dnes je 10.6.2023

Input:

Desatero dobré praxe pro posouzení stavebních úprav měnících vzhled staveb - ombudsman

5.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Začátkem roku 2018 vydal veřejný ochránce práv novou příručku s názvem Desatero dobré praxe pro posouzení stavebních úprav měnících vzhled památkově nechráněných staveb.

Tato příručka je dostupná na této internetové adrese: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Letaky/Desatero_stavebni_urady.pdf. Jejím cílem je pomoci ke sjednocení správní praxe v oblasti posuzování stavebních úprav, u kterých současná právní úprava poskytuje velmi širokou platformu správního uvážení, a povzbudit tak úředníky stavebních úřadů, aby věnovali dozoru nad prováděním stavebních úprav větší pozornost a snažili se chránit hodnotnou zástavbu. Kromě toho také reaguje na medializované případy velmi necitlivého zateplení historických budov občanské vybavenosti. Dva tyto podobné případy (fotografie k nahlédnutí v příručce) byly předmětem šetření veřejného ochránce práv, který zjistil, že stavební úřad posoudil této velmi podobné stavební úpravy, co se týče změny vzhledu, v obou případech odlišně. 

Podle ust. § 2 odst. 5 stavebního zákona patří stavební úpravy mezi změny dokončené stavby. Jako takové nepodléhají územnímu rozhodování (neboť je jimi zachováno vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby), avšak za předpokladů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona vyžadují stavební úpravy vydání stavebního povolení. To se vydává pro stavební úpravy kulturních památek, příp. zasahuje-li se jimi do nosných konstrukcí, mění-li se jimi vzhled nebo způsob užívání stavby, vyžaduje-li jejich provedení posouzení EIA, příp. může-li být jimi ovlivněno požárně bezpečnostní řešení stavby. Otázku změnu vzhledu stavby (neurčitý právní pojem) by pak měly stavební úřady posuzovat na základě shromážděných podkladů dle jednotných kritérií, k jejichž vytvoření pomůcka VOP přispívá. Současně je v pomůcce apelováno také na Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo k tomuto stavební úřady metodicky vést.

Jakkoliv se to tak může na první pohled jevit, posouzení změny vzhledu stavby by se nemělo odvíjet od subjektivního hodnocení konkrétní oprávněné úřední osoby. Dle pomůcky je vzhled stavby dán objektivně zjistitelnými charakteristikami jeho vnějších viditelných částí, kterými jsou tvar a rozměry domu, tvar a rozměry stavebních otvorů (včetně jejich výplní) v obvodových a střešních konstrukcích, tvar a rozměry předsazených částí stavby. Vzhled stavby určuje zejména její výška, objem, celková prostorová orientace v území, stavebně technické provedení fasády, její barevnost, tvar střechy, umístění a členění okenních a dveřních výplní. Při úvaze o vzhledu nelze opomenout ani zasazení stavby do území (centrum města, okraj města),

Nahrávám...
Nahrávám...