dnes je 28.5.2024

Input:

Komentář k ustanovení § 7 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (Odborná způsobilost, umístění a činnosti na VTZ tlakových)

15.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.7
Komentář k ustanovení § 7 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti VTZ a nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o tlakových VTZ a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti (Odborná způsobilost, umístění a činnosti na VTZ tlakových)

Ing. Antonín Voříšek

§ 7 zákona č. 250/2021 Sb.

KOMENTÁŘ

Nově je upravena činnost právnické osoby a OSVČ na VTZ tak, že sama nemusí mít příslušné oprávnění, pokud její činnost zajišťuje odborně způsobilá fyzická osoba

§ 7 zákona č. 250/2021 Sb., prakticky předepisuje, že většinu zásahů do vyhrazeného technického zařízení smí provádět pouze odborně způsobilí zaměstnanci nebo OSVČ. Právnické osoby nebo OSVČ pak musí mít k většině činností na VTZ také oprávnění vydané pověřenou organizací.

Nařízení vlády pak:

 • - rozpracovává jednotlivé činnosti, které mohou provádět tyto odborně způsobilé osoby
 • - zavádí tzv. servisní prohlídku bezpečnostního zařízení prováděnou ve stanovené lhůtě u kotlů i u tlakových nádob stabilních
 • - specifikuje úkony nutné provést při opravě zařízení
 • - specifikuje údaje o svařování při opravě zařízení
 • - specifikuje údaje nutné pro identifikaci zařízení a pro obsluhu (návod k obsluze)
 • - specifikuje podmínky pro řádné umístění kotle a tlakové nádoby stabilní
 • - specifikuje podmínky pro uvedení zařízení do provozu

Zvláštní činností na VTZ jsou pak revize, které může provádět pouze osoba odborně způsobilá a navíc i někdy oprávněná – revizní technik. Dochází tak konečně k zákonnému ukotvení pracovní pozice revizního technika VTZ, o jejíž zachování v souvislosti s vydáním nového zákona měla technická veřejnost obavy.

Přesné znění lze nalézt v § 6 a § 7 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

KOMENTÁŘ

Konečně také došlo k zákonné úpravě stanovení lhůty pro provedení následné revize a zkoušky, která musí být provedena do posledního dne kalendářního měsíce, na který byla lhůta stanovena. Tento problém byl často diskutován na seminářích revizních techniků.

Podrobně byl také stanoven obsah revizní zprávy částečně převzatý z technických norem ČSN 69 0012 a ČSN 07 0710. Použití razítka není pro revizní techniky tlakových nádob a kotlů není předepsáno na rozdíl od osoby, která řídila a vyhodnotila zkoušku tlakové nádoby na plyny. Ta musí provést do revizní zprávy otisk razidla, jehož formu a údaje přiděluje pověřená organizace při vydávání oprávnění k opravám a periodickým zkouškám.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO ČINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

Základní požadavky se uplatňují způsobem, který bere v úvahu dosažený stav techniky a obvyklou praxi v době návrhu a výroby vyhrazeného tlakového zařízení, a rovněž technická a ekonomická hlediska, která odpovídají vysokému stupni ochrany zdraví a bezpečnosti.

Tyto požadavky stanovuje příloha č. 1 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

1.

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO ČINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

1.1. Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena a zařízení opraveno a přezkoušeno, popřípadě vystrojeno a instalováno takovým způsobem, aby po jeho uvedení do provozu v souladu s informacemi podanými osobou s oprávněním podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení byla zajištěna jeho bezpečnost.

1.2. Při výběru nejvhodnějšího řešení činností na vyhrazených tlakových zařízeních v mezích oprávnění osoba s oprávněním podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení uplatňuje tyto zásady v uvedeném pořadí:

1. v přiměřeně dosažitelné míře vyloučit nebo omezit nebezpečí,

2. uplatnit vhodná ochranná opatření proti nebezpečím, která nelze vyloučit,

3. informovat provozovatele o případném zbývajícím nebezpečí a upozornit ho na nutnost přijetí vhodných zvláštních opatření ke snížení nebezpečí během instalace nebo používání.

1.3. Je-li známa možnost nesprávného použití vyhrazeného tlakového zařízení nebo ji lze rozumně předvídat, musí být oprava vyhrazeného zařízení navržena tak, aby bylo nebezpečí plynoucímu z nesprávného použití zabráněno nebo, pokud to není možné, musí být provozovatel před takovým způsobem použití vyhrazeného zařízení vhodně varován.

