dnes je 20.6.2024

Input:

Zákon o veřejných zakázkách v roce 2015

7.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.1
Zákon o veřejných zakázkách v roce 2015

Ing. Bohumír Číhal

V předchozí kapitole jsme se seznámili se zákonem o veřejných zakázkách ve znění předpisů upravujících jeho platnost k 1. lednu 2015 a také s jeho prováděcími vyhláškami.

"Technická novela" zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zákonným opatřením Senátu č. 341/2013 Sb., která měla hlavně rychle odstranit hlavní výtky odborné veřejnosti ke stávajícímu zákonu, celý proces zadávání tendrů však ještě více zamotala. Téměř 40 procent respondentů průzkumu mezi veřejnými, sektorovými a dotovanými zadavateli a mezi dodavateli veřejných zakázek, měsíc po nabytí účinnosti novely, hodnotilo právní úpravu jako nepřehlednou a nejasnou. Většina účastníků procesu veřejných zakázek na straně zadavatelů i dodavatelů dlouhodobě kritizovala administrativní zátěž spojenou s každou veřejnou zakázkou a další sporná ustanovení.

Potřeba nového zákona

Česká republika má navíc povinnost transponovat do vnitrostátního právního řádu tři nově přijaté evropské směrnice regulující oblast veřejného investování. Zakotvení nových pravidel do stávajícího zákona by si vyžádalo zásadní zásahy do textu i jeho systematiky. Tím by zcela zákonitě došlo k ještě větší nepřehlednosti a nesrozumitelnosti právní úpravy. Ministerstvo pro místní rozvoj se proto rozhodlo vytvořit v této souvislosti zcela nový zákon.

Věcný záměr zákona

Věcný záměr nového zákona o zadávacím řízení schválila vláda 16. 3. 2015 a postoupila ho k projednání v mezirezortních skupinách. Stanovuje základní rysy připravovaného zákona o zadávacích řízeních. Jak napovídá pracovní název zákona, lze očekávat komplexní úpravu celé, dosud legislativně roztříštěné, oblasti zadávacích řízení (viz dále: zadávání koncesí). Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo vypořádávání připomínek k připravovanému zákonu na počátku srpna a poslalo ho do legislativní rady vlády s (většinou politickými) rozpory. Celkem obdrželo ministerstvo 3 500 připomínek, což normu řadí k nejvíce připomínkovaným zákonům. Do Poslanecké sněmovny by měl přijít zákon ke schválení na podzim. Nový zákon o zadávacích řízeních musí být účinný nejpozději 18. dubna 2016, kdy členským státům vyprší lhůta pro transpozici evropských směrnic.

Oblast zájmu

V souvislosti s požadavkem transpozice tří nových zadávacích směrnic Evropského parlamentu a Rady

• 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2014/18/EU,

• 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/EU,

• 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí a dále pak i v souvislosti s věcným záměrem směrnice č. 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek a

• 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti,

jsou v současné době diskutována tato témata:

• opětné zavedení ekonomické kvalifikace (minimální roční obrat nebude moci přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky);

• zavedení zásady přiměřenosti k předmětu veřejné zakázky její předpokládané hodnotě;

• v rámci hodnotících kritérií bude ponechána pouze ekonomicky nejvýhodnější nabídka (zohlednění i nákladové stránky);

• možnost hodnocení týmu dodavatele;

• možnost vyloučení dodavatele z důvodu profesního pochybení;

• Self-cleaning dodavatele (možnost prokázat, že přijal opatření postačující k prokázání jeho kvalifikace);

• povinná elektronizace (u vybraných aspektů);

• nepodstatná změna smlouvy (do 10 % nebo 15 % podle druhu veřejné zakázky a do 50 %, pokud potřeba změny byla vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a změna nemění celkovou povahu zakázky);

• dodatečné stavební práce – nepředvídatelnost nebude muset být objektivní, ale postačí, pokud potřeba dodatečných prací nemohla být předvídána s náležitou péčí (limit 50 % ceny původní veřejné zakázky);

• postupy mimo režim zákona – právní zastoupení klienta advokátem (soudní řízení, smírčí řízení, vč. poradenství);

• in-house zadávání (80 % činnosti ve prospěch veřejného zadavatele);

• zavedení nového postupu v zadávacím řízení – možnost nejdříve hodnotit a následně posoudit nabídku;

• vypuštění povinnosti rušení zadávacího řízení při jedné nabídce;

• dohledové řízení před ÚOHS – jednostupňové řízení u zjednodušených podlimitních řízení.

