dnes je 25.2.2024

Input:

Funkční požadavky

6.5.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.4.1
Funkční požadavky

Plynovod slouží k zásobování plynových spotřebičů plynem. Zemní plyn je v ČR nejrozšířenějším plynným palivem. Zemní plyn má vysokou výhřevnou hodnotu a jeho spalování má poměrně malý dopad na životní prostředí. Na druhé straně však přináší užívání plynových zařízení i rizika ohrožení životů, zdraví i majetku.

Plynovod

Zařízení pro rozvod plynů (plynovod) a zařízení pro spotřebu plynů spalováním (převážnou část představují domovní plynovody a spotřebiče o výkonu do 50 kW) jsou součástí tzv. odběrných plynových zařízení, na něž se vztahují velmi přísné předpisy, a to jak pro zřizováním tak také pro provoz. Základní zákonnou normou, která vytváří legislativní předpoklady k zajištění nezbytné péče o předmětná plynová zařízení, je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. Úplné znění energetického zákona je uvedeno v částce 26/2005 Sb.

Navrhovat plynovody smějí pouze odborně způsobilé osoby. Projektant plynovodu musí předat podklady pro provedení a umístění plynovodu osobám odpovědným za výstavbu plynovodu. Plynovody se projektují tak, aby při vzniku požáru v budově bylo možné poškození plynovodu vedoucí k úniku plynu omezeno na minimum, a tak byla vyloučena možnost výbuchu plynu. Plynovod se navrhuje a montuje tak, aby bylo možno provést zkoušky a jeho odvzdušňování a odplyňování. Kovové potrubí plynovodu musí být vodivě pospojováno. Na potrubí, plynoměr a ostatní součásti plynovodu se nesmí přenášet nadměrné mechanické namáhání. Plynovod nemá být veden úhlopříčně. Při vedení plynovodu nepřístupnými místy je nutno věnovat zvýšenou pozornost jeho montáži a ochraně proti korozi.

Odběrná plynová zařízení – (viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 energetického zákona) jsou všechna zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím však měřicí zařízení – plynoměr. Základní povinností provozovatele je udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady, je nutné povinen tuto odstranit bez zbytečného odkladu.

Odběrná plynová zařízení jsou i vyhrazenými plynovými zařízeními, které určuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Na bezpečnost plynových zařízení pamatuje vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. Na škodu věci však je, že narozdíl od zmiňovaného energetického zákona tyto vyhlášky neplatí pro fyzické nepodnikající osoby – občany. S ohledem na bezpečnost provozu domovních plynovodů a plynových spotřebičů však lze tyto úkony jen doporučit.

Jsou jimi kontrola a revize zařízení. Kontrola zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany. Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.

O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl, datum kontroly, rozsah kontroly, zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění a podpis pracovníka, který kontrolu provedl. Kontrola zařízení se provádí jednou za rok.

Revize zařízení

Revize zařízení
  1. Revize zařízení jsou výchozí a provozní; rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.

  2. Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové, zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů. 1)

  3. Pro provádění revizí je organizace, která zařízení provozuje, povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období a upravovat je podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.

  4. V odůvodněných případech může stanovit inspektorát provedení mimořádné revize.

Výchozí revize

Výchozí revize
  1. Na každém

Nahrávám...
Nahrávám...