1.4. Při navrhování, volbě materiálu a provádění oprav se postupuje podle oddílu 2. a 3. této přílohy a oddílu 5 a 7 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh8), kde se termínem výrobce rozumí ten, kdo vykonává opravu.

1.5 Montáž, oprava (beze změny jeho původních charakteristik, účelu a/nebo typu) prováděné na vyhrazeném tlakovém zařízení (na tlakovém celku) podle ustanovení § 2 písm. d) a e) zákona č. 250/2021 Sb., při níž dochází k zásahu do zařízení spočívajícím ve svařování, nýtování, vrtání, řezání a nebo provedení nové částí tlakového celku, jsou činnostmi vyžadující oprávnění podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 250/2021 Sb.)

1.6 Instalace tlakového zařízení spočívá v ustavení, vystrojení a zapojení tlakového zařízení dle projektu např. prostřednictvím rozebíratelných spojů bez zásahu do tlakového celku dle bodu 1.5 je činností nevyžadující oprávnění.

1.7 Údržba tlakového zařízení je činností podle ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 250/2021 Sb. a specificky pro vyhrazená tlaková zařízení představuje čištění nádob, zabrušování uzavíracích armatur, výměna těsnění, výměna bezpečnostní výstroje, tužení švů, výměny šroubů, svorníků, zaválcovaných trubek, zavrtaných rozpěrek, přišroubovaných výztuh apod. spadají do běžné údržby a nevyžadují oprávnění.

1.8 U neplánovaných oprav typu odstraňování jednotlivých netěsností (do dvaceti ks) kotlových trubek do jmenovité světlosti DN 100 u kotlů 1. a II. Třídy, kde se vyžaduje urychlené najetí do provozu, se postupuje při odstraňování netěsností takto:

 • práce provede subjekt s oprávněním,

 • po opravě se neprovádí tlaková zkouška, ale zkouška těsnosti nebo ověření těsnosti jiným způsobem,

 • provede se nedestruktivní kontrola provedených svarů

 • provede se dílčí stavební zkouška se záznamem identifikací provedených oprav

 • při plánované odstávce kotle se prověří m. j. i zmíněné opravené netěsnosti.

KOMENTÁŘ

Základním bezpečnostním požadavkem při činnosti na vyhrazených technických tlakových zařízeních je zjištění případných rizik a jejich eliminace.

Je třeba rozlišovat mezi montáží, instalací a plánovanou a neplánovanou opravou a údržbou vyhrazených tlakových zařízení.

Jsou stanoveny i technické podmínky pro provedení neplánované opravy netěsnosti kotlových trubek, což dříve nebylo ani v technické normě.

2. DALŠÍ POŽADAVKY PRO ČINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

2.1. Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena s ohledem na všechny příslušné činitele, aby byla zajištěna bezpečnost tohoto zařízení po celou dobu předpokládaného provozu. Do návrhu opravy vyhrazeného tlakového zařízení je nutné uplatnit činitele bezpečnosti za použití komplexních metod, o kterých je známo, že vhodným způsobem počítají s přiměřenou mírou bezpečnosti vůči všem druhům poruchy, které přicházejí v úvahu.

2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost

Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena pro zatížení, které odpovídá jeho použití a dalším provozním podmínkám.

2.3. Zajištění bezpečné manipulace a provozu

2.3.1. Předepsaný způsob provozu vyhrazeného tlakového zařízení musí vylučovat jakékoliv rozumně předvídatelné nebezpečí v provozu tohoto zařízení. Tam, kde to připadá v úvahu, musí být zvláštní pozornost věnována

a) uzávěrům a otvorům,

b) nebezpečným odfukům z pojistných armatur,

c) zařízením, která brání fyzickému vstupu, pokud je ve vyhrazeném zařízení tlak nebo vakuum,

d) povrchové teplotě s ohledem na předpokládané použití,

e) rozkladu nestabilních tekutin.

2.3.2. Zejména vyhrazená tlaková zařízení vybavená vstupním otvorem musí být opatřena automatickým nebo ručně ovládaným zařízením, pomocí něhož provozovatel snadno zjistí, zda je možné otvor bez nebezpečí otevřít. V případě rychlouzávěru musí být vyhrazené tlakové zařízení opatřené zařízením, jež zabrání jeho otevření, pokud tlak nebo teplota tekutiny představují nebezpečí.

2.4. Prostředky přezkoušení

2.4.1. Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena a provedena tak, aby bylo možné uskutečnit všechna nezbytná přezkoušení k zajištění bezpečnosti.

2.4.2. Tam, kde to je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu, musí být provedeny vstupní otvory dovolující fyzický přístup dovnitř vyhrazeného tlakového zařízení, tak aby bylo možno ověřit jeho stav.

