dnes je 3.2.2023

Input:

Druhy a režimy veřejných zakázek

28.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.7.3
Druhy a režimy veřejných zakázek

Ing. Bohumír Číhal

Druhy veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb. v ustanovení § 14 stanoví 3 druhy veřejných zakázek podle jejich předmětu

 • veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil (pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht;

 • veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je poskytování jiných činností, než je předmětem veřejné zakázky na stavební práce;

 • veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem je

  • poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 Stavební práce hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky, aktuálně ve znění Nařízení komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007);

  • zhotovení stavby;

  • poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi.

Stavbou se rozumí výsledek stavebních nebo montážních prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu na právní formu spolupráce mezi zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební práce považuje rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem (tzn., u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby).

Hlavní předmět veřejné zakázky

Veřejné zakázky, které v sobě zahrnují více druhů veřejných zakázek, se zadávají podle pravidel platných pro druh veřejné zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této veřejné zakázky. Nejedná-li se o veřejnou zakázku na stavební práce, určí se hlavní předmět podle části předmětu veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou. V ostatních případech se hlavní předmět určí podle základního účelu veřejné zakázky.

Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

Společný slovník pro veřejné zakázky představuje jednotný klasifikační systém, jehož cílem je standardizovat odkazy, které veřejní zadavatelé a zadávající subjekty používají pro popis předmětu veřejných zakázek.

První nařízení o CPV bylo přijato v prosinci 2002. Nařízení č. 2151/2003 zavedlo povinné používání CPV ode dne 16. prosince 2003. CPV, schválený Nařízením (ES) č. 213/2008, se používá od 17. 9. 2008. CPV je k dispozici na domovské stránce SIMAP na adrese http://simap.europa.eu a rovněž na internetových stránkách Eur-Lex http://eur-lex.europa.eu . Použití této klasifikace ukládal zadavatelům veřejných zakázek v ustanovení § 47 zákon č. 137/2006 Sb. při vymezení předmětu veřejné zakázky v oznámení či výzvě o zadávacího řízení.

CPV se skládá z hlavního slovníku, který slouží pro určení předmětu zakázky, a doplňkového slovníku, který se využívá při zadávání dalších kvalitativních informací.

Hlavní slovník

Hlavní slovník v současnosti obsahuje 9 454 výrazů uvádějících zboží, činnosti a služby, které se používají při zadávání veřejných zakázek. Hlavní slovník je založený na stromové struktuře obsahující kódy s maximálně 9 číselnými znaky (8místný číselný kód plus jedna kontrolní číslice), které souvisejí se slovním popisem druhu dodávky, stavebních prací nebo služeb představujících předmět zakázky:

 • první dvě číslice určují oddíly (XX000000-Y);

 • první tři číslice určují skupiny (XXX00000-Y);

 • první čtyři číslice určují třídy (XXXX0000-Y);

 • prvních pět číslic určuje kategorie (XXXXX000-Y);

 • poslední tří číslice vyjadřují vyšší stupeň přesnosti v rámci každé kategorie;

 • devátá číslice slouží k ověřování předchozích číslic.

       
Oddíl 45000000-7 Stavební práce
Skupina 45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště
Třída 45110000-1 Demolice a zemní práce
Kategorie 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce
Dílčí kategorie 45111100-9 Demoliční práce
45111211-0 Trhací práce
...
Skupina 45300000-0 Stavební montážní práce
Třída 45310000-3 Elektroinstalační práce
Kategorie 45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
Dílčí kategorie 45311200-2 Instalace a montáž elektrických zařízení
...

Tab. č. 1: Příklad struktury oddílu 45

Z hlavního slovníku může být vybráno, je-li potřeba, více kódů. Každý kód lze dále upřesnit podle zvláštních potřeb zadavatele pomocí několika kódů vybraných z kódů uvedených v doplňkovém slovníku.

Doplňkový slovník

Doplňkového slovníku lze použít k rozšíření popisu předmětu zakázky. Položky jsou tvořeny alfanumerickým kódem s příslušným slovním popisem umožňujícím přidání dalších podrobností vztahujících se ke specifické povaze nebo určení zboží, které má být zakoupeno.

Doplňkový slovník se skládá z 19 sekcí a 42 skupin. Sekce se používají k připojení popisů produktů (sekce A až H), zbývajících atributů pro stavebnictví/práce a další činnosti (sekce I až M) a služeb (sekce P až U).

Doplňkové kódy jsou všeobecné a nemají přímou vazbu na konkrétní kód v hlavním slovníku. Uživatelům se doporučuje použít co nejbližší atribut v doplňkovém slovníku, který odpovídá jejich potřebě, za předpokladu, že patří do sekce související s významem kódu v hlavním slovníku.

