dnes je 8.6.2023

Input:

Mapové podklady pro výstavbu

16.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4
Mapové podklady pro výstavbu

Ing. Bohumil Kuba

MAPOVÁ DÍLA VŠEOBECNĚ

Druhy a rozdělení map

Jako červená niť se naším životem vine známé slůvko "mapa“. Je to pochopitelné, protože se jedná o dokument, který vypovídá o lokalizaci vybraných předmětů a jevů nejen na zemském povrchu, ale i pod ním nebo naopak v kosmu. Mapa je přebohatý zdroj informací. Nejen o tom, kam směřují naše cesty a jak jsou naše cíle vzdálené, ale ze speciálních atlasů a publikací se na bázi map dozvídáme maximum informací, např. o hvězdné obloze, o nalezištích surovin, o hloubce oceánů a také o světových dějinách, o klimatických poměrech kontinentů, o jejich geomorfologickém složení, o hospodářských a politických poměrech v jednotlivých státech a o mnoha dalších skutečnostech, které podle profesního zaměření zajímají široký okruh obyvatelstva.

Na pultech našich obchodů je k dispozici značné množství oblíbených turistických map domácí i zahraniční provenience. Existují však mapové prodejny se speciální nabídkou map v široké škále mapových měřítek v tištěné a digitální podobě, které mají rozmanitý obsah pro denní praxi a jsou pro mnohé uživatele map prakticky nepostradatelné. Jedná se o státní mapová díla. Sehrávají významnou úlohu u orgánů státní správy na různých stupních řízení, u samosprávných orgánů a u řady dalších subjektů, mezi nimiž nelze opominout podnikatelské subjekty. Jako přehledné a podrobné mapy jsou používány pro organizaci prací, pro řešení dopravních spojení, pro sledování postupu některých prací, pro zahraniční i vnitrostátní obchod, dopravní službu všeho druhu, zájmové organizace a sdružení i pro nepřebernou řadu dalších institucí.

Základní rozdělení map podle měřítek

Mapy velkých měřítek Mapy do měřítka 1 : 5000 včetně
Mapy středních měřítek Mapy do měřítka 1 : 200 000 včetně
Mapy malých měřítek Mapy s měřítkem menším než 1 : 200 000
Poznámka: Měřítko 1 : M vyjadřuje poměr zmenšení nezkreslené délky v mapě k odpovídající délce ve skutečnosti. V praxi se používá nejvíce měřítek dekadických. Některé mapy z kategorie "velkých měřítek“ (mapy katastrální) jsou z části dosud zpracovány v měřítku sáhovém: 1 sáh = 1,896484 m.

ZEMĚMĚŘICTVÍ

Informace ze zeměměřictví

Řada činností při realizaci stavebního zákona a navazující stavební praxe je spojena nejen s katastrem nemovitostí České republiky, ale i se zeměměřictvím, které zahrnuje geodetické, fotogrammetrické a kartografické práce (tvorbu, obnovu a vydávání mapových podkladů). Je skutečností, že stavební činnost u zeměměřičů nejen začíná, ale i končí, a je proto vhodné se seznámit se základními informacemi o tomto oboru.

Zeměměřictví je významnou disciplinou společenských vztahů a jeho výsledky jsou využívány v řadě odvětví národního hospodářství. Mezi zeměměřické činnosti patří zejména budování, obnova a údržba základního a podrobného bodového pole, podrobné měření hranic územně-správních celků a nemovitostí a dalších předmětů, které jsou obsahem kartografických děl. Do zeměměřických činností náleží též vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, vyměřování státních hranic, tvorba, obnova a vydávání kartografických děl, standardizace geografického názvosloví, určování prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie a dálkového průzkumu Země, vedení dat v informačních systémech zeměměřictví, včetně dokumentace a archivace výsledků těchto činností. Výsledky zeměměřických činností jsou využívány též pro katastr nemovitostí při tvorbě katastrálních map.