Připravovaný zákon se zaměřuje též na zásadní oblasti a otázky, které nejsou obsaženy v nových evropských směrnicích. Zadavatelům zakázek dává větší pravomoci, současně jim nařizuje postupovat transparentně a přiměřeně. Zakazuje například uzavřít smlouvu s účastníkem tendru, který nesplňuje požadavky zákona či zadavatele. Zvyšuje také limit pro povolené vícepráce z 30 % na 50 %. Ministerstvo chce také u některých typů tendrů zakázat vybírat vítěze pouze podle nejnižší ceny. Veřejným institucím chce umožnit zadávat zakázky na právní služby při soudních a správních sporech bez výběrového řízení.

Dílčí novela zákona

Před přijetím nového zákona bylo třeba dílčí novelou eliminovat alespoň problematické oblasti stávající právní úpravy a odstranění nedostatků účinného znění zákona o veřejných zakázkách. Provedené změny mají převážně technický charakter, zároveň již částečně zohledňují nová pravidla vyplývající z evropských směrnic přijatých v únoru 2014. Dílčí novela zákona o veřejných zakázkách vstoupila v účinnost 6. 3. 2015 pod č. 40/2015 Sb.

Přínosem novely je, podle vyjádření ministerstva, snížení administrativních, časových a finančních nákladů účastníků zadávacích řízení, celkové zefektivnění jednotlivých fází zadávacího řízení a zrychlení přezkumného řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ZÁKON Č. 40/2015 SB.,

kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona obsahuje především následující změny:

Dodatečné zadávání prací a služeb

V této oblasti dochází k formulační změně ustanovení, které upravuje podmínky pro zadávání dodatečných stavebních prací a dodatečných služeb v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23, aby tato formulace odpovídala nové směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU z 26. února 2014. Potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb musí nastat v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nepůjde jako doposud jen o okolnosti objektivně nepředvídané.

Celkový povolený rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb v případě veřejného zadavatele byl zvýšen z 20 na 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Dílčí hodnotící kritéria

V ustanovení § 78 Hodnotící kritéria odst. 4 je rozšířen výčet dílčích hodnotících kritérií, které je možné použít při výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zadavatel může jako jedno z dílčích hodnotících kritérií využít i hodnocení organizace, kvalifikace a zkušeností pracovníků zapojených do realizace veřejné zakázky. Zároveň je zavedena i možnost hodnocení vlivu na zaměstnanost osob se ztíženým přístupem na trh práce. Dochází tím k převzetí dílčích kritérií uváděných ve směrnici o zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU.

Vysokoškolské tituly v latinském jazyce

Novela ustanovení § 78 Hodnotící kritéria umožňuje předkládat vysokoškolské tituly v latinském jazyce. Není nutné předkládat tituly v latinském jazyce s připojením úředně ověřeného překladu do českého jazyka, jako tomu bylo doposud v případě, že zadavatel v zadávacích podmínkách předkládání titulů v latinském jazyce výslovně neumožnil.

Stačí jedna nabídka

Úprava ustanovení § 71 Otevírání obálek a § 84 Zrušení zadávacího řízení ruší povinnost zrušit zadávací řízení, pokud zadavatel obdržel jednu nabídku, nebo mu po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

Zrušení dalších povinností

Ruší se povinnost předložit oponentní odborné vyjádření ke schvalování odůvodnění významných veřejných zakázek vládou. Novela obsahuje také zrušení ustanovení zákona, která upravují seznam hodnotitelů. Dochází tak k celkovému zrušení tohoto právního institutu. Důvodem těchto změn je příprava nové koncepce státní expertízy.

Úprava zařazení činnosti

Na základě výsledku připomínkového řízení dochází též k úpravě týkající se citlivé činnosti. Nadále nebude za citlivou činnost považován výkon funkce člena hodnotící komise u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč bez DPH.

Výkon dohledu

Nastávají i změny ve vedení správního řízení při výkonu dohledu nad dodržováním tohoto zákona, které by měly přispět k urychlení těchto řízení.

Změny v hodnotící komisi

Nové znění

Nahrávám...
Nahrávám...