dnes je 5.12.2022

Input:

Funkční požadavky

13.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.1
Funkční požadavky

Funkční požadavky

Základním požadavkem na technická zařízení budov, a tím i na jednotlivé výrobky, z nichž jsou sestavena, je respektování směrnice č. 89/106 EHS o stavebních výrobcích, resp. jejích 6 bodů. Ustanovení, obsažená v jednotlivých bodech platí přiměřeně pro každou následující kapitolu.

  1. Mechanická stabilita. Velmi důležité je zajištění mechanické stability jak samotného dílu, tak také jeho působení, zejména na nosné konstrukce stavby.

  2. Požární bezpečnost. K zajištění požární bezpečnosti přispívá např. speciální těsnění při prostupech vedení jednotlivými požárními úseky, používání požárně odolných materiálů aj.

  3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí. Důležitým požadavkem je hledisko ochrany zdraví a životního prostředí. V praxi to znamená, že pro realizaci je nutno použít výrobků šetrných k životnímu prostředí. Navíc musí být kladen důraz na jejich správnou aplikaci (např. vyústění kouřovodů aj.).

  4. Bezpečnost při užívání. Každé zařízení musí být navrženo a namontováno tak, aby při jeho užívání (provozu) bylo omezeno na minimum riziko úrazu např. popálením při styku s horkými částmi rozvodů, ochranou před úrazem pohybujícími se částmi zařízení, únikem plynu aj.

  5. Ochrana proti hluku. Důležitým požadavkem je přijetí vhodných opatření, která brání vzniku, popřípadě šíření hluku.

  6. Úspora energie a ochrana tepla. Posledním šestým požadavkem je v maximální možné míře navrhovat zařízení s nízkou spotřebou energie (s maximální možnou účinností), která vyhoví požadavkům na funkci každého zařízení TZB. S tím úzce souvisejí požadavky na tepelnou izolaci rozvodů a rekuperaci tepla při větrání.

Vytápění má nezastupitelnou funkci v zajištění a udržování tepelné pohody prostředí, a proto musí být obytné místnosti a příslušenství bytu vytápěny na požadovanou vnitřní teplotu, a to na takovou teplotu, kdy má člověk příjemný pocit. Ten nastává při rovnováze mezi teplotou lidského těla a součtem teplot vzduchu a okolních ploch v místnosti. Takovému stavu se říká tepelná pohoda. Tepelná pohoda je závislá na druhu činnosti, oblečení, na rychlosti proudění vzduchu, relativní vlhkosti a dalších podmínkách v místnosti.

Tepelná pohoda

Tepelnou pohodu je třeba zajistit pomocí tepelně technických vlastností stavby a souladu mezi vytápěcím a větracím systémem. V našich klimatických podmínkách trvá topné období cca 2/3 roku. Vytápění spotřebovává mnoho tepelné energie. Z toho důvodu musí být k výrobě tepla užíváno bezvadné vysoce energeticky účinné (úsporné) a lehce regulovatelné zařízení. Samozřejmostí je mechanická stabilita, bezpečnost při užívání, nízká hladina hluku aj. Požadavkům na úsporný provoz samozřejmě vyhovují nově budované objekty, a to jak tepelně technickými vlastnostmi obvodových konstrukcí, tak také moderním vytápěcím zařízením. Z toho vyplývá, že těžiště úspor spočívá v rekonstrukcích stávajících budov, a to jak ve zlepšování tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí, tak také v modernizaci vytápěcích zařízení, např. montáží kvalitnější regulace. Vytápěcí zařízení nesmí být

Nahrávám...
Nahrávám...