       
Sekce Skupina
A: Materiály A Kovy a slitiny
B Nekovy
...
M: Zbývající atributy pro dopravu A Atributy pro určený typ vozidla
B Vlastnosti vozidel
D Atributy pro zvláštní dopravu
E Atributy pro dopravu zboží zvláštní povahy
F S použitím vozidla
...

Tab. č. 2: Příklad oddílů doplňkového slovníku

Doplňkový kód

Nový doplňkový slovník zahrnuje dvě písmena (první písmeno vymezuje sekci, například produkty, druhé písmeno vymezuje skupinu), dvě číslice, které vymezují atributy, a kontrolní číslici.

                           
Sekce Skupina Vymezující atributy
A B Nekovy AB05-4 Beton
AB30-9 Vlna
AB35-4 Žula
...
I A Stavebnictví / práce IA01-9 Návrh a výstavba
IA05-1 Dokončovací práce
IA36-4 Pro budovy
...
M: A Typ vozidla MA04-3 Pro auta
MA08-5 Pro železnici
B Vlastnosti MB01-5 S levostranným řízením
MB04-4 Vysokorychlostní
...

Tab. č. 3: Příklad vymezujících atributů doplňkového slovníku

Příklady určení kódu

Subjekt hledá vhodný kód pro popis výstavby jazykové laboratoře, která má být zcela vybavena a připravená k použití. Nejvhodnějším kódem podle hlavního slovníku bude: 45214430-3 Výstavba jazykových laboratoří. K jednoznačnějšímu vymezení předmětu zakázky zadavatel připojí zvláštní kód vybraný v doplňkovém slovníku, přičemž vhodné kódy vyhledá v sekci D: Obecné, administrativní, skupině A: Obecné a administrativní atributy. Celý kód podle doplňkového slovníku: DA17-2 Stavba na klíč.

Zadavatel, který má zájem o pořízení osobního vozidla, vybere pro popis předmětu zakázky z hlavního slovníku kód: 34110000-1 Osobní vozidla a z doplňkového slovníku upřesní své požadavky dvěma kódy: MB02-8 S pravostranným řízením a CA36-8 Euro 5 (palivo).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích, bez daně z přidané hodnoty. Stanoví se na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem. Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky stanoví zadavatel před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky podle ustanovení § 30 Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky.

Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrnuje hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku (včetně předpokládané hodnoty změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v zadávací dokumentaci podle ustanovení § 100 Vyhrazené změny závazku). Do předpokládané hodnoty se zahrne i předpokládaná výše cen, odměn nebo jiných plateb, které zadavatel poskytne dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení.

Zakázka rozdělená na části

Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána v jednom nebo více zadávacích řízeních, nebo je zadávána zadavatelem samostatně anebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou. Uvedený součet musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.

Každá část musí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části pouze v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zakázky pravidelné povahy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako

 • skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců (nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců), upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců;

 • součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců (nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců), pokud nemá k dispozici předchozí údaje.

Za veřejné zakázky pravidelné povahy se nepovažují zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.

Má-li být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se takto stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle zvláštních pravidel uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb. v ustanovení § 20 nebo 21.

Zvláštní pravidla pro dodávky

Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky je podle ustanovení § 20 rozhodná u smlouvy na dobu

 • určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy;

 • neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců.

Zvláštní pravidla pro služby

Pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby, u které se nestanoví celková smluvní cena, je rozhodná podle ustanovení § 21 předpokládaná výše úplaty

 • za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání smlouvy rovna 48 měsíců nebo kratší;

 • za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou trvání delší než 48 měsíců.

Do předpokládané hodnoty musí zadavatel také zahrnout u pojišťovacích služeb pojistné, provizi a jiné související platby, u bankovních a finančních služeb poplatky, provize, úroky a jiné související platby a při projektové činnosti honoráře, provize a jiné související odměny.

Zvláštní pravidla pro stavební práce

Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou nezbytné pro poskytnutí zadavatelem požadovaných stavebních prací, zahrne jejich hodnotu do předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Zvláštní případy

Pro stanovení předpokládané hodnoty rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému je rozhodná souhrnná předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mohou být na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému zadány.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na inovační partnerství je součet celkové předpokládané hodnoty výzkumných a vývojových činností, které proběhnou ve všech fázích inovačního partnerství, a celkové předpokládané hodnoty dodávek, služeb nebo stavebních prací, které mohou být v rámci inovačního partnerství vyvinuty a pořízeny.

Vymezení některých dalších pojmů

V zadávacím řízení se používá řada pojmů, které definuje zákon takto:

 • Zadávacími podmínkami se rozumí veškeré zadavatelem stanovené

  • podmínky průběhu zadávacího řízení;

  • podmínky účasti v zadávacím řízení;

  • pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení;

  • pravidla pro hodnocení nabídek;

  • další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle.

 • Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů k uveřejnění a výzev

Nahrávám...
Nahrávám...