dnes je 16.6.2024

Input:

Daň z příjmů právnických osob

18.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.3.1.2
Daň z příjmů právnických osob

Ing. Miloslav Netušil

Poplatníci daně z příjmů právnických osob

Zákon č. 586/1992 Sb. v § 17 jasně vymezuje, že poplatníkem daně z příjmů právnických osob je
a) právnická osoba,
b) organizační složka státu,
c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
d) podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
e) fond penzijní společnosti, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí fond obhospodařovaný penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
f) svěřenský fond podle občanského zákoníku,
g) jednotka, která je podle právního řádu státu, podle kterého je založena nebo zřízena, poplatníkem.

Daň z příjmů právnických osob – daňový rezident a nerezident

Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty. Rezidenty jsou, pokud mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen. Rezident má tzv. neomezenou daňovou povinnost, tedy povinnost z příjmů ze zdrojů na území České republiky i z příjmů ze zdrojů v zahraničí. Naopak, poplatníci jsou daňovými nerezidenty, pokud nemají na území České republiky své sídlo nebo to o nich stanoví mezinárodní smlouvy. Daňoví nerezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšný poplatník definován v ustanovení § 17a jako poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. Veřejně prospěšným poplatníkem je zájmové sdružení právnických osob, pokud není zřízeno za účelem podnikání, spolek, odborová organizace, politická strana a politické hnutí, registrovaná církev a náboženská společnost, nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost a ústav, veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce, školská právnická osoba, organizace zaměstnavatelů, organizační složka státu, obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, Regionální rada regionů soudržnosti, příspěvková organizace, státní fond, organizace zaměstnavatelů atd.

Základní investiční fond

Základním investičním fondem se dle § 17b tohoto zákona rozumí
a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu,
b) otevřený podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
c) investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy investující v souladu se svým statutem více než 90 % hodnoty svého majetku do
1. investičních cenných papírů,
2. cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
3. účastí v kapitálových obchodních společnostech,
4. nástrojů peněžního trhu,
5. finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
6. práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,
7. pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,
8. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem,
d) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a) až c).

Předmět daně z příjmů právnických osob

Předmětem daně z příjmu právnických osob jsou dle § 18 zákona příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. Předmětem daně pak nejsou:
a) příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
b) u poplatníků, kteří mají postavení oprávněné osoby na základě zvláštního zákona, příjmy získané s vydáním pohledávky, a to do výše náhrad podle zvláštních zákonů, do výše nároků na vydání základního podílu, a dále příjmy z vydání dalšího podílu v nepeněžní formě,
c) příjmy z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů s výjimkou příjmů podléhajících zvláštní sazbě daně vybírané srážkou podle § 36 tohoto zákona,
d) příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit,
e) příjmy zdravotní pojišťovny plynoucí v různých formách a
f) příjmy společenství vlastníků jednotek z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.

Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků

Zákon v § 18a zákona přináší zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků, pro kterého nejsou předmětem daně
a) příjmy z nepodnikatelské činnosti, pokud výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s prováděním této činnosti jsou vyšší,
b) dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
c) podpora od Vinařského fondu,
d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
e) úplata, která je příjmem státního rozpočtu za převod nebo užívání státního majetku mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi, a dále za nájem a prodej státního majetku,
f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
U veřejně prospěšného poplatníka, jsou předmětem daně vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků, úroku a příjmy z nájemného s výjimkou uvedenou v zákoně.
Velmi důležité je zajistit vedení účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně příjmy, které jsou předmětem daně, od příjmů, které předmětem daně nejsou, nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Pochopitelně to platí i pro vedení výdajů (nákladů).

Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků

U veřejné obchodní společnosti jsou dle § 18b zákona předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně; to neplatí pro účely

Nahrávám...
Nahrávám...