dnes je 19.7.2024

Input:

Inženýrské sítě

2.2.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Inženýrské sítě

ZÁKLADNÍ POJMY (DEFINICE OCHRANNÝCH PÁSEM, JEJICH VZNIK A ÚČEL)

Základní pojmy

Výklad právní věty
Ochranné pásmo je území, v němž se stanoví zvláštní podmínky, na které je třeba brát ohled při pořizování zejména územně plánovací dokumentace, ale i při zhotovování dalších projektových dokumentací. V ochranném pásmu lze omezit nebo zakázat určitou činnost, nařídit úpravu stavby, zařízení, prostoru či pozemku. Chráněna může být činnost, zdroj nebo hodnota před negativními vlivy okolí nebo naopak okolí může být chráněno před důsledky činnosti provozované na určitém zdrojovém území. Ochranné pásmo může být vyhlášeno též okolo kulturní památky, souboru či památkové rezervace. Rozhodnutí o ochranném pásmu vydává zpravidla stavební úřad podle § 83 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), v platném znění, při rozhodování podle § 79 až 81 stavebního zákona.

Ochranná pásma jsou území daná zákonem nebo vyhlašovaná územním rozhodnutím, ve kterých se zakazují nebo omezují určité činnosti z důvodů ochrany zájmů společnosti, zejména z hlediska ochrany ovzduší, zájmových území ochrany přírody, památkové ochrany, dopravních staveb a inženýrských sítí, vodních toků a zdrojů povrchových a podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou, v blízkosti přírodních léčivých zdrojů, zdrojů nerostného bohatství a pod.

Následné informace v jednotlivých oddílech podávají základní přehled o jednotlivých kategoriích ochranných pásem, jejich předepsaných rozměrech a o zákazech a omezeních stanovených v konkrétním ochranném pásmu. Vzhledem k tomu, že řešení otázky ochranných pásem je rozptýleno v mnoha zákonech a vyhláškách, jsou uváděné informace a údaje pouze základním přehledem dané problematiky. Na začátku každého oddílu je uveden odkaz na příslušný zákon či vyhlášku, případně konkrétní paragraf, ve kterém je ochranné pásmo definováno. Další podrobné či doplňující informace je v případě potřeby nutno vyhledat v příslušném zákoně nebo vyhlášce.

ELEKTRICKÁ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ

Zařízení elektrizační soustavy

Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou stanovena v § 46 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní i podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky.

Ochranné pásmo nadzemního vedení

Pozor!
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

 1. u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:

  • pro vodiče bez izolace 7 m,

  • pro vodiče s izolací základní 2 m,

  • pro závěsná kabelová vedení 1 m,

 2. u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně:
  • pro vodiče bez izolace 12 m,

  • pro vodiče s izolací základní 5 m,

 3. u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
 4. u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,

 5. napětí nad 400 kV 30 m,

 6. u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,

 7. u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

Ochranné pásmo podzemního vedení a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je prostor vymezený svislými rovinami vedenými ve vzdálenosti 1 m po obou stranách od krajního kabelu, nad 110 kV ve vzdálenosti 3 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice

Pozor!
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

 1. u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,

 2. u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m,

 3. u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m,

 4. u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.

V ochranném pásmu je zakázáno

Pozor!
V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé či výbušné látky. Dále je zakázáno provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. Rovněž je zakázáno provádět činnost, která by mohla ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, ohrozit život, zdraví či majetek osob. Dále je zakázáno provádět činnost, která by znemožňovala či podstatně znesnadňovala přístup k těmto zařízením.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

PLYNÁRENSKÁ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ

Plynárenská zařízení

Plynárenská zařízení jsou chráněna ochrannými pásmy k zajištění jejich bezpečného a spolehlivého provozu, bezpečnostní pásma slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynárenských zařízení, ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranná a bezpečnostní pásma plynárenských zařízení jsou stanovena v § 68 a 69 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynového zařízení měřenou kolmo od obrysu.

Ochranná pásma plynárenských zařízení

Pozor!
Ochranná pásma plynárenských zařízení činí:

 1. u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu,

 2. u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,

 3. u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.

V ochranném pásmu zařízení, které slouží pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ve svých důsledcích ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

Bezpečnostní pásma plynových zařízení

Pozor!
Bezpečnostní pásma plynových zařízení jsou stanovena pro:

 1. podzemní zásobníky 250 m ,

 2. tlakové zásobníky zkapalněných plynů do vnitřního obsahu:

  • nad 5 m3 do 20 m3 20 m ,

  • nad 20 m3 do 100 m3 40 m ,

  • nad 100 m3 do 250 m3 60 m ,

  • nad 250 m3 do 500 m3 100 m ,

  • nad 500 m3 do 1000 m3 150 m ,

  • nad 1000 m3 do 3000 m3 200 m ,

  • nad 3000 m3 300 m ,

 3. plynojemy:

  • do 100 m3 30 m ,

  • nad 100 m3 50 m ,

 4. plnírny plynů (od technologie) 100 m ,

 5. zkapalňovací stanice stlačených plynů 100 m ,

 6. odpařovací stanice zkapalněných plynů 100 m ,

 7. kompresorové stanice (od technologie) 200 m ,

 8. regulační stanice vysokotlaké 10 m ,

 9. regulační stanice velmi vysokotlaké 20 m ,

 10. vysokotlaké plynovody:

  • do DN 100 15 m ,

  • do DN 250 20 m ,

  • nad DN 250 40 m ,

 11. velmi vysokotlaké plynovody:

  • do DN 300 100 m ,

  • do DN 500 150 m ,

  • nad DN 500 200 m .

Pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky a nedojde-li k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, je možné s předchozím souhlasem provozovatele plynárenského zařízení zřizovat v bezpečnostním pásmu zařízení stavby.

ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU A ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE

Ochranné pásmo zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie

Ochranné pásmo zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie vymezuje § 87 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon) v platném znění. Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro

Nahrávám...
Nahrávám...