dnes je 1.12.2023

Input:

Investiční výstavba - územní řízení

7.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.7
Investiční výstavba – územní řízení

JUDr. Irena Novotná

Definice

Územní řízení je specifickým druhem rozhodování správních orgánů, jehož výsledkem je autoritativní rozhodnutí s konkrétním opatřením, jež se má v daném území uskutečnit, resp. o konkrétním využití pozemku k navrhovanému účelu, nebo také územní řízení je zvláštní správní řízení, tedy správní řízení probíhající před stavebními úřady (jimi jsou pověřené obecní úřady); jedině na základě výsledku územního řízení, kterým je územní rozhodnutí, je možno umisťovat stavby, měnit využití území a chránit důležité veřejné zájmy v území.

Územní rozhodování a územní opatření

Rozhodnutí o umístění stavby

Toto rozhodnutí vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu a stanoví její druh, účel a podmínky jejího umístění a podmínky pro zpracování projektové dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Zákon stanoví, které stavby či zařízení územní rozhodnutí nevyžadují.

Rozhodnutí o změně využití území

Toto rozhodnutí stanoví nový způsob užívání pozemku a podmínky pro jeho využití. Vyžadují ho terénní úpravy (tj. zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry), stanovení dobývacího prostoru, manipulační plochy, prodejní plochy a tržiště, hřbitovy, změny druhu pozemku přesahující výměru 300 m2 a úpravy pozemků, které mají vliv na schopnost vsakování vody. Tohoto rozhodnutí není třeba pro sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti, nejde-li o území s archeologickými nálezy.

Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu této stavby na využití území

Toto rozhodnutí stanoví podmínky pro požadovanou změnu stavby a její nové využití nebo podmínky upravující její vliv na životní prostředí a nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vyžadují ho nástavby, přístavby a změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí. Není ho však třeba ke stavebním úpravám nebo udržovacím pracím.

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Lze je vydat pouze na žádost podanou všemi vlastníky dotčených pozemků a staveb na nich. Vydává se jen v případě, že podmínky dělení či scelení pozemků nejsou dány regulačním plánem nebo jiným rozhodnutím stavebního ořadu či dalšího orgánu státní správy.

Rozhodnutí o ochranném pásmu

Toto rozhodnutí chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí nebo okolí před jejich negativními vlivy.

Nevydání územního rozhodnutí

Pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, (nestanoví-li zákon jinak) lze umisťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy území. Územní rozhodnutí, jak stanoví zákon, se nevydává pro ozemí, pro které je vydán regulační plán.

Spojení územního a stavebního řízení a veřejnoprávní smlouvy

Zákon stanoví, kdy se připouští spojení územního řízení s řízením stavebním, kdy může stavební úřad uzavřít s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, která územní rozhodnutí nahrazuje a kdy může stanovit, že se k dané stavbě nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení. Veřejnoprávní smlouvy jsou uzavírány od 1. 1. 2003 mezi obcemi s rozšířenou působností na přenesený výkon státní správy podle § 66a a § 66d zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů . Po ukončení činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002 byla část jejich pravomocí převedena na obce s rozšířenou působností
a zákonem č. 313/2002 Sb., s účinností od 1. 1. 2003 byl novelizován zákon o obcích. Do zákona tak byly doplněny nové paragrafy týkající se obcí s rozšířenou

Nahrávám...
Nahrávám...