dnes je 1.12.2023

Input:

Hospodaření s majetkem státu

20.9.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10
Hospodaření s majetkem státu

JUDr. Irena Novotná

Novelizace zákona č. 219/2000 Sb. a předpisů souvisejících

Právní úprava a novelizace pro rok 2010–2011

Hospodaření s majetkem státu upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích (dále ZMS), ve znění změn a doplňků a prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění.

V této kapitole jsou zohledněny změny v dalších zákonech, které v praxi souvisejí se ZMS a jejichž význam a smysl je stručně popsán. Změny byly provedeny zejména v roce 2010 i v roce 2011.

Novelizace zákona č. 219/2000 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb.

Zákon č. 219/2000 Sb., ve znění posledních změn a doplňků byl novelizován zákonem č. 227/2009 Sb. Zákonem se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech s účinností od 1. 7. 2010.

Vybudování pilířů elektronizace veřejné správy

Vytvoření centrálních registrů veřejné správy řeší potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází. Jedná se o jeden z pilířů elektronizace veřejné správy.

Právní úprava systému základních registrů

Informační systém základních registrů

Přijetím zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, s očinností od 1. 7. 2010 se otevřela možnost fungování systému základních registrů (novelizován zákonem č. 100/2010 Sb., o základních registrech, s účinností od 15. 4. 2010). Důvodem novelizace zákona č. 111/2009 Sb., zákonem č. 100/2010 Sb., byla změna vlády, a z toho důvodu bylo nutno analyzovat některých z přijatých kroků pro realizaci zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Proto vzhledem k časovému posunu schvalovacích procesů projektů v Integrovaném operačním programu nebylo možné, aby se ukončilo přechodné "testovací období" systému základních registrů k 30. 6. 2011. Jako reálný termín ukončení přechodného “testovacího období" bylo stanoveno datum 30. 6. 2012. Tím se realizace posouvá o jeden rok. Až po zkušenostech s implementací datových schránek orgány veřejné moci byly stanoveny podrobnější termíny a podmínky přechodu jednotlivých agendových informačních systému na využívání údajů ze základních registrů tak, aby po přechodném období měli správci základních registrů jistotu, že orgány veřejné moci a jejich informační systémy jsou adekvátně připraveny k využívání údajů ze systému základních registrů bez omezení poskytovaných služeb jiným orgánům veřejné moci a veřejnosti.

Konkrétně o novele zákona č. 219/2000 Sb., zákon č. 227/2009 Sb.

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, novelizuje zákon č. 219/2000 Sb., v následujícím ohledu:

Do zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, se vkládá § 64a zákona. Ukládá Ministerstvu vnitra nebo Policii České republiky, aby poskytovaly pro výkon působnosti na úseku hospodaření s majetkem státu Ministerstvu financí a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto zákonem vymezené údaje podle ustanovení § 64a.

NOVELIZACE DALŠÍCH ZÁKONŮ, SOUVISEJÍCÍCH SE ZÁKONEM č. 219/2000 Sb .

Se zákonem č. 219/2000 Sb., v platném znění, souvisí celá řada právních předpisů, které byly v průběhu let 2010–2011 novelizovány. Jelikož se při aplikaci zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, tyto jednotlivé předpisy v nejrůznějších situacích též v praxi aplikují, tento následující přehled slouží k orientaci v jinak dost nepřehledné situaci, která se týká zejména systému hospodaření s veřejnými prostředky. Jde o zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, v platném znění a zákon č. 13/1997, o pozemních komunikacích. Lze jen doporučit k pozornosti zákon č. 281/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2011, který mění některé zákony v souvislosti se zákonem č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, s účinností od 1. 1. 2011.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl novelizován zákonem č. 227/2009 Sb., o němž je pojednáno výše, a zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, s účinností od 1. 1. 2011. Novelizace spočívá ve změně znění ustanovení § 22 odst. 13, kde za slovo "odvodů“ se vkládají slova "a penále“. V tomtéž ustanovení § 22 odst. 13 se za větu první novelou vložila věta: "Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. a větu poslední novela zrušila. Současně se do tohoto ustanovení doplnil odst. 14, který zní:

"Územní samosprávný celek poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků.“

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon o rozpočtových pravidlech byl v roce 2010 novelizován celkem třikrát. Jelikož se jedná o stěžejní zákon, vztahující se k hospodaření majetku státu, je nutné jeho novelizace sledovat. Zákon byl změněn novelou – zákonem č. 139/2010 Sb., s účinností od 20. 5. 2010.

Změna, která se týká dotací, spočívá ve změně ustanovení § 14 zákona.

V ustanovení § 14 se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který včetně poznámky pod čarou č. 15b zní:

 1. (7) Poskytovatel může v rozhodnutí o dotaci stanovit u programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální, jejichž výše nemusí být prokazována. Paušální výdaje nebo náklady se stanoví:
  1. procentem ze skutečně vynaložených a prokázaných, poskytovatelem stanovených výdajů nebo nákladů projektu,

  2. na základě poskytovatelem stanovených jednotkových nákladů, nebo

  3. jako pevná částka pokrývající veškeré výdaje či náklady projektu nebo jejich část.

Nařízení Evropského parlamentu

Jde o implementaci Čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, ze dne 5. 7. 2006, o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 397/2009. Čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. 7. 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2009.

