dnes je 19.6.2024

Input:

Vzorové dokumenty

20.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5.1
Vzorové dokumenty

JUDr. Irena Novotná

VZOR Č. 1 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Stáhnout vzor

Č. j.: OVÚP-76546787655/2008/Aa
Telefon: 317 800 111, linka 500

V Sedlčanech, dne: 18. 10. 2008

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ?ZEMÍ

A NAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Dne 2. 9. 2008 podal pan Ing. Jan Sedlák, nar. 10. 8. 1953, trvale bytem Líchovy 55, 264 01 Sedlčany (dále jen "žadatel“) u zdejšího odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Sedlčanech žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území pro změnu druhu (nový způsob užívání) – zalesnění pozemku parc. č. 6578 v kat. území Líchovy, obec Dublovice, který je dosud veden jako ostatní plocha, neplodná půda. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno územní řízení o změně využití území.

Městský úřad v Sedlčanech, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad (dále jen "stavební úřad“) věcně a místně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o změně využití území a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ostní jednání na den

29. října 2008 v 10.00 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby a ÚP MěÚ Sedlčany

(v 1.patře budovy č. p. 38 na nám.T. G. Masaryka).

Upozornění pro žadatele:

Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o jeho záměru byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě na pozemku, na němž se má záměr uskutečnit, a to až do doby konání veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické vyjádření záměru. Pokud žadatel tuto povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ostní

Nahrávám...
Nahrávám...