Geodézie představuje jednu z vědních disciplin o Zemi, která pomocí geometrických a fyzikálních metod získává o Zemi a o jejích částech údaje metrického a fyzikálního charakteru a zjišťuje geometrické údaje pro tvorbu map a pro potřeby jiných oborů (geodézie fyzikální, geometrická, inženýrská, kinematická, mořská, průmyslová, stavební apod.). Významné místo dnes zaujímá i geodézie kosmická a geodézie družicová, které na základě pozorování jevů v kosmickém prostoru řeší geodetické úlohy nejmodernějšími technickými prostředky. Fotogrammetrie je obor, který se zabývá určováním tvaru, rozměru a polohy předmětů zobrazených na snímcích získaných z pozemních stanovisek, z letadel nebo z jiných létajících nosičů, z družic nebo z orbitálních laboratoří. Kartografie je obor, který v kartografických dílech zobrazuje jevy a jejich vztahy na Zemi i v kosmu a přispívá k jejich výzkumu a poznávání.

Zeměměřický úřad

Správním úřadem, v jehož působnosti je zejména správa geodetických základů České republiky, základních a tematických státních mapových děl a správa základní báze geografických dat České republiky, je Zeměměřický úřad s celostátní působností se sídlem v Praze. Do tohoto úřadu jsou organizačně začleněny Prodejny map (viz níže) a Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který archivuje a veřejnosti zpřístupňuje výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací provedených v minulosti na českém území (podrobnosti o Zeměměřickém úřadu na adrese www.cuzk.cz ).

Produkce Zeměměřického úřadu

Produkce Zeměměřického úřadu
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů (DATAZ):

  V DATAZ jsou uloženy všechny trigonometrické a zhušťovací body z území celé ČR s přesahem na území sousedních států. Jsou v ní uloženy všechny zničené body a všechny změny souřadnic. Správu trigonometrických bodů zajišťuje , včetně průběžné aktualizace DATAZ. Správu zhušťovacích bodů zajišťují příslušné katastrální úřady (katastrální pracoviště). Přístup do DATAZ je zdarma na webové adrese www.dataz.cuzk.cz (viz Vzory s komentářem Vzory s komentářem).

 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS):

  Obsahuje body Základního výškového pole z území celé ČR (základní nivelační body, I., II. a III. řád ČSNS). Správu databáze a její průběžnou aktualizaci zajišťuje . Přístup do ČSNS je zdarma na webové adrese www.nivelace.cuzk.cz (viz Vzory s komentářem Vzory s komentářem).

 • Česká síť permanentních stanic pro určování polohy – CZEPOS – poskytuje uživatelům GPS (Global Positioning System) korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky (obsahuje 26 stanic GPS).

 • Ortofoto České republiky (barevné) v kladu listů Státní mapy 1 : 5000. Data jsou v rastrovém formátu TIF nebo MrSID s rozlišením 0,5 m.

 • Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED, jedná se o digitální topografický model území České republiky odpovídající mírou podrobnosti měřítku mapy 1 : 10 000.

 • Vektorové soubory správních a katastrálních hranic s databází pro měřítka 1 : 10 000 a 1 : 50 000. Grafické soubory správních hranic, územně technických jednotek a definičních bodů vznikly digitalizací příslušných prvků Základní mapy České republiky 1 : 10 000, resp. Základní mapy České republiky 1 : 50 000 a doplněním identifikátorů správních a územních jednotek.

 • Databáze GEONAMES poskytuje kompletní soubor informací o geografických názvech (názvech terénních tvarů, vodstva, pozemků) a názvech sídelních jednotek standardizovaných pro Základní mapu České republiky 1 : 10 000.

 • Státní mapové dílo v tištěné a digitální podobě.

Geodetické systémy a závazná státní a tematická mapová díla

Novelizované nařízení vlády

Legislativní rámec této produkce odpovídá novelizovanému nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání. V potřebné míře respektuje dosavadní národní geodetické referenční systémy a kartografická díla a přináší potřebné úpravy, které vyplývají z širších potřeb, zejména z potřeby obrany státu a krizového řízení. Reaguje též na potřeby resortu Ministerstva obrany a na zavádění standardizačních dohod NATO.

Vládní nařízení vychází ze skutečnosti, že:

 1. civilní mapové dílo důsledkem dřívějšího maximálního utajování "významných“ objektů obrany a hospodářství trpělo částečným omezením obsahu,

 2. vojenské topografické dílo, sice bohatší svou náplní, nemohlo díky měřítku, které odpovídalo zejména potřebám obrany státu, uspokojit uživatele, kteří potřebovali detailnější lokalizaci na mapě,

a zohlednilo následnou situaci, kdy byl vytvářen časový prostor pro tvorbu kvalitního mapového díla pro potřeby hospodářství, ekologie, obrany státu i mezinárodní spolupráce.

