dnes je 13.4.2024

Input:

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

6.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.5.6
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Ing. Bohumír Číhal

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Adresa příslušného úřadu

Úřad: ...................................................................

Ulice: ...................................................................

PSČ, obec: ...................................................................

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

podle ustanovení § 94 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru

(název stavby, / změna stavby, druh a účel stavby / změny stavby, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb, místo stavby / změny stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční), účel stavby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

II. Pozemky, mna kterých se stavba umísťuje

katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojujíe údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ano □ ne

III. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osob uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:................................................................................................................................

Fax / e-mail: ...................................................................................................................................................

Datová schránka:..............................................................................................................................................

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

ano □ ne

IV. Stavebník jedná

□ samostatně

□ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci, je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Telefon / mobilní telefon:...............................................................................................................................

Fax / e-mail: ..................................................................................................................................................

Datová schránka:............................................................................................................................................

V. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

nová stavba

□ změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

□ soubor staveb

□ podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

□ stavby zařízení staveniště

□ stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou
které vydal ............................................................................................................................................
dne..............................................pod č. j. ...............................................................................................

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhují z důvodu změny v užívání stavby: □ ne

□ ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby.............................................................................

Nahrávám...
Nahrávám...