dnes je 30.9.2022

Input:

Hrubé terénní úpravy

13.5.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2
Hrubé terénní úpravy

Hrubé terénní úpravy (HTÚ) představují část stavebního díla, která má učinit staveniště způsobilým pro realizaci stavby zejména odstraněním překážek a srovnáním území. Zde se zaměříme na zemní práce související s tímto záměrem.

Kulturní vrstvy zeminy

Nachází-li se v prostoru staveniště kulturní vrstvy zeminy (ornice, podornice), je třeba postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších úprav, který ukládá účastníkům stavebního procesu řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu, zejména:

  • skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše,

  • postarat se o jejich řádné uskladnění pro účely rekultivace, anebo zajistit jejich odvoz a rozprostření na určené plochy.

Jedná se o problematiku ostře sledovanou, která je standardním předmětem příkazových částí rozhodnutí orgánů v územních a stavebních řízeních. Odpovědnost má stavebník, který praktické činnosti přenáší na zhotovitele. V návaznosti na klasifikaci půd, výsledky geologického průzkumu a podmínky staveniště jsou určeny tloušťky snímaných vrstev a způsob nakládání se sejmutou hmotou. Pokud se počítá se skladováním humusu, přistupuje k tomu i ošetřování během doby uložení. V lesních prostorách snímání humusu nepřichází v úvahu.

Mezideponie ornice

Pro rozpojování a shrnování humusu používáme dozery, nebo stroje vybavené dozerovou radlicí, s dopravou až do cca 60 m. Mezideponie ornice vytváříme do výše max. 1,5 až 2,0 m se sklony svahů 1:1,5 až 1:2 na projektem vhodně určených místech, kde budou chráněny před negativními vlivy prostředí (rozmáčení, vysušování větrem, znečišťování odpady apod.). Vybrané místo musí umožňovat ošetřování případně překládání zeminy v průběhu skladování. Pokud se předpokládá zemědělské využití dočasné skládky, musíme ji koncipovat tak, aby nebyla znehodnocena zejména těžkou dopravní technikou (dopravní cesty, podmínky využívání).

Projekt hrubých terénních úprav

Hrubé terénní úpravy provádíme jako celek v celém areálu. Výjimku tvoří při svažitém území násypy na plochách, kde budou prováděny zakládací práce a kde má mít násyp větší tloušťku. Tomu musí odpovídat projekt hrubých terénních úprav, zpracovaný v textové části i situaci v potřebných podrobnostech. Musí navazovat na měřickou síť stavby a být kótován způsobem, který odpovídá předpokládanému způsobu provádění (pravoúhlá síť, polární souřadnice, GPS, LPS viz dále). Ve svažitém území odděluje plochy odkopávek a násypů tzv. nulová čára. V situaci znázorňujeme plochy, na nichž se mimo odstranění ornice neprovádějí odkopávky a hlavně násypy, které jsou obsahem jiných projektů (plochy silnic, vleček a částí těch objektů, které budou zakládány od úrovně rostlého terénu). V rámci HTÚ neprovádíme násypy pro komunikační tělesa a skladové plochy silně zatížené. Tyto násypy vyžadují pečlivější hutnění než je obvyklé u běžných terénních úprav.

Pokud se na staveništi mají přemísťovat zeminy rozdílné kvality, musí projekt určit plochy, které mají být zasypány kvalitní zeminou, a místa, kde může být užita zemina méně kvalitní.

Doporučuje se zakládat od rostlého terénu a násypy pod podlahami provádět v rámci pozemního objektu současně se zasypáváním stavebních jam, resp. patek.

Ve vysokých násypech se nedoporučuje provádět kanalizace s výjimkou těch případů, kdy mají být trouby položeny na povrchu rostlého terénu nebo pod ním. Trouby v násypech je třeba uložit na hutněné štěrkopísky nebo jiný vhodný podklad. Opěrné a obkladní zdi zabezpečující zářezy a různé úrovně nádvoří zařazujeme do HTÚ jen tehdy, pokud to je nezbytné k provedení zemních prací. Pokud je lze provést později anebo jako součást jiných objektů (vlečky, silnice, parkoviště apod.), je lépe je navrhovat a realizovat jako samostatný objekt.

Odvodnění

Pláň realizovaná při hrubých terénních úpravách nemá být vodorovná, pokud není vytvořena dobře propustnými zeminami. Požaduje se spád 1–2% s možností odvodnění.

Nahrávám...
Nahrávám...