Digitalizací Základní mapy České republiky 1 : 10 000 vznikl generačně nový produkt – Základní báze geografických dat (ZABAGED), která má charakter geografického informačního systému, jehož správcem je Zeměměřický úřad v Praze.

Digitalizací Vojenské topografické mapy 1 : 25 000 vznikl Digitální model území (DMÚ 25). Byly tak vytvořeny podmínky pro převedení vojenského mapového díla do světového geodetického referenčního systému 1984 (WGS84), jehož používání je např. nezbytnou podmínkou pro začlenění Armády ČR do struktur NATO. Existence digitálních databází různého rozlišení prvků na zemském povrchu vytváří podmínky nejen pro uspokojení potřeb hospodářství, ale i pro obranu státu, krizové řízení a pro činnost složek integrovaného záchranného systému. Jsou tak vytvářeny podmínky nejen pro další sjednocování obsahu databází, snižování nákladů na jejich aktualizaci, ale i pro narůstající požadavky na přeshraniční spolupráci států v rámci Evropské unie.

Ve vládním nařízení jsou stanoveny tyto skutečnosti:

 1. Činnosti, pro které se využívají závazné geodetické systémy:

  • souřadnicový systém S 42/83 je možné nadále používat jen pro vyměřování a vedení dokumentárního díla státních hranic s Polskou republikou, a to pouze do doby jeho nahrazení dokumentárním dílem vytvořeným v jednom ze závazných geodetických systémů WGS84, ETRS nebo S – JTSK,

  • katastrální souřadnicové systémy Gusterbergský a Svatoštěpánský zůstávají v platnosti pouze při správě a vedení katastrálních map, a to do jejich nahrazení katastrálními mapami v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S – JTSK), se kterým se počítá v průběhu jejich digitalizace.

 2. Geodetické systémy, ve kterých se zobrazují jednotlivá závazná státní mapová díla a tematická státní mapová díla.

 3. Pro jaké účely jsou státní mapová díla určena: pro veřejné užití, pro zajišťování obrany státu, potřeby krizového řízení a integrovaného záchranného systému a při správě topografických a tematických mapových podkladů:

  • uvedeny jsou i změny v měřítkové řadě a rozdělení základního mapového díla na dva druhy map: Topografické mapy 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000 a Vojenské mapy České republiky 1 : 250 000, 1 : 500 000 (jejich značkový klíč je však odlišný od značkového klíče Topografických map ; změny jsou způsobeny požadavky Armády ČR na geografické zabezpečení, přechodem na systém WGS84 a na zavádění standardů NATO do mapové tvorby).

 4. Postup užití státního mapového díla v případech součinnosti orgánů krizového řízení se složkami integrovaného záchranného systému.

 5. Technické parametry závazných geodetických referenčních systémů.

Závazné geodetické referenční systémy

Geodetické referenční systémy závazné na území České republiky:

 • Světový geodetický systém 1984 je na území České republiky určen technologiemi kosmické geodézie, souborem souřadnic bodů, které jsou vztaženy ke světovému geodetickému systému 1984 v realizaci G873 a elipsoidem světového geodetického systému 1984.

 • Evropský terestrický referenční systém je na území České republiky určen technologiemi kosmické geodézie, souborem geocentrických souřadnic vybraných bodů geodetických základů, jejichž souřadnice byly vztaženy k epoše 1989.0 a evropskému terestrickému referenčnímu rámci (ETRF) v realizaci 2000 (ETRF2000) a elipsoidem geodetického referenčního systému 1980 (GRS80).

 • Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S - JTSK) je určen Besselovým elipsoidem, Křovákovým kuželovým zobrazením a souborem souřadnic bodů z vyrovnání trigonometrických sítí.

 • Katastrální souřadnicový systém Gusterbergský je určen Cassinihovým-Soldnerovým válcovým zobrazením s počátkem v trigonometrickém bodě Gusterberg v Horním Rakousku a trigonometrickou sítí z let 1824–1860.

 • Katastrální souřadnicový systém Svatoštěpánský je podobný předchozímu systému, jeho počátek je ale v trigonometrickém bodě ve věži chrámu sv. Štěpána ve Vídni. V obou uvedených systémech je kartografická pravoúhelníková soustava, ve které jsou zobrazeny v měřítku 1 : 2880 listy katastrální mapy.

 • Výškový systém Baltský – po vyrovnání (Bpv) je určen výškovým bodem, kterým je nula mořského vodočtu v Kronštadtu (viz vzor č. 14).