2.4.3. Lze použít i jiné prostředky k zajištění bezpečného provozu vyhrazeného tlakového zařízení

a) je-li vyhrazené tlakové zařízení příliš malé pro fyzický přístup do vnitřku tohoto zařízení,

b) jestliže by otevření vyhrazeného tlakového zařízení nepříznivě ovlivnilo jeho obsah,

c) je-li prokázáno, že obsažená tekutina nepůsobí škodlivě na materiál, z něhož je vyhrazené tlakové zařízení vyrobeno, a nelze rozumně předpokládat jakékoli jiné degradační mechanismy.

2.5. Zařízení pro odvodnění, odvzdušnění a přivzdušnění

Při provozu vyhrazeného tlakového zařízení musí být tam, kde to je nutné, vhodné zařízení umožňující odvodnění a odvzdušnění a přivzdušnění vyhrazeného tlakového zařízení:

a) aby se zabránilo nepříznivým účinkům, jako je vodní ráz, zborcení vlivem vakua, koroze a nekontrolované chemické reakce; je nutné vzít v úvahu všechna stadia provozu a zkoušení, zejména tlakových zkoušek,

b) aby bylo možné bezpečným způsobem provádět čištění (včetně sanitace), kontrolu a údržbu.

2.6. Koroze a jiné chemické účinky

Při provozu vyhrazeného tlakového zařízení musí být tam, kde to je nutné, zajištěny přídavky síly stěny nebo ochrana proti korozi nebo jiným chemickým účinkům, s patřičným zřetelem k zamýšlenému a rozumně předvídatelnému použití.

2.7. Opotřebení

Pokud může dojít ke značné erozi nebo otěru tlakového celku, musí být učiněna opatření, která:

a) sníží tyto účinky na co nejmenší míru vhodným řešením návrhu, například zvětšením tloušťky materiálu nebo použitím výstelky či přeplátování,

b) umožní výměnu součástí, které jsou nejvíce postiženy,

c) v návodech podle bodu 3.4 upozorní na opatření k zajištění trvale bezpečného používání.

2.8. Plnění a vypouštění

Tam, kde to připadá v úvahu z hlediska konstrukčního uzpůsobení, musí být vyhrazené tlakové zařízení vybaveno příslušenstvím nebo musí být učiněna opatření pro jeho instalaci, aby bylo zajištěno bezpečné plnění a vypouštění vyhrazeného zařízení, zejména se zřetelem k nebezpečím, jakým je:

a) při plnění

1. přeplnění nebo překročení tlaku, zejména s ohledem na plnící poměr a na tlak par při odpovídající teplotě,

2. nestabilita vyhrazeného zařízení;

b) při plnění nebo vypouštění nekontrolovatelný únik tekutiny pod tlakem.

2.9. Ochrana proti překročení dovolených mezí vyhrazeného tlakového zařízení

Jestliže by za rozumně předvídatelných podmínek mohlo dojít k překročení dovolených mezí, musí být vyhrazené tlakové zařízení vybaveno vhodným ochranným zařízením nebo musí být učiněna opatření pro jeho instalaci, pokud se nepředpokládá ochrana jiným ochranným zařízením v rámci sestavy.

Vhodné ochranné zařízení nebo kombinaci vyhrazených zařízení je nutné navrhnout se zřetelem ke specifickým vlastnostem příslušného vyhrazeného zařízení. Za vhodná ochranná zařízení a jejich kombinace se považují

a) bezpečnostní výstroj,

b) popřípadě vhodná kontrolní zařízení, jako jsou indikátory nebo výstražná zařízení, která umožňují, aby byl automaticky nebo manuálně proveden vhodný zásah, pomocí něhož se vyhrazené tlakové zařízení udrží v dovolených mezích.

2. 10. Bezpečnostní výstroj

Provozovatel musí zajistit pravidelné servisní prohlídky na bezpečnostní a tlakové výstroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokády, signalizace atd). U tlakových nádob je servisní prohlídka součástí vnitřní revize 1x5 let. U kotlů součástí vnitřní revize minimálně 1x 2 roky.

2. 10. 1. Bezpečností výstroj

a) musí být spolehlivá a vhodná pro svou předpokládanou funkci se zohledněním požadavků na údržbu a zkoušení této výstroje,

b) neplní jiné funkce, kromě případů, kdy těmito dalšími funkcemi nemůže být ovlivněna její bezpečnostní funkce,

c) zajišťuje vhodnou a spolehlivou ochranu.

Pro zajištění vlastností podle písm. a) až c) se provádí zálohování bezpečnostní výstroje, automatická diagnóza vlastní funkčnosti a pravidelné přezkušování její funkce.

