dnes je 16.6.2024

Input:

Činnosti autorizovaných inženýrů a techniků

30.6.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.2
Činnosti autorizovaných inženýrů a techniků

JUDr. Irena Novotná

Právní základ

V oblasti investiční výstavby profesně působí fyzické a právnické osoby, které zajišťují odborné a specializované práce. Jde o osoby autorizované podle zákona č. 360/1992 Sb., a dalších zákonů, osoby v oblasti vybraných činností pro výstavbu podle zákona č. 183/2006 Sb., a další profese, jejichž způsobilost se řídí zvláštními zákony. Kromě těchto vysoce specializovaných činností je další oblast, která je neméně důležitá, a to je inženýrská činnost. Jde o činnosti, které jsou známy jako odborná pomoc a technická pomoc. V praxi jsou velmi využívány pro přípravnou i realizační fázi stavby. Zejména pro zajišťování územního rozhodnutí v právní moci, stavebního povolení v právní moci, dále působí v majetkoprávní oblasti při výkupech pozemků, dále zajišťují odborné podklady pro investora a jednají se správci inženýrských sítí, účastní se i zhotovování zadávacích dokumentací a zajišťují potřebnou dokumentaci k výběrovým řízením apod. Výhodou této profese, která se nazývá inženýring, je všestrannost, flexibilita a praxe v zajišťování potřebných podkladů pro investora. Odborná pomoc a technická pomoc má v českém stavebnictví tradici a na trhu je mnoho odborných firem, které se dlouhodobě ubírají tímto směrem. Problematika osob činných ve výstavbě z hlediska legislativy prošla vývojem, který sledoval cíl především vytvořit prostředí pro profesionální růst a samozřejmě i zajistit konkurenční prostředí. Osoby činné v investiční výstavbě působí jak v přípravné, tak i v realizační fázi stavby.

Činnosti autorizovaných inženýrů a techniků

Zákon č. 360/1992 Sb., byl novelizován zákonem č. 189/2008 S b., zákon o uznávání odborné kvalifikace, s účinností od 1. 7. 2008. Je významným legislativním posunem od účinnosti zákona č. 18/2004 S b., zákon o uznávání odborné kvalifikace, s účinností od 1. 5. 2004, který řešil dosud neupravenou oblast vzájemného uznávání odborných kvalifikací v Evropské unii a vychází ze základního principu pohybu osob, nejen tedy odborných osob činných ve výstavbě, dále principu nediskriminace na základě státní příslušnosti a principu vzájemného uznávání odborných kvalifikací. Osobě, která je v jednom členském státě dostatečně kvalifikovaná k výkonu určitého povolání, musí být v zásadě povolen přístup ke stejnému povolání v jiném členském státě, a to i tehdy, jestliže se dotyčné požadované vzdělání a příprava liší do určité míry v trvání nebo obsahu. Omezení se připouští jen z důvodů naléhavého veřejného zájmu a pouze v míře nezbytné k zajištění ochrany příslušného naléhavého veřejného zájmu. Zákon č. 189/2008 Sb., novelizoval jak zákon č. 18/2004 Sb., tak i zákon č. 360/1992 Sb., takže podmínky uznání odborných kvalifikací platí i pro oblast osob činných ve výstavbě a s tím je nutno vždy počítat.

Úplné znění autorizačního zákona

Zákon č. 357/2008 Sb., vyšel jako úplné znění autorizačního zákona s již zapracovanou novelou, zákonem č. 189/2008 Sb.

Obsah a rozsah udělení autorizace

Ustanovení § 5 zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, vymezuje rozsah a obsah autorizace, kterou uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků vede samostatný seznam autorizovaných techniků činných ve výstavbě a samostatný seznam autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě. Obě odbornosti zákon stanoví seznam oborů, ve kterých jsou uděleny autorizace :

 1. pozemní stavby,

 2. dopravní stavby,

 3. stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

 4. mosty a inženýrské konstrukce,

 5. technologická zařízení staveb,

 6. technika prostředí staveb,

 7. statika a dynamika staveb,

 8. městské inženýrství,

 9. geotechnika,

 10. požární bezpečnost staveb,

 11. stavby pro plnění funkce lesa.

Pojem "Autorizace“ podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění

Autorizací se rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě, současně autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci, jak ji stanoví zákon, opravňuje k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (Vybrané činnosti ve výstavbě).

Výjimka pro požadavek autorizace

Usazené a hostující osoby

V části šesté, zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, jsou vymezeny osoby, pro něž autorizace není podmínkou pro výkon vybraných činností ve výstavbě. Konkrétně se jedná o ustanovení § 30a zákona č. 360/1992 Sb., kdy vybrané činnosti ve výstavbě mohou vykonávat i osoby, které získaly v jiném členském státě potřebnou kvalifikaci, tedy jde o osoby zákonem označené jako usazení architekti, usazení inženýři a usazení

Nahrávám...
Nahrávám...