 • Tíhový systém 1995 (S – Gr95) je určen hladinou a rozměrem sítě, které jsou odvozeny z absolutních tíhových měření v mezinárodní gravimetrické síti.

 • Souřadnicový systém 1942 (S – 42/83) je určen Krasovského elipsoidem, Gaussovým příčným konformním zobrazením a souborem souřadnic, bodů z mezinárodního vyrovnání astronomicko-geodetických sítí.

Závazná státní mapová díla

Státní mapová díla závazná na území České republiky:

 • Katastrální mapa používaná pro vedení Katastru nemovitostí České republiky,

 • Státní mapa v měřítku 1 : 5000 (tvořena třemi složkami: složkou katastrální, složkou výškopisnou, složkou topografickou, kterou tvoří ortofoto (tato mapa nahrazuje postupně analogovou Státní mapu 1 : 5000, odvozenou),

 • Základní mapa České republiky v měřítcích 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 nebo 1 : 200 000,

 • Mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000,

 • Topografické mapy v měřítcích 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000,

 • Vojenská mapa České republiky v měřítcích 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000

 • Tematická státní mapová díla vytvořená na celém území státu na podkladě základních státních mapových děl 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000, 1 : 250 000 a 1 : 500 000.

Základní báze geografických dat

Základní báze geografických dat

Současný rozvoj užití geografických informací vedený výkonnými počítačovými a komunikačními technologiemi spolu se zahájením systematického budování a širokého uplatňování geografických informačních systémů vyvolává potřebu vybudovat a soustavně vést celostátní databázi se základními geografickými daty, která bude využitelná pro systematické budování a využívání geografických informačních systémů prakticky ve všech oborech, které provádějí analýzy o územních jevech.

Základní báze geografických dat České republiky (dále jen "ZABAGED“) je digitální databáze vybraných geografických informací o území České republiky vytvářená jako součást informačního systému veřejné správy. Svou přesností a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky 1 : 10 000. Vyhotovení a aktualizace databáze je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu.

Databáze obsahuje informace o geografických objektech a jevech v kategoriích:

Sídelní, hospodářské a kulturní objekty
Komunikace
Rozvodné sítě a produktovody
Vodstvo
Územní jednotky včetně chráněných území
Vegetace a povrch
Terénní reliéf
Geodetické body

Cílem tvorby ZABAGED je zabezpečit zejména potřeby uživatelů státní správy a samosprávy a fyzických a právnických osob na poskytování podrobných geografických informací v digitálních formách. Data jsou zpravidla používána jako jednotný lokalizační podklad pro tvorbu účelových informačních systémů a pro inženýrské projektování záměrů regionálního a celorepublikového rozvoje. Údaje databáze lze užívat a rozšiřovat její data lze pouze se souhlasem jejího správce za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem.

Poskytování dat správci databáze geografických dat České republiky (kterým je podle platného znění zákona č. 359/1992 Sb., Zeměměřický úřad v Praze) vybranými orgány ústředními správními úřady (tj. Ministerstvem životního prostředí – data o zvláště chráněných územích a dobývacích prostorech a o vodních tocích, Ministerstvem dopravy – data o dálniční, silniční, drážní a letištní síti, Českým statistickým úřadem – data o územních jednotkách podle klasifikace územních statistických jednotek) je bezplatné. Tato součinnost orgánů veřejné správy je upravena přímo zákonem, aby byla zajištěna systematická aktualizace databáze a jejího užití u těchto orgánů jako jednotného geografického podkladu pro GIS a tematické datové nadstavby.

Data z databáze jsou správním úřadům, soudům a orgánům veřejné správy pro výkon jejich působnosti poskytována bezplatně. Podrobnosti o ZABAGED na webové adrese www.cuzk.cz .

