dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor smlouvy o dílo z pohledu zhotovitele

27.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.2
Vzor smlouvy o dílo z pohledu zhotovitele

Mgr. Iva Sládková

SMLOUVA O DÍLO
z pohledu zhotovitele

YYY, s.r.o.

se sídlem Libušina 23, 120 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 123

IČ: 23456789

bankovní spojení: 735586278/0300

zastoupena Jiřím Novákem, jednatelem společnosti

/dále jen "objednatel" na straně jedné/

a

XXX, s.r.o.

se sídlem U křížku 56, 130 00 Praha 3

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce č. 123

IČ: 45678912

bankovní spojení: 485147958/0600

zastoupena Josefem Silným, jednatelem společnosti

/dále jen "zhotovitel" na straně druhé/

II.
Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat objednateli a u objednatele instalovat 1 ks komplexního zařízení na analýzu chemického složení vzorků (dále jen "analyzátor vzorků") specifikovaných v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy a závazek objednatele řádně a včas dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

III.
Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody

 1. Vlastníkem analyzátoru vzorků je zhotovitel. Zhotovitel zůstává vlastníkem předmětného analyzátoru vzorků až do úplného zaplacení celé smluvené ceny díla dle čl. VI této smlouvy.
 2. Nebezpečí škody na díle, jakož i na veškerých jeho částech či součástech, nese po dobu realizace díla objednatel.

IV.
Provedení díla

 1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dodáním a instalací, s tím že následně předá předmět díla objednateli či jím pověřené osobě. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla a ten je povinen ho do 14 dnů převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který zástupci oprávnění jednat za smluvní strany opatří svým podpisem. Pokud objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu v uvedené lhůtě, pak se má za to, že uplynutím posledního dne této lhůty bylo dílo zhotovitelem řádně dokončeno, je bez vad a považuje se za řádně předané.

V.
Doba a místo plnění

 1. Místem plnění je místo sídla objednatele, tedy na adrese Libušina 23, 120 00 Praha 2.
 2. Strany této smlouvy se dohodly, že příslušné práce budou zhotovitelem zahájeny po oboustranném podpisu této smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že dodávka a instalace díla bude provedena do 10 měsíců od oboustranného podpisu smlouvy.

VI.
Cena díla a platební podmínky

 1. Nárok na zaplacení smluvené ceny za zhotovené dílo vzniká provedením díla. Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla je faktura vystavená zhotovitelem. Na případné peněžité plnění poskytnuté objednatelem přede dnem splatnosti ceny za zhotovené dílo se pohlíží jako na zálohu. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání. Vyjma případů neposkytnutí součinnosti objednatelem k převzetí díla bude přílohou faktury protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
 2. Cena za dodání a instalaci analyzátoru vzorků je stanovena dohodou smluvních stran a činí Kč 1 500 000,- včetně DPH.
 3. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení díla ve sjednané výši bezhotovostním převodem na účet zhotovitele č 485147958/0600, vedený u GE Money Bank, a.s.