Při kontrole elektronických signalizací, blokád a ochran nesmí docházet k vyvolávání havarijních stavů, ale pouze k jejich simulací v řídicím systému.

Řídící systém musí být nastaven pro tyto bezpečnostní prvky tak, aby nemohlo dojít k přenastavení nastavených bezpečnostních limitů a hodnot za běžného provozu obsluhou.

2. 10. 2. Zařízení omezující tlak

Tato zařízení musí být navržena tak, aby nedocházelo k trvalému překračování nejvyššího pracovního tlaku PS; případné krátkodobé zvýšení tlaku nesmí přesáhnout 10 % hodnoty nejvyššího pracovního tlaku.

2. 10. 3. Zařízení na kontrolu teploty

Tato zařízení musí mít z bezpečnostních důvodů vhodnou dobu prodlevy v souladu s měřicí funkcí.

KOMENTÁŘ

V dalších požadavcích pro činnosti na VTTZ jsou už přímo uvedeny parametry, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost jako na příklad pevnost, povrchová teplota nebo opotřebení materiálu a koroze.

Dále se uvádí podmínky pro zařízení, která podstatně ovlivňují bezpečnost VTTZ jako na příklad zařízení pro odvodnění, odvzdušnění a přivzdušnění, omezovače teploty a tlaku nebo přímo komponenty bezpečnostní a tlakové výstroje.

1. OPRAVY TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vyhrazené tlakové zařízení musí být po opravě podrobeno stavební a tlakové zkoušce.

3.1 Stavební zkouška

Vyhrazené tlakové zařízení se podrobuje stavební zkoušce, při níž se na základě vizuální prohlídky a kontroly průvodní dokumentace ověří dodržení požadavků na jeho bezpečnost podle tohoto nařízení vlády. Přitom lze přihlédnout i ke zkouškám provedeným během opravy. Pokud není možná prohlídka po dokončení, musí být provedena stavební zkouška příslušné části vyhrazeného zařízení v průběhu opravy.

3.2 Tlaková zkouška

Součástí konečného ověření vyhrazeného tlakového zařízení po opravě je tlaková zkouška hydraulickým tlakem při tlaku minimálně rovném tlaku stanovenému výrobcem tohoto zařízení. Pokud je nutno stanovit nové hodnoty, nesmí být hydraulický zkušební tlak menší než větší z níže uvedených hodnot

a) tlak odpovídající maximálnímu zatížení, kterému smí být tlakové zařízení vystaveno za provozu se zřetelem k nejvyššímu pracovnímu tlaku a nejvyšší pracovní teplotě tlakového zařízení, násobený koeficientem 1,25 nebo

b) nejvyšší pracovní tlak násobený koeficientem 1,43.

V technicky zdůvodněných případech, kdy nelze zkoušku hydraulickým tlakem provést nebo kdy to stanovil výrobce nebo osoba provádějící opravu v průvodní dokumentaci, mohou být provedeny jiné rovnocenné zkoušky. V případě jiných zkoušek, než je zkouška hydraulickým tlakem, je nutné před jejich provedením uskutečnit doplňková opatření, jako jsou nedestruktivní zkoušky nebo jiné rovnocenné metody.

3.3. Identifikační údaje

V průvodní technické dokumentaci opravy musí být uvedeny tyto údaje

a) u všech vyhrazených zařízení

1. název a adresa či jiný způsob identifikace výrobce, a opravce

2. rok výroby,

3. identifikace vyhrazeného tlakového zařízení podle jeho povahy a výrobní číslo,

4. základní nejvyšší nebo nejnižší pracovní meze;

b) v závislosti na typu vyhrazeného tlakového zařízení další informace nezbytné pro bezpečnou instalaci, provoz či použití, popřípadě pro údržbu a pravidelné prohlídky, zejména

 1. objem V vyhrazeného zařízení v litrech,
 2. zkušební tlak v barech s uvedením data zkoušky provedené po opravě,
 3. nastavený tlak bezpečnostní výstroje v barech,
 4. výkon vyhrazeného zařízení v kW, popř. parní výkon v t/h,
 5. napájecí napětí ve V (voltech),
 6. předpokládané použití,
 7. plnící poměr v kg/l,
 8. největší hmotnost obsahu v kg,
 9. hmotnost prázdného vyhrazeného zařízení v kg,
 10. skupina tekutiny;

c)kompletní svarová dokumentace s informacemi o svářečích podílejících se na opravě, o specifikacích svářecích postupů WPS o nedestruktivních zkouškách NDT, o tepelném zpracování po sváření, a dokumenty kontroly základního a přídavného materiálu. Záznamový list svarů (kde bude údaj o číslování svarů s číselným označení provádějících svářeči s příslušným WPS, a NDT) a schéma svarů; informace mohou mít formu mapy svařování a NDT kontrol.

