dnes je 15.7.2024

Input:

Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV)

13.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.7.5
Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV)

Igor Lüftner - Martin Šturma

Je-li elektrické zařízení instalováno v prostoru, kde může být v atmosféře přítomna nebezpečná koncentrace a nebezpečné množství hořlavých plynů, par, mlhy, hořlavých vláken nebo prachů, musejí být použita ochranná opatření pro snížení pravděpodobnosti výbuchů v důsledku iniciace oblouky, jiskrami nebo horkými povrchy, vznikajícími buď v normálním provozu, nebo za stanovených poruchových podmínek.

Podmínky iniciace, bezpečné vzdálenosti a stanovení zón jsou popsány v dokumentaci o ochraně před výbuchem (DOPV) dle NV č. 406/2004 Sb., kterou musí nechat provozovatel EZ v prostředí s nebezpečím výbuchu vypracovat.

Pro vznik výbuchu je nutný současný výskyt výbušné atmosféry a zdroje iniciace. Ochranná opatření mají za cíl snížit riziko na přijatelnou úroveň, aby se nemohly stát zdrojem iniciace.

Pro usnadnění výběru vhodného elektrického zařízení a navrhování vhodné elektrické instalace se prostory s nebezpečím výbuchu dělí na:

Zóna 0 – je prostor, ve kterém je výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy přítomna trvale nebo po dlouhou dobu nebo často.

Zóna 1 – je prostor, ve kterém je občasný vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy pravděpodobný.

Zóna 2 – je prostor, ve kterém vznik výbušné atmosféry tvořené směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy není pravděpodobný, a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze výjimečně a pouze po krátký časový úsek.

Zóna 20 – je prostor, ve kterém je výbušná prašná atmosféra přítomna trvale nebo po dlouhé časové období.

Zóna 21 – je prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné prašné atmosféry za normálního provozu.

Zóna 22 – je prostor, ve kterém není pravděpodobný vznik výbušné prašné atmosféry za normálního provozu, a pokud výbušná atmosféra vznikne, je pravděpodobné, že k tomu bude docházet pouze zřídka a výbušná prašná atmosféra bude přítomna pouze krátké časové období.

Zařízení musí být instalováno v souladu se svou dokumentací. Pozornost má být věnována ověření, zda vyměnitelné části, jako jsou např. žárovky, jsou správného typu a výkonu.

Pro správnou instalaci nebo rozšíření stávající instalace se vyžadují následující informace:

  • dokumenty o klasifikaci prostoru;

  • instrukce o zřizování a připojení;

  • dokumentace od elektrických zařízení se zvláštními podmínkami, např. od zařízení s číslem certifikátu doplněním symbolem "X";

  • dokumentace popisují systém u jiskrově bezpečných systémů;

  • prohlášení výrobce/odpovědné osoby.

Pro výběr vhodného elektrického zařízení pro nebezpečné prostory jsou nutné následující údaje:

  • klasifikace nebezpečného prostoru;

  • teplotní třída nebo teplota vznícení plynu nebo páry;

  • kde je to potřebné, klasifikace plynu nebo páry ve vztahu

Nahrávám...
Nahrávám...