PRODEJNY MAP ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

Prodejny map jsou zřízeny v těchto městech:

Město Adresa E-mail Fax Telefon
Praha Pod sídlištěm 9
182 11 Praha 8
prodejna.map.praha@cuzk.cz 284 043 531 284 043 533
České Budějovice Prodejna zrušena – mapy jsou k dispozici v prodejně map v Praze
Plzeň Prodejna zrušena – mapy jsou k dispozici v prodejně map v Praze
Karlovy Vary Prodejna zrušena – mapy jsou k dispozici v prodejně map v Praze
Liberec Rumjancevova 10
460 01 Liberec
prodejna.map.lb@cuzk.cz 485 105 568 485 341 401
Ústí n. Labem Prodejna zrušena – mapy jsou k dispozici v prodejně map v Liberci
Pardubice Štrosova 512
530 03 Pardubice
prodejna.map.pu@cuzk.cz 466 657 166 466 023 170
Brno Úzká 471/6
602 00 Brno
prodejna.map.brno@cuzk.cz 542 532 293 542 532 292
Opava Praskova 11
746 55 Opava
prodejna.map.opava@cuzk.cz 553 698 216 553 698 222

Nabídka prodejen map

Prodejny map nabízejí:

 • státní mapová díla (základní a tematická) včetně mapových značek,

 • závazné tiskopisy pro zeměměřické práce a pro katastr nemovitostí,

 • předpisy rezortu zeměměřictví a katastru nemovitostí,

 • Statistické ročenky půdního fondu České republiky podle údajů katastru nemovitostí,

 • tituly edice "Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR“, např. Mezinárodní slovník geografických termínů užívaných na obecně geografických mapách, jména států a jejich územních částí, Vyšší geomorfologické jednotky České republiky.

Prodejny map nabízejí státní mapová díla z území své delimitace. Mapy územních celků (kromě Mapy okresů), Mapy správního rozdělení a Přehledy kladů mapových listů státních mapových děl poskytují všechny prodejny map z území celé České republiky.

Pražská prodejna nabízí kromě map z území své delimitace navíc Základní mapy České republiky měřítek 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000 z území celé České republiky. Kromě toho zajišťuje distribuci "Zpravodaje Českého úřadu zeměměřického a katastrálního“, ve kterém jsou publikovány všechny zásadní rezortní pokyny, návody a opatření.

Kromě prodeje map, tiskopisů a publikací zajišťují prodejny map i poradenskou službu. Oprávněným prodejcům se poskytují prodejní výtisky k dalšímu prodeji s rabatem. Prodej do zahraničí zajišťuje Zeměměřický úřad.

Mapy lze zakoupit v prodejnách map buď osobně, nebo mohou být zaslány poštou na fakturu na základě písemné objednávky.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO

Státní mapové dílo

Jeho sortiment je takový, že může uspokojit i ty nenáročnější požadavky na informace, které lze v mapách zobrazit. Státní mapové dílo je charakterizováno tím, že je vyhotovováno v zájmu státu a jeho tvorba, obnova a vydávání je vždy v působnosti státního orgánu. Jednotlivá státní mapová díla jsou vyhotovována podle jednotných pravidel a pokrývají souvisle celé území státu. Jejich vydavatelem je Český úřad zeměměřický a katastrální, zpracovatelem převážně Zeměměřický úřad s celostátní působností v Praze. Jednotlivé mapy tohoto rozsáhlého díla jsou veřejné, nejsou utajovány a jsou dostupné všem zájemcům, samozřejmě za příslušnou finanční úhradu.

Podrobnosti o jednotlivých typech a formách map se lze dozvědět z informačních katalogů map nebo z katalogů produkce Zeměměřického úřadu. To se týká zejména tištěné nebo digitální podoby mapového díla, dodavatele map, obsahu jednotlivých mapových děl, technologie zpracování, lhůt obnovy map, využití rastrových údajů, vysvětlivek mapových značek, zobrazení zeměpisné sítě, využití údajů ze Základní báze dat, zpracování map po vrstvách, map barevných bezešvých apod.

Státní mapová díla jsou předmětem autorského práva (s výjimkou katastrální mapy a digitální katastrální mapy). Autorská práva k nim vykonává vydavatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální, který rovněž stanovuje pravidla pro jejich využití. U tematických státních mapových děl je předmětem autorského práva také tematický obsah. Autorská práva k němu vykonává jeho zpracovatel.

Základní mapy mohou používat fyzické i právnické osoby v grafické formě jako kopie tiskových podkladů nebo prodejní výtisky, popř. v digitální formě. Užití těchto map k rozmnožování, reprodukci, přepracování nebo digitalizaci je dovoleno jen se svolením stanoveného správce mapového díla. S ním je možno uzavřít smlouvu o užití a sjednat cenu za užití. Podrobné informace o státním mapovém díle v analogové i digitální formě poskytnou prodejny map, popř. přímo Zeměměřický úřad, odbor kartografie a polygrafie (tel. 284 041 111).

Nahrávám...
Nahrávám...