d) Dále informace o výpočtové tloušťce včetně přídavků materiálu, a v případě změny materiálu nebo změny rozměrů i pevnostní výpočet předmětné části a její výrobní výkresy.

e) přesná specifikace místa a ohraničení rozsahu opravy

3.4. Návody k používání

a) Po opravě musí být, pokud to v důsledku provedení opravy připadá v úvahu, předán návod pro uživatele obsahující všechny nezbytné informace vztahující se k bezpečnému provozu a týkající se

1. instalace, včetně montáže jednotlivých částí vyhrazeného zařízení,

2. uvádění do provozu,

3. použití,

4. údržby, včetně kontrol prováděných uživatelem,

b) návod musí obsahovat informace připojené k vyhrazenému zařízení podle bodu 3.3, s výjimkou identifikace série, popřípadě musí být provázen technickou dokumentací, výkresy a schématy, nezbytnými k plnému pochopení tohoto návodu,

c) popřípadě musí návod též upozorňovat na nebezpečí vyplývající z nesprávného použití podle bodu 1.3 a zvláštních okolností návrhu podle bodu 2.1

KOMENTÁŘ

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., uvádí předpisy pro provedení stavební a tlakové zkoušky VTZ tlakových po opravě provedené oprávněnou osobou.

U tlakové zkoušky jsou uvedeny koeficienty násobku provozního tlaku, u stavební zkoušky je kladen důraz na identifikační údaje zařízení.

Dokumentace předávaná provozovateli po opravě by měla obsahovat též návod k obsluze vypracovaný se zřetelem k nutným kontrolám, které je povinen provádět provozovatel.

Požadavky na umístění vyhrazených tlakových zařízení

(1) Kotel určený pro instalaci ve stavebním objektu se umísťuje ve zvlášť k tomu účelu určené místnosti s účinným větráním, vybavené funkčním osvětlením. Na vstupu do této místnosti se umístí výstražné zákazové tabulky.

(2) Při umístění tlakové nádoby je nutno dodržet požadavky s právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci1) a zohlednit nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplotu, pro kterou je tlaková nádoba navržena. Pokud není zapuštěna v zemině, lze nádobu umístit jen tak, aby k ní byl umožněn bezpečný přístup, především k její bezpečnostní výstroji.

(3) Tlaková nádoba může být umístěna jen na patkách, podstavcích nebo podpěrách, avšak vždy jen na základech nebo podlahách, které jsou dimenzovány i pro zatížení při tlakové zkoušce. Tlakovou nádobu je nutné uzemnit a ukotvit; tlakovou nádobu umístěnou v zemině je nutné také chránit před účinky bludných proudů. Při jejím uložení v zemině musí být ukotvena nebo stabilně uchycena i s ohledem na dilataci nádoby.

(4) Při přepravě nesmí být tlaková nádoba pod tlakem, pokud pro takovou přepravu není konstruována a vybavena.

Uvedení do provozu a provoz vyhrazených tlakových zařízení

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uvádějící vyhrazené tlakové zařízení do provozu a dále též provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení vyhledává a vyhodnocuje nebezpečí (rizika) vyplývající z provozu vyhrazeného tlakového zařízení a provede opatření nezbytná k zajištění toho, aby bylo v daném prostředí vhodné k účelu nebo činnosti, pro které má být používáno, a mohlo být provozováno bez ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob a škody na majetku.

(2) Tam, kde nelze plně zajistit, aby vyhrazené tlakové zařízení mohlo být provozováno bez ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob a škody na majetku, učiní provozovatel opatření k minimalizaci těchto rizik.

(3) Aniž by byla dotčena ustanovení odstavců 1 a 2, mohou být uváděna do provozu a provozována vyhrazená tlaková zařízení, která splňují požadavky

a) ustanovení účinných právních předpisů, které se na ně vztahují nebo se na ně vztahovaly před nabytím účinnosti tohoto nařízení,

b) uvedené v příloze č. 1 nebo příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud se na ně nevztahují právní předpisy podle písmena a) nebo se vztahují jen částečně.

(4) Provozovatel provede opatření nezbytná k zajištění toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové zařízení udržováno ve stavu splňujícím požadavky tohoto nařízení, zajistí odborně způsobilou obsluhu, neprodleně odstraňuje závady a provádí opatření, aby se předešlo ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob a

Nahrávám...
Nahrávám...