Novela, zákon č. 199/2010 Sb., s účinností od 1. 1. 2011

Další novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, přináší zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony s účinností od 1. 1. 2011. V ustanovení § 35 zákona č. 218/2000 Sb., s účinností od 1. 1. 2011 jsou tyto změny:

Změna v ustanovení § 35 zákona č. 218/2000 Sb.

Nadpis § 35 zní: "Výkon činností v souvislosti s řízením státního dluhu“. V ustanovené § 35 odst. 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:
"(1) Ministerstvo nebo právnická osoba jím zřízená podle zvláštního zákona jsou v souvislosti s řízením státního dluhu oprávněny:

 1. sjednávat obchody s investičními nástroji a cennými papíry nabývat, zcizovat a právně zatěžovat investiční nástroje a cenné papíry, zejména obchodovat na vlastní účet se státními dluhopisy a dalšími investičními nástroji; tyto obchody je ministerstvo oprávněno sjednávat s tuzemskými či zahraničními osobami, a to samostatně nebo prostřednictvím jiné osoby,

 2. organizovat trh se státními dluhopisy,

 3. provozovat platební systém podle zákona upravujícího platební styk; tento platební systém se nepovažuje za platební systém s neodvolatelností zúčtování,

 4. vést evidenci zaknihovaných nebo listinných státních dluhopisů, včetně státních dluhopisů pro fyzické osoby, a provádět související činnosti; tato evidence je samostatnou evidencí podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, vede se též v evidenci emise a provozní řád pro její vedení stanoví ministerstvo,

 5. provozovat vypořádací systém podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu pro státní dluhopisy; existence a název tohoto vypořádacího systému se Komisi Evropských společenství nenahlašuje,

 6. provádět úschovu a správu státních dluhopisů a jiných cenných papírů, nebo

 7. zabezpečovat další činnosti spojené s řízením státního dluhu.“

Oprávněné osoby, vykonávající činnosti v souvislosti se státním dluhem

Do ustanovení § 35 se vkládá odst. 2 v návaznosti na odst. 1 písm. a v tomto doslovném znění:

"(2) Činnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody s ministerstvem vykonávat tuzemská nebo zahraniční osoba, je-li k výkonu takové činnosti oprávněna; činnost uvedenou v odstavci 1 písm. a) může na základě dohody ministerstvo vykonávat také prostřednictvím České národní banky.“

Změna zákona o platebním styku

V této souvislosti se vkládá do ustanovení § 62 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, odst. 3 v tomto doslovném znění: "(3) Výkon činností uvedených v odstavci 1, pokud je vykonává ministerstvo nebo právnická osoba zřízená podle jiného právního předpisu ministerstvem, nepodléhá dohledu České národní banky a není k němu třeba povolení, registrace nebo jiné podnikatelské oprávnění.“

Novela, zákon č. 227/2009 Sb.

Novelou – zákonem č. 227/2009 Sb., je dotčen i zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších změn a doplňků, v souvislosti se zákonem o základních registrech, jak je pojednáno výše.

Novela, zákon č. 281/2009 Sb.

Tato novela je vydaná v souvislosti s daňovým řádem, zákonem č. 280/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2011 a mění zákon č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech, v ustanovení § 44, který řeší správu odvodů a porušení rozpočtové kázně takto:

V ustanovení § 44a odst. 8 včetně poznámek pod čarou č. 24 a 24a zní:
"(8) Správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále vykonávají územní finanční orgány podle daňového řádu. Porušitel rozpočtové kázně má při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně postavení daňového subjektu. Územní finanční orgán poskytuje na vyžádání informace získané při správě odvodů správnímu orgánu, který rozhodl o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, a orgánu oprávněnému ke kontrole těchto poskytnutých prostředků, jakož i ke kontrole použití prostředků státního rozpočtu nebo jiných peněžních prostředků státu, jde-li o informace týkající se správy odvodu za porušení rozpočtové kázně; to platí i pro příslušný orgán Evropské unie a správní orgán, který se podílí na správě těchto prostředků poskytnutých ze zahraničí. Penále, které vzniklo v důsledku porušení rozpočtové kázně před vyměřením, je splatné do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvod a penále lze vyměřit do 10 let od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.“ Část druhá se ruší.

Dále byl zákon novelizován zákonem č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2009 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony s účinností od 1. 1. 2011, zákonem č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony s účinností od 1. 3. 2011 a zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, s účinností od 1. 4. 2011.

POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

Novelou – zákonem č. 229/2009 Sb., účinným od 1. 1. 2010, se změnil zákon č. 569/1991 Sb., na základě usnesení vlády č. 257 "Zásady transformace Pozemkového fondu České republiky, ze dne 17. 3. 2008, které uložilo ministrovi zemědělství zahájit přípravu legislativních a organizačních kroků v souvislosti s transformací Pozemkového fondu. Prvním krokem k transformaci Pozemkového fondu České republiky bylo nahradit kolektivní způsob řízení Pozemkového fondu České republiky způsobem monokratickým. Dalším úkolem vyplývajícím z tohoto usnesení bylo připravit materiál k vymezení rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů státu. Úkoly vyplývající z usnesení vlády, týkající se změny způsobu řízení Pozemkového fondu České republiky a vymezení

Nahrávám...
Nahrávám...