dnes je 15.7.2024

Input:

Vzorové dokumenty

29.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3.3 Vzorové dokumenty

Na základě výše uvedeného připadají v úvahu dvě vzorové smlouvy. Jedna se týká expertní činnosti, kterou zadavatel uzavírá za účelem provedení expertizy dokumentace. Druhý vzor se týká odborné pomoci pro vyhotovení zadávací dokumentace.

VZOR Č. 1 SMLOUVA NA EXPERTNÍ ČINNOST

Vzor
Stáhnout vzor

Číslo smlouvy zadavatele:

Číslo smlouvy zpracovatele:

SMLOUVA NA EXPERTNÍ ČINNOST

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. K podmínkám smlouvy se vztahuje zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění, a zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a předpisy související.

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Zadavatel

Magistrát Města Ostravy
Karlova 5
702 00 Ostrava

Jehož jménem jedná: Ing. Ivo Musil, primátor

Za zadavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Janoušek

ve věcech technických: Ing. Petr Střádal

Bankovní spojení: KB, pobočka Ostrava 2, Janouškova 4, 702 00 Ostrava

číslo účtu: 987654567/0100

IČO: 75773390

DIČ: CZ75773390

Dále jen zadavatel

1.2. Zpracovatel

Obchodní firma: Praxis, s.r.o

Sídlo: Tolstého 5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Ing. Janem Vyčítalem, jednatelem

Za zpracovatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Bezoušková

ve věcech technických: Ing. Petr Havíř

Registrován u: Krajského soudu, Ostrava

Spis. zn.: C 22410

Bankovní spojení: KB, pobočka Ostrava 2, Janouškova 4, 702 00 Ostrava

číslo účtu: 667754567/0100

IČO: 85883390

DIČ: CZ85883390

Dále jen zpracovatel

Článek 2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení expertizy na projektovou dokumentaci stavby „Silnice II/876“, kterou zpracovala firma: Zálešák, s. r. o., se sídlem Ostrava.

Článek 3
Cena, fakturace a platební podmínky

 1. 3.1. Cena s DPH: 200 000 Kč

  DPH – není plátcem DPH

  Celková cena: 200 000 Kč

  Slovy: Dvěstě tisíc korun českých

 2. 3.2. Způsob určení ceny

  Cena je určena nabídkou. Cenová kalkulace, která je uvedena v příloze č. 1, je nedílnou součástí smlouvy.

 3. 3.3. Fakturace

  Úhrada ceny za dílo bude provedena po etapách. Měsíčně provedené práce budou fakturovány dílčími měsíčními fakturami. Zhotovitel SD ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH. Konečná faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí díla objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

 4. 3.4. Fakturace

  Faktura – daňový doklad – vystavená zpracovatelem musí obsahovat náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktura je splatná do 60 dnů ode dne doručení na adresu:
Magistrát města Ostravy
Karlova 5, 702 00 Ostrava

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo vyhotovit nově.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu objednatele

Článek 4
Dodací podmínky

 1. 4.1. Výchozí podklady

  Projektová dokumentace stavby „Silnice II/876“

 2. 4.2. Provedení expertizy

  Zpracovatel provede expertizu osobně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, a předpisů souvisejících, provádět expertní činnost.

 3. 4.3. Místo předání

  Magistrát města Ostravy

  Karlova 5, 702 00 Ostrava

 4. 4.4. Termín plnění

  Expertní posudek bude dodán v termínu 12/2008.

  Zpracovatel je povinen dodržet termín plnění.

 5. 4.5. Podmínky převzetí expertního posudku

  Zpracovatel splní svou povinnost, pokud expertizu dokončí a předá zadavateli expertní posudek bez vad a nedodělků.

 6. 4.6. Počet vyhotovení

  Expertní posudek bude dodán v počtu: 2 ks

Článek 5
Záruka za jakost

Expertiza musí být provedena v jakosti podle platných technických norem a předpisů.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1. Změny a zrušení smlouvy

V případě, že zpracovatel z důvodu vyšší moci není schopen osobně dokončit expertní činnost, zadavatel odstoupí od smlouvy. Obě strany vypořádají smluvní vztah Dodatkem ke smlouvě. Podstatné změny oproti smluvním ujednáním budou řešeny písemným a oboustranně odsouhlaseným Dodatkem, který je nedílnou součástí smlouvy.

6.2. Doložka utajení

Zpracovatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zadavatele předané podklady ani výsledky své činnosti nebo jejich část neposkytne dalším osobám nebo institucím. Za porušení této odpovědnosti zaplatí zpracovatel pokutu ve výši škody, kterou způsobil svým jednáním zadavateli.

6.3. Prohlášení o právní čistotě

Zpracovatel prohlašuje, že se k výsledku jeho činnosti nevztahují práva třetích osob.

6.4. Prohlášení o nezávislém postavení zpracovatele expertizy

Zpracovatel prohlašuje, že vzhledem k povaze své činnosti je v nezávislém postavení vůči zhotoviteli posuzované dokumentace.

6.5. Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody

Nebezpečí škody na zhotovované věci však nese až do okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí díla zpracovatel.

6.6. Řešení sporů

Vzniklé spory mezi smluvními stranami budou přednostně řešeny dohodou.

6.7. Trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

6.8. Platnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Smlouva je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Obě smluvní strany obdrží 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Za zadavatele:
Ing. Ivo Musil, primátor

Za zpracovatele:
Ing. Jan Vyčítal, jednatel


VZOR Č. 2 SMLOUVA NA ODBORNOU POMOC

Vzor
Stáhnout vzor

Číslo smlouvy zadavatele:

Číslo smlouvy zpracovatele:

SMLOUVA NA ODBORNOU POMOC

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, a v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. K podmínkám smlouvy se vztahuje zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění, a zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) a předpisy související.

Článek 1
Smluvní strany

1.1. Zadavatel

Magistrát města Ostravy

Karlova 5, 702 00 Ostrava

Jehož jménem jedná: Ing. Ivo Musil, primátor

Za zadavatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Janoušek

ve věcech technických: Ing. Petr Střádal

Bankovní spojení: KB, pobočka Ostrava 2, Janouškova 4, 702 00 Ostrava

číslo účtu: 987654567/0100

IČO: 75773390

DIČ: CZ75773390

Dále jen zadavatel

1.2. Zpracovatel

Obchodní firma: Praxis, s.r.o

Sídlo: Tolstého 5, 702 00 Ostrava

Zastoupený: Ing. Janem Vyčítalem, jednatelem

Za zpracovatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Bezoušková

ve věcech

Nahrávám...
Nahrávám...