VII.
Záruka

 1. Zhotovitel odpovídá za jakost jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla objednateli.
 2. Zhotovitel poskytuje bezplatný záruční servis na analyzátor vzorků po dobu 24 měsíců od provedení díla, a to v rozsahu dle přílohy č. 2. Servis se provádí v místě sídla objednatele, kde bylo zařízení zhotovitelem instalováno. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby zařízení splňovalo požadavky dané příslušnými právními normami.
 3. Součástí záručního plnění není bezplatné poskytování spotřebního materiálu nezbytného pro udržení analyzátoru vzorků v řádném provozu.
 4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, používáním cizích dílů objednatelem či jinými osobami na jeho straně a na závady způsobené živelnou pohromou.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Zhotovitel prohlašuje, že instalace předmětného zařízení nevyžaduje splnění zvláštních podmínek ze strany objednatele (např. z hlediska požadavků inženýrských sítí, dodávky vody), kromě poskytnutí součinnosti v souvislosti s obstaráním vhodného místa k uložení zařízení a místa určeného pro provoz zařízení dle technických specifikací zhotovitele a umožnění přístupu na tato místa po dobu do předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje zhotoviteli tuto součinnost poskytnout.
 2. Objednatel je povinen analyzátor vzorků chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením a není oprávněn předat jej do užívání třetí osobě bez souhlasu zhotovitele. Objednatel je povinen analyzátor vzorků užívat v souladu s návodem k obsluze a v souladu s informacemi, které získal v souvislosti s proškolením osob určených objednatelem.
 3. Při předání díla předá zhotovitel objednateli příslušnou dokumentaci týkající se díla, která je nutná pro další užívání díla nebo jejichž existence je požadována příslušnými právními předpisy, popř. technickými normami. Zhotovitel se zavazuje dodat příslušnou dokumentaci nezbytnou k řádnému užívání analyzátoru vzorků v českém jazyce a to jak v listinné, tak v elektronické formě.
 4. Zhotovitel provede proškolení objednatelem určených osob, které je nezbytné k řádné obsluze analyzátoru vzorků. Zhotovitel zajistí vedení tohoto školení k tomu způsobilou osobou školitele. Náklady tohoto školení ponese objednatel vyjma nákladů souvisejících s osobou školitele, které ponese zhotovitel. Objednatel se zavazuje k tomu, že zajistí účast osob jím určených k proškolení na tomto školení. Podrobný plán školení (tzn. zejména stanovení rozsahu hodin školení, počet osob, jež budou školeny, časový harmonogram školení atd.) bude stanoven v samostatném ujednání smluvních stran tak, aby bylo možné co nejlépe vyhovět požadavkům objednatele.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést zkušební provoz analyzátoru vzorků po jeho dodání a nainstalování v rozsahu 3 dnů. Podrobný režim zkušebního provozu bude stanoven v samostatném ujednání stran, tak aby byla řádně zohledněna veškerá specifika dodávaného a instalovaného zařízení. Zkušební provoz bude proveden na náklady zhotovitele.

IX.
Sankce

 1. Zhotovitel má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dodání a instalaci analyzátoru vzorků, a to za každý započatý den prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle příslušných ustanovení této smlouvy.
 2. Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za dodání a instalaci analyzátoru vzorků, má zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z částky, jež je sjednána jako cena za dodání a instalaci analyzátoru vzorků, a to za každý započatý den prodlení objednatele s placením ceny díla.
 3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v příslušné zákonné výši.
 4. Bude-li objednatel v prodlení s placením sjednané ceny za dodání a instalaci analyzátoru vzorků bude mu ze strany zhotovitele poskytnuta přiměřená lhůta k uhrazení dlužné částky. Zhotovitel má nárok na odstoupení od smlouvy v případě, neuhradí-li objednatel dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci)
 2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
 4. Smluvní strany potvrzují autentičnost znění této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni.
 5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 22. 1. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

KOMENTÁŘ:

Nový občanský zákoník stejně jako doposud nevyžaduje, aby smlouva o dílo byla uzavřena písemně. S ohledem na právní jistotu jejich účastníků však lze písemnou formu smlouvy o dílo jen doporučit. Není nezbytně nutné, aby projevy vůle smluvních stran byly na jedné listině, písemná forma smlouvy o dílo je zachována i v případě zaslání písemné objednávky zhotoviteli, v níž bude vymezeno zejména požadované dílo a dále např. jeho cena, a jejího písemného potvrzení zpět objednateli. Objednávka totiž v daném případě představuje nabídku smlouvy, její potvrzení pak přijetí nabídky smlouvy, čímž je smlouva uzavřena. Ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ je smlouva uzavřena i tehdy, je-li nabídka přijata s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, ledaže navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí odmítne. Možnost vzniku smlouvy za těchto podmínek však může navrhovatel předem v nabídce vyloučit.

Další obvyklou náležitostí smlouvy o dílo je termín plnění. Ustanovení § 2590 odst. 2 NOZ stanoví, že není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Ve smlouvě o dílo tedy termín plnění nemusí být vymezen, neboť v takovém případě je zhotovitel povinen provést dílo v době přiměřené jeho povaze. Přiměřenost doby ke zhotovení díla se pak bude řídit

Nahrávám...
Nahrávám...