprava značných změn, zejména pak v důsledku novely stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která zejména posílila postavení osob, které by jinak byly účastníky řízení o povolení příslušného záměru.

Základem celého postupu je tedy soukromoprávní smlouva, kterou si sjedná za účelem ověření dokumentace, osvědčení, že stavba může být v navržené podobě provedena a vydání certifikátu (příp. výkonu dozoru nad prováděním stavby) stavebník s autorizovaným inspektorem. Základní práva a povinnosti, které si mezi sebou mohou stavebník a autorizovaný inspektor ve smlouvě dohodnout, upravuje § 149 stavebního zákona. Případná další smluvní ujednání jsou na vůli smluvních stran, avšak určitě je doporučováno konkretizovat otázku odpovědnosti autorizovaného inspektora za škodu způsobenou vadně vydaným certifikátem, lhůty pro vydání certifikátu, a stejně tak i určit osobu, která bude pověřena jednáním s úřady, a to nejen při oznámení záměru, ale také při možných procesech souvisejících (námitky, výhrady, řízení o určení právního vztahu atd.). Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Jak je uvedeno výše, § 117 umožňuje nahradit stavební povolení oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Lze to tak o všech záměrů kromě staveb označených zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilých k posouzení autorizovaným inspektorem, záměrů EIA, a staveb takto označených v územním rozhodnutí (jako nezpůsobilých k posouzení autorizovaným inspektorem z důvodu významného vlivu na sousední pozemky).

Autorizovaný inspektor vydá pro stavbu certifikát, pokud předložená projektová dokumentace splňuje požadavky § 111 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Spolu s certifikátem, který musí být řádně odůvodněn, musí autorizovaný inspektor předložit stavebnímu úřadu také projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, doklad o právu stavebníka provést stavbu na příslušném pozemku (stavbě), závazná stanoviska dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, souhlasy osob, které by jinak byly účastníky řízení a souhlasy vlastníků dopravní a technické infrastruktury ke způsobu napojení.

Oznámení záměru vyvěsí stavební úřad po dobu 30 dnů na úřední desce. Osoby, které by jinak byly účastníky řízení, mohou po tuto dobu nahlížet do podkladů, a v téže lhůtě mohou také uplatnit námitky, avšak pouze z důvodů, že oznámený stavební záměr neodpovídá podkladům, na základě kterých udělily svůj

Nahrávám...
Nahrávám...